direct naar inhoud van Artikel 15 Waterstaat - Beschermingszone watergang
Plan: Bestemmingsplan Amby
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpAmby-oh01

Artikel 15 Waterstaat - Beschermingszone watergang

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het beheer van de watergang.

15.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen is het op de in lid 15.1 bedoelde gronden niet toegestaan te bouwen, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de in lid 15.1 genoemde doeleinden, zoals duikers, keerwanden en merktekens.

15.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.2onder a voor het bouwen van bouwwerken overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande artikelen, mits:

 • a. de veiligheid en het functioneren van de watergang niet wordt geschaad;
 • b. voldaan wordt aan regels behorende bij de ter plaatse geldende andere bestemming(en);
 • c. terzake eerst advies is ingewonnen bij de beheerder van de watergang.

15.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.4.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders op de in artikel 15.1bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, vergraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen van gronden;
 • b. het aanleggen van ondergrondse en/of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en alle daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen
 • d. van andere oppervlakteverhardingen;
 • e. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
 • f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,30 m;
 • g. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen.

15.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 15.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

15.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van de in lid 15.4.1 genoemde werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en het functioneren van de watergang, en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.
 • b. Een mgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.4 wordt slechts verleend nadat terzake advies is ingewonnen van de beheerder van de watergang.