Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

1 Retrospectieve toets

AdresHuidige bestemming Nieuwe bestemming Motivatie
Abdijweg 25-27Agrarisch (intensief)Agrarisch (twee bedrijfswoningen)Op 17 februari 1988 is vergunning verleend voor het veranderen van een bedrijfsruimte in een woning
Deelshurk 18Locatie is verdeeld over 4 percelen, die allen in andere bestemmingsplannen liggen. Bestemmingen zijn 'opslagterrein', 'handel en nijverheid', 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' en 'agrarisch randgebied'.Er wordt 1 bedrijfsbestemming opgenomen t.b.v. een metaalhandel. De overige, verspreid liggende percelen krijgen een agrarische bestemming zonder bouwvlak.Clustering van bedrijvigheid, tegengaan verspreide bedrijfsactiviteiten. Oppervlak aan bedrijfsactiviteiten neemt af. Een anterieure overeenkomst wordt afgesloten.
Dommelstraat 14-38 (achterzijde) GroenvoorzieningTuinDe gronden zijn feitelijk in gebruik als (achter)tuin bij de aangrenzende woningen.
Dorpsstraat 18
Agrarisch (intensief, dierenpension)Bedrijf (dierenpension)Op basis van de nieuwe plansystematiek is voor de dierenpension een bedrijfsbestemming opgenomen.
Eindhovenseweg (noordelijk van tankstation - kadastrale percelen B3336 en B3337)
WonenNatuur
De woonbestemming is verwijderd omdat deze in de EHS en binnen de hindercirkel van het naburige benzinestation (LPG) ligt. Het ontwikkelen van woningen of andere bebouwing is om deze reden niet mogelijk. De woningen zijn in het verleden gesloopt.
Hoeverdijk 90a Agrarisch (grondgebonden)WonenRuimtelijke onderbouwing opgesteld + anterieure overeenkomst afgesloten.
Keersop 19 - 27 (achterzijde)Groene hoofdstructuur (GHS)TuinDe gronden zijn feitelijk in gebruik als (achter)tuin bij de aangrenzende woningen. Een agrarische bestemming ligt niet meer in de rede. 
Klein Borkel 31Wonen (woonboerderij)Bedrijf (bosexploitatie)
Correctie van verkeerd opgenomen bestemming in bp bg 1998.
In het bp bg 1977 was een agrarisch bouwvlak aanwezig. Ten tijde van het opstellen van het bp bg 1998 (kadernota is van 1993) was al sprake van een bosexploitatiebedrijf. Er had niet enkel een woonbestemming aangegeven moeten worden.
Maastrichterweg 144Agrarisch (intensief)
Agrarisch (intensief)
verruiming agrarisch bouwvlak 
GS hebben ontheffing verleend van art. 9.6 van de Verordening ruimte d.d. 29 mei 2012. Daarnaast wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en een anterieure overeenkomst afgesloten. 
Maastrichterweg 191Niet-agrarisch bedrijf of functieBedrijfAanwezige vergunde situatie is bestemd (kantoor/dienstverlenend bedrijf).
Maastrichterweg 245Agrarisch Agrarisch-paardenhouderijOvereenkomstig verleende vergunning voor het oprichten van paardenverblijven en -voorzieningen.
Maastrichterweg 255Niet-agrarisch bedrijf of functieSport (manege)
Op 11 maart 2002 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een fok- en africhtingsstal voor paarden.
op 8 mei 2007 is vrijstelling verleend op basis van artikel 19, lid 2 WRO voor het wijzigen van het gebruik van de gronden en opstallen t.b.v. het oprichten van een manege (incl. het stallen en verzorgen van pensionpaarden), met inachtneming van het gelijktijdig beëindigen van de intensieve veehouderij op het perceel. 
Molenstraat 195 en Molenstraat 204Niet-agrarische bedrijven of functies
Agrarisch-Paardenhouderij (paardenhandel)
Maatschappelijk (rijtuigenmuseum)
Niet-agrarisch bedrijf (opslag en reparatie van koetsen)
Voor de locaties is een separaat bp ('Rijtuigenmuseum Molenstraat') in 2012 vastgesteld, deze is verwerkt in voorliggend plan en aangepast aan de plansystematiek van het nieuwe bp.
Molenstraat 209Niet-agrarisch bedrijf of functie (zakelijke dienstverlening) Wonen (kantoor)Gelet op de aard en omvang van de aanwezige functies doet een woonbestemming met aanduiding kantoor beter recht aan de situatie ter plaatse. 
Molenstraat 211Niet-agrarische bedrijven en/of functiesHorecaOp basis van de nieuwe bestemmingssystematiek is aan agrarisch verwante bedrijven een bedrijfsbestemming toegekend, in deze situatie specifiek voor een horecabedrijf.
Molenstraat bij 204 (Venbergse Watermolen)Groene HoofdstructuurMaatschappelijkDe historische locatie heeft een passende bestemming gekregen (museum).
Nieuwe Waalreseweg 189Bijzondere bebouwing (cultuur en recreatie)Cultuur en ontspanningBestemming op basis van SVBP.
Oude Borkelsedijk (nabij Kempervennen)Multifunctioneel bos
Natuur
Dagrecreatie
(outdoorrecreatie)
Betreft een aanvulling op recreatieterrein 'Kempervennen'. Er is een ruimtelijke onderbouwing + anterieure overeenkomst opgesteld. Tevens is een overeenkomst afgesloten m.b.t. natuurcompensatie.
Oude Dorpsstraat 9-11Wonen (vrijstaand)Wonen (twee-aaneen)
De locatie had een onjuiste bestemming in het bp bg 1998, er staan geen twee vrijstaande woningen maar in werkelijkheid is het een gesplitst huis met daarachter een mantelzorgwoning.
Peedijk 2WonenWonenOp locatie was nog geen woning aanwezig, de omgevingsvergunning is 29 oktober 2012 verleend.
Schafterdijk 17Agrarisch verwant (zonder bouwvlak)BedrijfZeer oude boerderij, niet meer in agrarisch gebruik.
Schafterdijk 23Agrarisch (intensief)Wonen (drie woningen) Op 18 november 2009 vrijstelling verleend ex art. 19, lid 1 WRO. Deze vrijstelling is in het nieuwe bp bg verwerkt.
Venbergseweg 18-20-20aAgrarisch vrije vestigingBedrijf (vab)Op basis van de nieuwe bestemmingssystematiek is bedrijfsbestemming toegekend, bouwvergunningen verleend voor 2 woningen.
Venbergseweg 40
Agrarisch (2e partiële herziening Buitengebied 1998)
Wonen (Valkenswaard-Zuid)
Wonen
Correctie van onjuiste bestemming in  bestemmingsplan '2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998'.
Victoriedijk 5Agrarisch technisch hulpbedrijfBedrijfOp basis van de nieuwe bestemmingssystematiek is aan agrarisch verwante bedrijven een bedrijfsbestemming toegekend.