direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, parken, groenstroken en andere groenvoorzieningen;
 • b. bermen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. extensieve dagrecreatie;


met de daarbijbehorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. evenementen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de in artikel 7.1 omschreven bestemmingen met een maximale hoogte van 5 meter.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken voor in- en uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 7.3 ten behoeve van in- en uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen, mits

 • a. het groen als bedoeld in artikel 7.1 lid a en b in overwegende mate gehandhaafd en als zodanig herkenbaar blijft;
 • b. de afwikkeling van het verkeer niet nadelig be√Įnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.