direct naar inhoud van Artikel 8 Centrum 2
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 8 Centrum 2

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Algemeen

De voor 'Centrum 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijf van categorie 1 en 2 die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2 (bijlage 1 bij deze regels);
 • b. cultuur en ontspanning;
 • c. detailhandel;
 • d. supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding supermarkt;
 • e. dienstverlening;
 • f. horeca van categorie 1 t/m 4;
 • g. kantoor;
 • h. maatschappelijk;
 • i. praktijkruimte;
 • j. wonen;
 • k. verkeer in de vorm van ontsluitingswegen, passages, paden, inpandige fietsenstalling, overdekte voetgangersverbindingen en boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen, met dien verstande dat voldaan dient te worden aan de parkeernormering zoals vastgesteld in de Nota Parkeerbeleid Stein;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. ondergrondse voorzieningen voor berging en infiltratie van hemelwater;

met dien verstande dat:

 • 1. de functies genoemd onder a tot en met i (inclusief praktijkruimte) niet op de verdiepingen zijn toegestaan;
 • 2. bedrijven uitsluitend zijn toegestaan in categorie A van de in de bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2;
 • 3. woningen uitsluitend zijn toegestaan voor zover het betreft bestaande woningen, zoals deze aanwezig zijn op het moment van inwerkingtreden van het bestemmingsplan
8.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 32.1.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor 'Centrum 2' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 8.1 genoemde bestemming;
 • b. de daarbij behorende bijgebouwen;
 • c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.
8.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag voor maximaal 100% worden bebouwd;
 • b. de voorgevels worden geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke, met dien verstande dat de diepte gemeten vanaf de bouwvlakgrens maximaal 1,50 meter mag bedragen en de breedte maximaal 40% van de breedte van het gebouw mag bedragen;
 • d. de goothoogte mag maximaal 7,00 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte mag maximaal 12,00 meter bedragen.
8.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en open overkappingen mag maximaal 100 m2 bedragen;
 • c. de grond mag voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • d. de goothoogte mag maximaal 3,50 meter bedragen.
 • e. de bouwhoogte mag maximaal 5,50 meter bedragen.
8.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. buiten de aanduiding 'bouwvlak' mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 2,50 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 m en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 m mag bedragen.
8.3 Nadere eisen
8.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van bebouwing;
 • b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
 • c. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • d. de aard, situering en oppervlakte van verhardingen.
8.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 8.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden.
8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Afwijken van bouwregels ten behoeve van een grotere bouwhoogte (bouwwerken geen gebouw zijnde)

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2.4 onder c voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde met maximaal 2,00 meter, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
  • 5. de sociale veiligheid.
8.4.2 Afwijken van de bouwregels voor het tijdelijk splitsen van een woning ten behoeve van een mantelzorgwoning

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2.1 voor het tijdelijk splitsen van een woning ten behoeve van een mantelzorgwoning, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak van de mantelzorg wordt aangetoond;
 • b. de mantelzorgwoning een tijdelijk karakter heeft, zodat na het beëindigen van de zorgrelatie ook de afwijking van het bestemmingsplan wordt beëindigd en er dan geen sprake is van een zelfstandige woning;
 • c. de mantelzorgwoning ondergeschikt is aan aan de hoofdwoning;
 • d. het oppervlak van de mantelzorgwoning maximaal 75 m2 bedraagt;
 • e. voldaan wordt aan de bouwregels in artikel 8.2;
 • f. de afstand tussen de mantelzorgwoningen het hoofdgebouw, zijnde de hoofdwoning, maximaal 15 meter bedraagt;
 • g. de mantelzorg woning voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Pluspakket Zorg van het handboek Woonkeur;
 • h. geen sprake is van een eigen aansluiting op de nutsvoorzieningen;
 • i. in de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voorzien, tenzij er in de directe omgeving voldoende veilige parkeerplaatsen aanwezig zijn en de mantelzorgwoning niet leidt tot een onevenredige parkeerdruk.
8.4.3 Afwijken van de bouwregels voor het plaatsen en bewonen van een tijdelijke mantelzorgunit

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2.1 voor het plaatsen en bewonen van een tijdelijke mantelzorgunit, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak van de mantelzorg wordt aangetoond;
 • b. de mantelzorgunit een tijdelijk karakter heeft, zodat na beëndiging van de zorgrelatie ook de afwijking van het bestemmingsplan wordt beëndigd en de mantelzorgunit wordt verwijdert;
 • c. de mantelzorgunit ondergeschikt is aan de hoofdwoning;
 • d. het oppervlak van de mantelzorgunit maximaal 75 m2 bedraagt. Dit oppervlak gaat niet ten kosten van de maximum oppervlakte aan toegestane bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'. Ook niet als het onbebouwde oppervlak minder dan 50% is;
 • e. de bouwhoogte van de mantelzorgunit maximaal 3,00 meter bedraagt;
 • f. de plaatsing van de mantelzorgunit vanuit een ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • g. waarden en belangen van de belendende percelen niet onevenredig worden geschaad;
 • h. de mantelzorgunit uitsluitend aan de achterzijde of zijgevel van de bestaande woning geplaatst wordt, waarbij de afstand tot de voorgevellijn minimaal 3,00 meter bedraagt;
 • i. de mantelzorgunit voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Pluspakket Zorg van het handboek Woonkeur;
 • j. in de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voorzien, tenzij er in de directe omgeving voldoende veilige parkeerplaatsen aanwezig zijn en de mantelzorgwoning niet leidt tot een onevenredige parkeerdruk.
8.5 Specifieke gebruiksregels
8.5.1 Verboden gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 • b. seksinrichtingen;
 • c. coffeeshops, growshops;
 • d. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, waaronder reclame-uitingen;
 • e. horeca van categorie 5.
8.5.2 Aan huis verbonden beroepen

Een aan huis verbonden beroep is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. een aan huis verbonden beroep mag worden uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
 • b. maximaal mag 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning respectievelijk 1/3 van de oppervlakte van de bijgebouwen worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroep tot een maximum oppervlak van 75 m2;
 • c. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk aangetast;
 • d. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;
 • e. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • f. geen sprake is van een grote verkeersaantrekkende werking;
 • g. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
 • h. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van aan de activiteit inherente en ondergeschikte detailhandel.
8.6 Afwijken van de gebruiksregels
8.6.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van functies op de verdieping

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.1 ten behoeve van het toestaan van de functies in andere bouwlagen dan de begane grond, mits:

 • a. geen sprake is van afsplitsing van functies maar er dient een directe relatie te zijn met de functie op de begane grond;
 • b. het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. op eigen terrein in de extra parkeerbehoefte kan worden voorzien;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
  • 5. de sociale veiligheid.
8.6.2 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.1 ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. dit gebruik een vloeroppervlakte van maximaal 40 m2 beslaat;
 • b. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft en de verschijningsvorm als woning niet wezenlijk wordt aangetast;
 • c. degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is;
 • d. geen buitenopslag en buitenstalling plaatsvindt;
 • e. het gebruik geen (ernstige of onevenredige) hinder oplevert voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • f. geen sprake is van een grote verkeersaantrekkende werking;
 • g. geen sprake is van verkeersoverlast en in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien op eigen terrein;
 • h. er geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van zelfgemaakte producten dan wel van ondergeschikte aard.
8.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

8.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

8.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing