Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Maastrichterweg 203, Valkenswaard
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.maastrichtrwg203-VA01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
Het wijzigingsplan 'Maastrichterweg 203 Valkenswaard' met identificatienummer NL.IMRO.0858.maastrichtrwg203-VA01 van de gemeente Valkenswaard;
 
1.2 bestemmingsplan 'Buitengebied':
Het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Valkenswaard d.d. 27 juni 2013 en onherroepelijk per 20 mei 2015;
 
1.3 wijzigingsplan:
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Agrarisch met waarden - Paardenhouderij
 
Ter plaatse van deze bestemming zijn de regels uit artikel 6 behorende bij het plan zoals genoemd in artikel 1.2, voor zover relevant, van toepassing, met dien verstande dat de volgende regels worden toegevoegd:
 
Aan artikel 6.3 wordt het volgende lid toegevoegd onder 6.3.4:
 
6.3.4 Voorwaardelijke verplichting
Het gebruik en het (doen) laten gebruiken van de voor ‘Agrarisch met waarden – Paardenhouderij’ aangewezen gronden conform de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Paardenhouderij’ is alleen toegestaan onder de voorwaarde dat de landschappelijke inpassing, conform Bijlage 1 bij deze regels, is uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden in strijd met deze bestemming.
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ‘Maastrichterweg 203, Valkenswaard’.