direct naar inhoud van Artikel 9 Natuur
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

Artikel 9 Natuur

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. natuurbehoud, herstel en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden;
 • b. bebossing en andere groenvoorzieningen;
 • c. waterberging in de vorm van o.a. vennen en sloten;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. extensief recreatief medegebruik;
 • e. natuureducatie;


met de daarbijbehorende:

 • f. onverharde fiets- en voetpaden;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik of doen of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor:

 • a. het storten van puin, vuil en tuinafval;
 • b. de stalling en opslag van al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen;
 • c. het plaatsen van kampeermiddelen;
 • d. het racen en crossen met motoren of bromfietsen;
 • e. de uitoefening van handel en dienstverlening;
 • f. sportterreinen.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden;
 • c. kappen en rooien van houtwallen en/of -singels of bosjes;
 • d. door nieuwe aanplant realiseren van houtwallen en/of -singels of bosjes;
 • e. winnen, infiltreren of stuwen van water en andere werken of werkzaamheden die een wezenlijke wijziging van de grondwaterstand of de waterhuishouding beogen of ten gevolge hebben, anders dan ten behoeve van natuurontwikkeling;
 • f. aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
 • g. aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen.
9.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

 • a. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen;
 • b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
9.4.3 Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning

De in artikel 9.4.1 vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en/of landschappelijke, cultuurhistorische en waterhuishoudkundige waarden van de gronden.