direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Actualisatie Tilburg 2013 (diverse locaties)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2012033-e001

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Functies

De voor ´Groen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. recreatief medegebruik en evenementen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. voorzieningen ten dienste van de verblijfsfunctie;
 • g. fiets- en voetpaden;
 • h. parkeer- en stallingsvoorzieningen;
 • i. in- en uitritconstructies ten behoeve van (bestaande) in-/uitritten;
 • j. objecten voor beeldende kunst.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. bestaande bebouwing, welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht.
 • b. op de gronden binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de op grond van 7.1.1 toegelaten functies, en met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
  • 2. de hoogte van kunstwerken en voorzieningen ten behoeve van de geleding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan hiervoor op aantoonbare wijze noodzakelijk is;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer mag bedragen dan 5 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • c. naast de in deze bestemming opgenomen bouwregels wordt verwezen naar de algemene bouwregels met bijbehorende bijlagen opgenomen in artikel 16 en de overige regels opgenomen in artikel 22.
7.2.2 Ondergronds bouwen

Op de gronden binnen deze bestemming mag niet ondergronds worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot afvalverwerking.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de ruimtelijke of landschappelijk inpassing;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 7.4.3, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 7.2.1 onder b voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die naar hun aard en functie toelaatbaar zijn binnen de bestemming zoals reclametoestellen, draagconstructies voor reclame, zend- en ontvangstinrichtingen, sirenes, abri's, objecten voor beeldende kunst, lichtmasten e.d.

7.4.2 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwwerken van algemeen nut

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 7.4.3, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van het bepaalde in 7.2.1 voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut met dien verstande dat:

 • a. bouwwerken van algemeen nut binnen het gehele bestemmingsvlak mogen worden opgericht;
 • b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
7.4.3 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. het stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
 • c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast.
7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.
7.5.2 Toegestaan afwijkend gebruik

Incidenteel - op basis van een daartoe verleende evenementenvergunning - van de bestemming groen afwijkend gebruik t.b.v. zomeractiviteiten, spelen, theater, festival, kermis, e.d. is toegestaan.