direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Buitengebied West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2008023-e001

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Functies

De voor ´Water´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer te water;
 • b. water ten behoeve van de waterhuishouding;
 • c. instandhouding, versterking en ontwikkeling van de natuurwaarden.
15.1.2 Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Water´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

 • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • b. objecten voor beeldende kunst,

voor zover deze ondergeschikt zijn aan de onder 15.1.1 genoemde functies.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht.

15.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van de geleding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan hiervoor op aantoonbare wijze noodzakelijk is;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag ten hoogste 5 m bedragen.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen gebouw zijnde ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;
15.4 Ontheffing van de bouwregels
15.4.1 Ontheffing voor bouwwerken, geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 27.1 en met de ontheffingsvoorwaarden in 15.4.2 ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in artikel 15.2.3 onder b voor de hoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 m;
 • b. het bepaalde in artikel 15.2.3 onder c voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde die naar hun aard en functie toelaatbaar zijn binnen de bestemming zoals zend-en ontvangstinrichtingen, sirenes, lichtmasten e.d.
15.4.2 Ontheffingsvoorwaarden

De in artikel 15.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits:

 • a. het stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
 • c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast.
15.5 Specifieke gebruiksregels
15.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval gerekend:

 • a. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming dient;
 • b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming dient;
 • c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
 • d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.