direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijf
Plan: Spoorzone West 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2012010-e001

Artikel 5 Verkeer - Verblijf

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Functies

De voor ´Verkeer - Verblijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersvoorzieningen t.b.v. wegverkeer en verblijf, waarbij het aantal rijstroken niet meer dan 2 bedraagt;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parkeerterrein;
 • f. bouwwerken van algemeen nut.
5.1.2 Aanduidingen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn de voor ´Verkeer - Verblijf´ aangewezen gronden mede bestemd voor het stallen van motorvoertuigen in een overdekte stalling;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' zijn de voor ´Verkeer - Verblijf´ aangewezen gronden mede bestemd voor een speelplek met een minimum oppervlakte van 300 m²;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stadslandbouw' zijn de voor ´Verkeer - Verblijf´ aangewezen gronden mede bestemd voor het biologisch telen van gewassen waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' zijn de voor 'Verkeer-Verblijf' aangewezen gronden mede bestemd als rangeerterrein en/of spoorwegemplacement met SBI-code 491, 492 sub 2 zoals is opgenomen in Bijlage 3 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorie;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' zijn de voor 'Verkeer- Verblijf' aangewezen gronden mede bestemd voor de desbetreffende functie;
5.1.3 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Verkeer - Verblijf´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. voorzieningen ter verbetering van het microklimaat (geluidhinder, windhinder, regen e.d.) waaronder wallen, schermen, luifelconstructies e.d.;
 • b. in-/uitritten, hellingbanen ten behoeve van ondergrondse parkeergarages en/of fietsenstallingen e.d. met bijbehorende kunstwerken, afscheidingen, overkappingen e.d.;
 • c. objecten voor beeldende kunst, reclametoestellen, draagconstructies voor reclame;
 • d. hondenuitlaatplaats;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

voor zover deze ondergeschikt zijn aan de onder 5.1.1 genoemde functies.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen
 • a. Bestaande bebouwing welke krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht;
 • b. op de gronden binnen deze bestemming mag niet ondergronds worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot afvalverwerking;
 • c. naast de in deze bestemming opgenomen bouwregels wordt verwezen naar de algemene bouwregels met bijbehorende bijlagen opgenomen in artikel 11 en de overige regels opgenomen in artikel 17.
5.2.2 Gebouwen
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, uitgezonderd op grond van de bouwregels toegelaten gebouwen van algemeen nut, en gebouwen behorende bij de aanduiding 'garage' en gebouwen behorende bij de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stadslandbouw' als bedoeld in 5.1.2;
 • b. ten aanzien van de gronden met de aanduiding 'garage' als bedoeld in 5.1.2 gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen dienen binnen het functie-aanduidingsvlak te worden gebouwd;
  • 2. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen;
  • 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.;
 • c. ten aanzien van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stadslandbouw' als bedoeld in 5.1.2 gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen dienen binnen het functie-aanduidingsvlak te worden gebouwd;
  • 2. de bebouwing mag uitsluitend in de vorm van kassen worden opgericht;
  • 3. de oppervlakte van de bebouwing mag maximaal 10% bedragen van het functie-aanduidingsvlak, met een maximum van 1000m²;
  • 4. de oppervlakte per kas mag niet meer bedragen dan 10m²;
  • 5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,50 m.
5.2.3 Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht;
 • b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht ten behoeve van de op grond van 5.1 toegelaten functies;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 15 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven;
 • c. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. een goede landschappelijke inpassing;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Binnenplans afwijken t.b.v. gebouwen

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5.4.4, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 5.2.2 sub c voor wat betreft de bouwhoogte tot een hoogte van maximaal 4.50m;
 • a. het bepaalde in 5.2.2 sub c voor wat betreft de oppervlakte per kas tot een oppervlakte van maximaal 20m².
5.4.2 Binnenplans afwijken t.b.v. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5.4.4, omgevingsvergunning verlenen voor het binnenplans afwijken van:

 • a. het bepaalde in 5.2.4 voor de hoogte van erf- en terreinafscheidingen, zulks tot een hoogte van maximaal 3 m;
 • b. het bepaalde in 5.2.4 voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zulks tot een hoogte van maximaal 30 m.
5.4.3 Binnenplans afwijken t.b.v. overschrijding van de voorgevelrooilijn vanuit aangrenzende bestemmingsvlakken

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van de voorwaarden in 5.4.4, omgevingsvergunning verlenen voor de overschrijding van de voorgevelrooilijn van een bouwvlak in een aangrenzend bestemmingsvlak voor:

 • a. ondergeschikte delen van een bouwwerk;
 • b. bouwwerken welke binnen het aangrenzende bestemmingsvlak middels omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken t.b.v. bouwen in het onbebouwd erf zijn toegestaan;

met dien verstande dat:

  • 1. niet lager wordt gebouwd dan 4,2 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,5 m breedte ter weerszijden van die rijweg;
  • 2. niet lager wordt gebouwd dan 2,2 m boven de hoogte van een ander deel van de weg en voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.
5.4.4 Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van de bouwregels kan slechts worden verleend indien:

 • a. het stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
 • c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast.
5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.