direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Valkenswaard deel A

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente Valkenswaard gestart met het opstellen van een nieuwe Structuurvisie. Een update van de StructuurvisiePlus uit 2003 is benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of uitgevoerd zijn en er nieuwe aandachtspunten op de agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op diverse punten nieuw beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een uitvoeringsprogramma.

De Structuurvisie Valkenswaard deel A nieuwe stijl is in juli 2012 vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen gericht op de lange termijn. De visie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor de lange termijn maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange)termijn wordt uitgewerkt in deel B.

In deel A van de structuurvisie is een visie beschreven voor de bebouwde kom van Valkenswaard met specifiek aandacht voor het centrum. Het basisbeleid is gericht op een een dynamisch Valkenswaard met aandacht voor cultuurhistorie en Fietsenstallingen op loopafstand van de bestemming. De ambitie is gericht op een kwaliteitsimpuls voor het centrum, waarbij ingezet wrodt op ontwikkelingen die bijdragen aan het in stand houden van het voorzieningenniveau. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van het toevoegen van detailhandel of dienstverlening buiten bestaande gebieden.

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan, wat inhoudt dat nieuwe bebouwingsmogelijkheden niet zijn opgenomen. Op het moment dat afgeweken wordt van dit bestemmingsplan, zal de structuurvisie handvatten kunnen bieden. Als een bepaalde ontwikkeling passend is, kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Wel is in het voorliggend plan rekening gehouden met de ambities ten aanzien van het voorkomen van detailhandel of dienstverlening buiten bestaande gebieden door deze mogelijkheden niet te verruimen.

3.4.2 Wijkontwikkelingsplan

De gemeente Valkenswaard heeft voor diverse gebieden een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Een wijkontwikkelingsplan beschrijft een toekomstvisie voor de wijk op basis van de inzichten van de huidige situatie, met daarin opgenomen inspanningen en acties om die visie te bereiken.

Wijkontwikkelingsplannen zijn opgesteld voor Dommelen Noord en Het Gegraaf. Voor Tufberg (noord en zuid, incl Kreijenbeek) is een wijkontwikkelingsplan in ontwikkelg. Voor Borkel en Schaft geldt een IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelingsprogramma). Wijken met een accent (voormalige Woonservicezones) zijn de wijken Geenhoven en Hoge Akkers. Het betreffende plangebied ligt niet in een van de wijken waar een wijkontwikkelingsplan geldt of een woonservicezone wordt opgezet.

3.4.3 Gemeentelijk woningbouwbeleid

In 2009 is een Woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020 in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin in kaart te brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een woningbouwprogramma opgesteld. Enkele conclusies uit het onderzoek:

  • het aantal huishoudens groeit met circa 7% door de afname van het aantal personen per huishouden;
  • gezinnen nemen wat betreft aandeel en aantal af, maar blijft in absolute zin een grote groep huishoudens. De vergrijzing zet duidelijk in. Daarnaast blijkt uit het verleden dat jongeren wegtrekken uit Valkenswaard;
  • woningbehoefteprognose tot en met 2020 is 1.280 woningen. De woningbehoefte voor de komende jaren wordt bepaald door twee factoren:
    • 1. de verwachte huishoudensgroei (790 woningen);
    • 2. de inloop van het (eventuele) woningtekort (250 woningen)
  • naast reguliere woningen, ligt er een forse opgave in de bouw van nultredenwoningen en is er een behoefte naar zorgwoningen.

Voorliggend bestemmingsplan is gericht op het behoud van de bestaande woningvoorraad. Toevoeging van extra woningen is in dit bestemmingsplan niet aan de orde.

3.4.4 Welstandsbeleid

Voor de gemeente Valkenswaard is een welstandsnota opgesteld die als wettelijke basis dient voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. De welstandsnota Valkenswaard is vastgesteld in juni 2004. In de welstandsnota is Valkenswaard ingedeeld in een aantal clusters van gebieden, te weten centra, historische gegroeide gebieden, planmatig ontworpen woongebieden, bedrijfs- en voorzieningenlocaties en groengebieden. Onderhavig bestemmingsplan behoort tot de Centra.

Het centrumgebied is aangewezen als een gebied met een crusiale betekenis, dit omdat de oude kern binnen het centrumgebied van Valkenswaard valt en diverse beeldbepalende composities herbergt. In dit gebied is extra bescherming gericht op consolidatie van de historische context. Het welstandstoezicht is met name gericht op het behoud van het individuele karakter van de panden passend in het beeld van de (historische) context van het overwegend stedelijke karakter centrumgebied. Bij aanpassingen en renovatie zijn moderne interpretaties van het architectonische karakter, mits goed onderbouwd, mogelijk. Ook bij nieuwbouw is het essentieel dat de gebiedskenmerken tot uitgangspunt worden genomen. Voor het gebied is het van belang om het bestaande karakter van de diverse aanloopstraten naar het centrumgebied te behouden.