direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Hulsberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0951.BPHulsberg-VA07

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen waaronder watergangen en waterberging, met bijbehorende taluds en bermen;
  • b. en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals kunstwerken en kademuren.

Toegelaten zijn:

  • c. waterpartijen;
  • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen;
  • e. groen, als bedoeld in artikel 11, echter uitsluitend indien daardoor de hoeveelheid oppervlaktewater niet wordt verminderd.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 27.2.

16.2 Bouwregels

Op de tot 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het beheer en de daarbij behorende voorzieningen, zoals steigers, kademuren en oeverbeschoeiingen, mits de hoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 3,50 m.

16.3 Specifieke gebruiksregels

16.3.1 Gebruik van de grond voor opstallen

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een andere wijze strijdig met deze bestemming.

16.4 Aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het dempen van oppervlaktewater;
  • b. het vergraven van oevers;
  • c. het verleggen van water.
  • d. Burgemeester en Wethouders verlenen de vergunning slechts nadat advies is ingewonnen bij de waterbeheerder;
  • e. er is geen aanlegvergunning vereist voor de waterhuishoudkundige elementen en structuren waarop de keur van het waterschap van toepassing is.

Bij het toepassen van de aanlegvergunning wordt de procedure ex artikel 3.18 Wro gevolgd.