direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan Landschapselementen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0986.BPlandschapelement-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Relatie bestemmingsplannen

 • a. Op dit plan zijn de regels van het geheel onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' van de gemeente Voerendaal van 2014-11-13 met identificatie NL.IMRO.0986.BPbuitengebied2013-VG02 van toepassing, met inachtneming van de in deze regels beschreven wijzigingen.
 • b. De in dit bestemmingsplan genoemde wijzigingen van de regels gelden als een partiële herziening van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' van de gemeente Voerendaal van 2014-11-13 met identificatie NL.IMRO.0986.BPbuitengebied2013-VG02.

Artikel 2 Gewijzigde verbeelding

De geometrisch planobjecten met dubbelbestemming 'Waarde - Landschapselement' opgenomen op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' van de gemeente Voerendaal van 2014-11-13 met identificatie NL.IMRO.0986.BPbuitengebied2013-Vg02' worden verwijderd en vervangen door de geometrische planobjecten met dubbelbestemming 'Waarde - landschapselementen' met bijbehorende aanduidingen behorende bij dit plan.

Artikel 3 Gewijzigde regels

 • a. Als in dit bestemmingsplan regels worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd en daarbij wordt verwezen naar artikelen, leden en subleden, worden daarmee bedoeld de artikelen, leden en subleden zoals ze zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' van de gemeente Voerendaal van 2014-11-13 met identificatie NL.IMRO.0986.BPbuitengebied2013-VG02.
 • b. Als in dit bestemmingsplan regels worden verwijderd of toegevoegd, worden daarmee impliciet de overige artikelen, leden, subleden en overige opsommingen vernummerd met inachtneming van de in dit bestemmingsplan opgenomen wijzigingen.
 • c. Als binnen de genoemde bestemmingen regels worden gewijzigd, blijven binnen die bestemmingen de overige regels ongewijzigd als deze niet expliciet zijn benoemd.

Artikel 4 Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

4.1 plan

Het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan landschapselementen buitengebied' met identificatienummer NL.IMRO.0986.BPlandschapelement-ON01 van de gemeente Voerendaal.

4.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

4.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

4.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

4.5 boom

een boom is een plant met een stam en een kroon.

4.6 boomgaard

een stuk grond waar bomen zijn geplant voor de opbrengst van vruchten.

4.7 bos

een begroeiing van bomen, al dan niet met een struik-, kruid of moslaag.

4.8 graft

een knik of steilrand op de helling, evenwijdig met de hoogtelijnen gesitueerd, die als akkers of weiland in gebruik zijn, waarbij de knik meestal is begroeid met struiken en/of bomen, die de erosie tegengaan.

4.9 haag

een dichte rij struiken, die jaarlijks wordt geschoren.

4.10 holle weg

een weg die is uitgesleten is door uitspoeling van hemelwater of veelvuldig gebruik en haaks op de hoogtelijnen loopt, waarbij de taluds, begroeid met struiken en bomen, voor een heel eigen besloten karakter zorgen.

4.11 poel

een stilstaand en ondiep water

4.12 singel

een brede strook met bomen en struiken als afscheiding tussen weilanden en akkers en langs wegen.

4.13 steilrand

een abrupt hoogteverschil, wat kan variëren van enkele tot vele meters.

4.14 verbeelding

de verbeelding, waarop de dubbelbestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het plangebied zijn gelegen zijn aangegeven;

4.15 waarden

de aan een gebied of specifiek element in een gebied toegekende kenmerkende waarde op het gebied van geografie, aardkunde, natuur en/of ecologie.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 5 Waarde - Landschapselementen

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013l', voor de bestemming 'Waarde - Landschapselementen' (artikel 31) worden als volgt integraal gewijzigd:

5.1 Bestemmingsomschrijving

Artikellid 31.1.1 - Bestemmingsomschrijving , met de volgende tekst:

De voor 'Waarde - Landschapselementen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding, realisatie en herstel van de in het buitengebied aanwezige kleine landschapselementen en de daarmee samenhangende landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede het daarmee samenhangende waterbergend vermogen van de grond, waaronder met name begrepen:

 • a. een boomgaard ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - boomgaard';
 • b. een bos of bomen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos-bomen;
 • c. een graft of steilrand ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - graft';
 • d. een haag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - haag';
 • e. een holle weg ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - holle weg';
 • f. een poel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – poel';
 • g. een singel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - singel';
 • h. landschapselementen op het landgoed ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – landgoed'.

Artikellid 31.1.2 - Bestemmingsomschrijving, met de volgende tekst:

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 41.2.

Artikellid 31.2 - Bouwregels

Niet van toepassing.

Artikellid 31.3 - Nadere eisen

Niet van toepassing.

Artikellid 31.4 - Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

Artikellid 31.5 - Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

Artikellid 31.6 - Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

Artikel 31.7 - Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Artikellid 31.7.1 - Vergunningplicht

Het is verboden op of in de tot 'Waarde - Landschapselementen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het vellen, rooien, dempen, egaliseren, afgraven of verwijderen van landschapselementen, dan wel het verrichten van werkzaamheden, die ernstige beschadiging, het versterven of de verdwijning van landschapselementen tot gevolg hebben.

Artikellid 31.7.2 - Uitzonderingen

Het in artikel 31.7.1 bepaalde is niet van toepassing voor werken en/of werkzaamheden:

a. in het kader van normaal onderhoud en beheer;

b. van ondergeschikte betekenis;

c. in het kader van het normale bodemgebruik;

d. welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd.

Artikellid 31.7.3 - Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 31.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in artikel 37.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind, met dien verstande dat burgemeester en wethouders aan de vergunning voorwaarden kunnen stellen ter compensatie.

Artikellid 31.8 - Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

Artikellid 31.9 - Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
7.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

7.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 7.1.1 met maximaal 10%.

7.1.3 Uitzondering

Artikel 7.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik
7.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 7.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 7.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.2.4 Uitzondering

Artikel 7.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Landschapselementen' van de gemeente Voerendaal.