direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Nationaal
Plan: Actualisatie Tilburg 2013 (diverse locaties)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2012033-e001

Artikel 9 Verkeer - Nationaal

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Functies

De voor ´Verkeer - Nationaal´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer- en vervoersvoorzieningen t.b.v. wegverkeer, met dien verstande dat deze deel uitmaken van het nationaal verkeersnetwerk en waarbij het aantal rijkstroken 4 of meer bedraagt;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. bouwwerken van algemeen nut.
9.1.2 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Verkeer - Nationaal´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. voorzieningen ter verbetering van het microklimaat (geluidhinder, windhinder, regen e.d.) waaronder wallen, schermen, luifelconstructies e.d.;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. faunapassages e.d.;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

voor zover deze ondergeschikt zijn aan de onder 9.1.1 genoemde functies.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen
 • a. Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht.
 • b. Op de gronden binnen deze bestemming mag ondergronds worden gebouwd;
 • c. naast de in deze bestemming opgenomen bouwregels wordt verwezen naar de algemene bouwregels met bijbehorende bijlagen opgenomen in artikel 16 en de overige regels opgenomen in artikel 22.
9.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, uitgezonderd op grond van de bouwregels toegelaten gebouwen van algemeen nut.

9.2.3 Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht;
 • b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht ten behoeve van de op grond van 9.1 toegelaten functies;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 15 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
 • c. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. een goede landschappelijke inpassing;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;
9.4 Afwijken van de bouwregels
9.4.1 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 9.4.2, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 9.2.4 voor de hoogte van erf- en terreinafscheidingen, zulks tot een hoogte van maximaal 3 m;
 • b. het bepaalde in 9.2.4 voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zulks tot een hoogte van maximaal 30 m.
9.4.2 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. het stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
 • c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast.
9.5 Specifieke gebruiksregels
9.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwereken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.