Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

10 Overleg en inspraak

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vanaf 31 mei 2012, gedurende een periode van vier weken, voor een ieder analoog en digitaal ter inzage gelegen. Van de te doorlopen procedure en de daaraan verbonden ter inzage termijn is openbare kennisgeving gedaan volgens de wettelijk voorgeschreven informatiebronnen, te weten de Kempener Koerier en de Staatscourant. Daarbij is er een digitale nieuwsbrief met daarin de bekendmaking uitgegaan naar eenieder die zich voor deze nieuwsbrief had aangemeld. Tevens is het plan gepubliceerd en te raadplegen geweest op de gemeentelijke website en op ruimtelijkeplannen.nl gedurende de ter inzage termijn. Daarnaast is op 6 juni 2012 een informatieavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan.
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg, ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, opgestuurd aan instanties die bij de planvorming betrokken dienen te worden. Tijdens de ter inzage termijn van het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft ook de startnotitie planm.e.r. ter inzage gelegen. Voor deze startnotitie planm.e.r. is een aparte notitie behandeling zienswijzen opgesteld. In de genoemde periode van vier weken zijn 103 inspraak- en overlegreacties binnengekomen. Deze zijn samengevat en beantwoord in een separate nota, die als bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd.
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 10 januari 2013  tot en met woensdag 20 februari 2013 ter inzage gelegen en is tevens gepubliceerd op de voorgeschreven wijze gepubliceerd. Op woensdag 23 januari is een inloopavond gehouden over het ontwerpplan.
De zienswijzen zijn in de  'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied’ samengevat. Vervolgens is aangeven wat het standpunt van de gemeente is ten aanzien van de zienswijze en of deze wel of geen gevolgen heeft voor het vast te stellen bestemmingsplan. De Nota zienswijzen is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.