direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Actualisatie Tilburg 2013 (diverse locaties)
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2012033-e001

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Functie

De voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die zijn genoemd in Staat van Bedrijfsactiviteiten onder de categorie 2;
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • c. bouwwerken van algemeen nut;

met uitzondering van:

  • 1. bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder,
  • 2. risicovolle inrichtingen.
3.1.2 Aanduidingen

Ter plaatse van de aanduiding:

 • a. kantoor,

zijn de voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden tevens bestemd voor de functies kantoor met showroom, met dien verstande dat de kantoorruimte maximaal 70 % van de bedrijfsvloeroppervlakte van het bouwperceel en de showroom maximaal 30 % van de bedrijfsvloeroppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;

 • b. specifieke vorm van bedrijf autoreparatiebedrijf zijn de voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden uitsluitend bestemd voor autoreparatiebedrijf;
 • c. onderdoorgang zijn de gronden tevens bestemd voor verkeersvoorzieningen ten behoeve van parkeren;
 • d. bedrijfswoning zijn de voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden mede bestemd voor de functie bedrijfswoning.
3.1.3 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. kantines en restauratieve voorzieningen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
 • d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • e. tuinen en erven;
 • f. objecten voor beeldende kunst;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

voor zover deze behoren bij en ondergeschikt zijn aan één van de onder 3.1.1 en 3.1.2 genoemde functies.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
 • a. Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht;
 • b. naast de in deze bestemming opgenomen bouwregels wordt verwezen naar de algemene bouwregels met bijbehorende bijlagen opgenomen in artikel 16 en de overige regels opgenomen in artikel 22.
3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden;
 • c. het bouwvlak mag 100% bebouwd worden tenzij d.m.v. een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
 • d. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven maximum;
3.2.3 Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht;
 • b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het onbebouwd erf niet meer dan 2 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag in het bouwvlak en in het erf niet meer dan 10 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 2 m bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de brandveiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Binnenplans afwijken

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 3.4.2, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 3.2.4 voor de hoogte van erfafscheidingen in het onbebouwd erf, zulks tot een hoogte van maximaal 3 m;
3.4.2 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. dit vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering, de bedrijfspresentatie, de constructie of verschijning van het gebouw of de aard van het bedrijf noodzakelijk is;
 • b. de bebouwingskarakteristiek van de straat niet onevenredig wordt geschaad;
 • c. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast;
 • f. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • g. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • h. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond.
3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken anders dan genoemd in 3.1;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken als geluidshinderlijke inrichting of risicovolle inrichting;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning met uitzondering van de aanduiding bedrijfswoning;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren of zelfstandige kantoorruimten, anders dan bedoeld in Aanduidingen sub a;
 • e. voor de uitoefening van enige tak van handel inclusief detailhandel, anders dan volgens het bepaalde in 3.1;
 • f. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • g. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • h. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • i. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.
3.5.2 Binnenplans afwijken t.b.v. milieucategorie

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 3.1 sub a voor het de uitoefening van een bedrijf of een activiteit die niet voorkomt in de tot het plan behorende bijlage Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar die naar aard en invloed op de omgeving overeenkomt met de toegelaten milieucategorieën;
 • b. de uitoefening van een activiteit die in de bijlage Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten is vermeld in een categorie die niet is toegestaan op het betreffende perceel, tot maximaal één hogere categorie dan is weergegeven voor dat perceel, mits door of namens de aanvrager of andere betrokkenen gemotiveerd wordt onderbouwd dat:
  • 1. de activiteit naar aard en omvang passend is in de omgeving;
  • 2. de activiteit uit milieutechnisch oogpunt inpasbaar is;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden beperkt.