direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Kapel in 't Zand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000126-VG01

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen (ondergrondse) infiltratie- en bergingsvoorzieningen;
 • c. paden en wegen;


met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. evenementen;
 • g. bestaande speelvoorzieningen;
 • h. verhardingen;
 • i. parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Ten aanzien van het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in 5.1 genoemde functies mogen worden gerealiseerd waarvan de bouwhoogte maximaal 3,00 m mag bedragen.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.2. en toestaan dat er nieuwe bebouwing ten behoeve van nutsvoorzieningen wordt opgericht, mits:

 • a. de maximale bouwhoogte 3,00 m bedraagt;
 • b. de maximale oppervlakte 15 m² bedraagt.


5.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.1sub g voor het oprichten van nieuwe speelvoorzieningen, mits is gebleken dat de bodem geschikt is voor dit beoogde gebruik.