direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPAltwStraSwarTung-VA01

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige doeleinden ten dienste van het oppervlaktewaterbeheer: het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem;
 • b. primaire watergangen, secundair water en waterpartijen, vijvers en waterlopen;
 • c. de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water' aangewezen gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming, zoals bruggen, oeverbeschoeiingen, kademuren, duikers, steigers e.d.;
 • b. Er mogen uitsluitend gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken en werkzaamheden zoals bestaand op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;
 • c. De gronden mogen niet overkluisd of overbouwd worden.
14.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Boven of op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het water c.q. de watergang en ten dienste van deze bestemming, zoals kademuren en steigers, mits de bouwhoogte niet meer dan 2,00 meter boven het afgewerkte maaiveld bedraagt.
14.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

14.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 14.2.1 onder c. voor het overkluizen of overbouwen van water c.q. watergangen, mits het belang van het water c.q. de watergang zich hiertegen niet verzet. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.

14.5 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor respectievelijk als:

 • a. opslagdoeleinden;
 • b. afvalwaterlozing;
 • c. riooloverstort.
14.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

14.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
14.7.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Water' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verleggen, vergraven en/of dempen van het water.
14.7.2 Normaal onderhoud

Het onder 14.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
14.7.3 Toelaatbaarheid

Werken en werkzaamheden als bedoeld onder 14.7.1 zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

 • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
 • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
 • c. het waterbeheer, of
 • d. indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.