direct naar inhoud van Artikel 20 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 20 Leiding - Hoogspanningsverbinding

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 kV.

20.1.2

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

  • a. die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in artikel 20.1 bedoelde hoogspanningsverbinding.
20.2.3 Overige regels

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 3,00 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van masten te behoeve van de in artikel 20.1 bedoelde hoogspanningsverbinding maximaal 40,00 m mag bedragen.

20.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

20.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.2, ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouw zijnde op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden, met dien verstande dat:

  • b. het doelmatig functioneren van de in artikel 20.1 bedoelde hoogspanningsverbinding niet wordt aangetast;
  • c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de verbinding;
  • d. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.
20.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

20.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

20.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen;
  • b. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan de in artikel 20.1 bedoelde hoogspanningsverbinding en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
20.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 20.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

  • a. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.
20.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 20.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

  • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 20.1 bedoelde hoogspanningsverbinding niet wordt aangetast;
  • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de verbinding.
20.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

20.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.