direct naar inhoud van Artikel 4 Bos
Plan: Swartbroek 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPSWARTBROEK2009-VA01

Artikel 4 Bos

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en bebossing;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. waterlopen en waterpartijen;
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

4.4 Ontheffing van de bouwregels

Niet van toepassing.

4.5 Specifieke gebruikregels

Niet van toepassing.

4.6 Ontheffing van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

4.7 Aanlegvergunning
4.7.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Bos' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas;
  • b. het graven of dempen van waterpartijen en daarmee gelijk te stellen waterlopen.
4.7.2 Normaal onderhoud

Het in 4.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

  • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
  • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
4.7.3 Toelaatbaarheid

De in 4.7.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van de gronden.