direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Bestemmingsplan Amby
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpAmby-oh01

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. park;
 • c. plantsoen;
 • d. bermen en beplantingen;
 • e. sport- en speelvoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • h. evenementen;
 • i. additionele voorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen alsmede ten behoeve van sport- en spelvoorzieningen;.

7.2.2 Additionele voorzieningen en sport- en spelvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen en sport- en spelvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • b. De oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen.

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van de openbare verlichting mag niet meer dan 10 m bedragen.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen bouwwerken zijnde, mag niet meer dan 4 m bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:

 • a. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. het behoud van het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 18, wordt in ieder geval verstaan:

 • a. Opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
 • b. Het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.