direct naar inhoud van Artikel 19 Leiding - Gas
Plan: Kern Swalmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000129-VG01

Artikel 19 Leiding - Gas

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen(en), mede bestemd voor een gasleiding, met bijbehorende belemmeringenstrook.


Waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn alsdan uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.


19.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

19.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming, geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2,50 meter mag bedragen.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.1ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge de ter plaatse op de verbeelding aan deze gronden gegeven andere bestemmingen, mits:

 • a. de veiligheid van de leiding niet wordt geschaad;
 • b. geen kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 eerste lid van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt toegelaten;
 • c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leidingbeheerder.
 • d.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
19.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van hoogopgaande en/ of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;
 • b. het vellen of rooien van houtgewas;
 • c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 • d. het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • e. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
 • f. diepploegen;
 • g. het aanbrengen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • h. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
 • j. het plaatsen van onroerende objecten, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.


19.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 19.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. worden uitgevoerd ten dienste van de in 19.1 bedoelde leiding;
 • b. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

19.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 19.4.2 zijn slechts toelaatbaar, mits:

 • a. de veiligheid van de leiding niet wordt geschaad;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.