Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Maastricht Zuidwest
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpMtrichtZuidwest-vg02

Artikel 16 Gemengd - Uit te werken

16.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. detailhandel;
 3. publieksverzorgend ambacht en dienstverlening;
 4. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorieën 1 en 2, met inachtneming van de in deze bijlage opgenomen minimaal aan te houden afstand, met uitzondering van:
  1. geluidzoneringplichtige inrichtingen;
  2. risicovolle inrichtingen.
 5. maatschappelijke voorzieningen;
 6. verkeers- en verblijfsgebied en parkeervoorzieningen;
 7. doeleinden van openbaar nut;
 8. hotel/pension;
 9. praktijkruimten;
 10. groenvoorzieningen;
 11. additionele voorzieningen;
 12. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.2 Bouwregels
 
Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een onherroepelijk uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.
16.3 Uitwerkingsregels
 
De uitwerking van de bestemming 'Gemengd - Uit te werken' kan in zijn geheel dan wel in delen plaatsvinden met inachtneming van de volgende bepalingen:
 1. de op de verbeelding middels de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' [sba-rm] aangeduide rijksmonumenten en/of de op de verbeelding middels de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -  dominant bouwwerk' [sba-db] aangeduide dominante bouwwerken dienen te worden gehandhaafd;
 2. langs de Cannerweg mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gerealiseerd met een hoogte van 2 à 3 bouwlagen;
 3. de functies detailhandel en publiekverzorgend ambacht en dienstverlening zijn uitsluitend op de begane grond en in het souterrain toelaatbaar, met dien verstande dat:
  1. het bestaande aantal m² aan detailhandel dat ten tijde van terinzagelegging van dit plan aanwezig was, mag worden gehandhaafd;
  2. uitbreiding van de detailhandelsfunctie enkel is toegestaan, mits dit voldoet aan de Detailhandelsnota (vastgesteld d.d. 29 oktober 2008);
 4. de ontsluiting dient plaats te vinden via de Cannerweg;
 5. het terrein tussen de voormalige sigarenfabriek en de woningen aan de Cannerweg dient als verblijfsgebied met een groen karakter te worden ingericht;
 6. binnen het gebied moet een straatvoorziening voor de gescheiden inzameling van afval worden gerealiseerd, dan wel de bestaande voorziening worden behouden;
 7. bij de situering van woningen in de bestaande monumentale bebouwing dient de te verlenen hogere grenswaarde Wet geluidhinder in acht te worden genomen;
 8. bij een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) dienen de geluidgevoelige ruimten van een woning in overwegende mate aan de geluidluwe gevel te worden gesitueerd.
16.4 Voorlopig bouwverbod
 
Zo lang en voor zover de in artikel 16 lid 2 bedoelde uitwerking niet van kracht is geworden, mag er niet worden gebouwd.
16.5 Afwijken van het voorlopig bouwverbod
 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16 lid 4 en het bouwverbod opheffen ten behoeve van een bouwplan, mits dat bouwplan voldoet aan de regels voor bouwen en gebruik van een ter inzage gelegd ontwerp- uitwerkingsplan.