direct naar inhoud van Artikel 27 Overige regels
Plan: Uden Centrum 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0856.BPUdenCentrum2013-VA01

Artikel 27 Overige regels

27.1 Algemeen toetsingkader afwijkingen en wijzigingen

Bij de toetsing van het verlenen van omgevingsvergunningen voor het afwijken en het wijzigen van het plan, dienen onderstaande criteria mede als toetsingskader te worden gebruikt:

 • a. Ten aanzien van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
  • 2. de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de gebouwen;
  • 3. de samenhang van de bouwvorm, bouwmassa, hoogte en breedte van gebouwen met de directe omgeving;
  • 4. de situering van de gebouwen op het bouwperceel.
 • b. Ten aanzien van de milieukwaliteit kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de mate van hinder voor de omliggende functies;
  • 2. de gevolgen voor de externe veiligheid; hieronder wordt verstaan het overlijdensrisico als gevolg van activiteiten met gevaarlijk stoffen;
  • 3. de gevolgen van de aanwezigheid van gevoelige functies voor de hinderlijke functies;
  • 4. de gevolgen voor flora en fauna in relatie met de omgeving;
  • 5. de gevolgen voor de bodem- en grondwaterkwaliteit;
  • 6. de gevolgen voor het watersysteem.
 • c. Ten aanzien van de verkeersveiligheid kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de mate van toename van de verkeersintensiteit als gevolg van het gebruik van de gronden;
  • 2. de aansluiting van in- en uitritten op de openbare weg;
  • 3. de gevolgen voor het zicht op de openbare weg c.q. fiets- en voetpaden;
  • 4. de aanwezigheid van voldoende laad- en losruimte;
  • 5. de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.
 • d. Ten aanzien van de sociale veiligheid kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de mogelijkheden voor de verbetering van toezicht op en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van een sociaal onveilige plek;
  • 2. de mate waarin de toezicht op en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van een openbare ruimte wordt ingeperkt.
 • e. Ten aanzien van de brandveiligheid en rampenbestrijding kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de aanwezigheid van vluchtwegen;
  • 2. de bereikbaarheid van de bouwwerken;
  • 3. de beschikbaarheid en bereikbaarheid van adequate blusmiddelen.
 • f. Ten aanzien van het woon- en leefklimaat kan rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
  • 1. de toename van het verkeer en de parkeerbehoefte;
  • 2. overlast door lawaai, stank en/of trillingen;
  • 3. de bezonning;
  • 4. het uitzicht;
  • 5. privacy.
 • g. Ten aanzien van het parkeren dient rekening te worden gehouden met de 'Nota parkeernormen' zoals opgenomen in bijlage 4 van deze regels.

27.2 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

27.3 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De regels van de Bouwverordening van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
 • b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
 • c. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden.