direct naar inhoud van Regels
Plan: Herziening Someren-Heide Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0847.BP02019005-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019005-VS01 van de gemeente Someren.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 aanbouw

Zie bijbehorend bouwwerk.

1.4 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 aaneengebouwd

Bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden gebouwd.

1.7 aan-huis-verbonden beroep

Het uitoefenen van een beroep, het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied of het uitoefenen van publiekverzorgend ambacht in de vorm van kappers, schoonheidssalons e.d., met dien verstande dat woonfunctie hoofdfunctie blijft.

1.8 achtererfgebied

Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.9 achtergevel

Een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, die gelegen is tegenover de voorgevel.

1.10 achtergevellijn

De lijn waarin de achtergevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.

1.11 afhankelijke woonruimte

Een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met deze woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.12 arbeidsmigrant

Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te verwerven.

1.13 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.14 bebouwingsgebied

Dit is het achtererfgebied en de grond onder de niet tot het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende gedeelten van het hoofdgebouw. De grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw behoort niet tot het bebouwingsgebied.

1.15 bestaande bebouwing

Bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning.

1.16 bestaand gebruik

Het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen.

1.17 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.18 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.20 bijgebouw

Zie bijbehorend bouwwerk.

1.21 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.22 bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.23 bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond, doch met uitzondering van kelders en de onder de kap aanwezige zolder.

1.24 bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.25 bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.26 bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.27 bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.

1.28 erf

Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.

1.29 functie

Doeleinde ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden, of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

1.30 gebouw

Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.31 halfvrijstaande bebouwing

Bebouwing bestaande uit maximaal twee direct aaneengebouwde hoofdgebouwen en waarbij de andere zijde van het hoofdgebouw niet in de zijdelingse perceelsgrens is gebouwd.

1.32 huishouden

Eén persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.

1.33 hoofdfunctie

Een functie waarvoor het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt.

1.34 hoofdgebouw

Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.35 mantelzorg

Het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak.

1.36 openbaar toegankelijk gebied

Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.37 overkapping

Zie bijbehorend bouwwerk.

1.38 peil
 • a. Voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse.
 • b. Overige gebouwen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
1.39 twee-aaneen

Twee met de hoofdgebouwen aaneengebouwde woningen.

1.40 voorgevellijn

De lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.

1.41 voorgevelrooilijn
 • a. De grens van het bouwvlak, die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd, tot aan de perceelgrenzen.
 • b. De naar de zijdelingse perceelgrens gerichte grens van het bouwvlak, die ook naar de weg of het openbare groen is gekeerd, tot aan de achterste perceelsgrens.
1.42 vrijstaand

Bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet zijn gebouwd in de zijdelingse perceelsgrens.

1.43 water en waterhuishoudkundige voorzieningen

Al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten, etc.

1.44 woning

Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten c.q. gerekend:

2.1 De afstand tot de zijdelingse perceelgrens

De kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2.2 Het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

De oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen.

2.3 Het bebouwingspercentage

Het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming.

2.4 De breedte, diepte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren.

2.5 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.6 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.7 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen, zulks met inbegrip van erkers en aanbouwen, met dien verstande dat bij woonruimten in gebouwen, die niet uitsluitend voor bewoning zijn bestemd, de inhoud van de woning wordt gemeten boven de afgewerkte vloer van de woonlaag c.q. woonlagen.

2.8 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de hart van scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk, dan wel indien het bouwwerk uit meerdere bouwlagen bestaat, over de laag met het grootste oppervlak.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen
 • b. bermen en beplantingen
 • c. speelvoorzieningen
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen
 • e. voorzieningen voor langzaam verkeer
 • f. parkeervoorzieningen
 • g. nutsvoorzieningen
 • h. voorzieningen voor riolering en bijbehorende randvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

De tot 'Groen' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken ten dienste van de inrichting van het onbebouwde gebied en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:

 • a. De oppervlakte van gebouwen, met uitzondering van het onder bepaalde, mag niet meer dan 25 m2 bedragen.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • c. De oppervlakte van een nutsvoorziening, fietsenstalling, (muziek)kiosk of een vergelijkbaar gebouw ten dienste van het gebruik van het onbebouwd gebied mag een grotere oppervlakte hebben dan onder is bepaald, maar de oppervlakte mag niet meer dan 75 m2 bedragen.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten
 • b. parkeervoorzieningen

alsmede voor:

 • c. voorzieningen voor riolering en bijbehorende randvoorzieningen
 • d. groenvoorzieningen
 • e. speelvoorzieningen
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen
 • g. nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

De tot 'Verkeer - Verblijfsgebied' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken ten dienste van de constructie en verkeerstechnische uitrusting van wegen, de inrichting van het onbebouwde gebied en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:

 • a. De oppervlakte van gebouwen, met uitzondering van het onder bepaalde, mag niet meer dan 25 m2 bedragen.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • c. De oppervlakte van een nutsvoorziening, fietsenstalling, (muziek)kiosk of een vergelijkbaar gebouw ten dienste van het gebruik van het onbebouwd gebied mag een grotere oppervlakte hebben dan onder is bepaald, maar de oppervlakte mag niet meer dan 75 m2 bedragen.

Artikel 5 Wonen - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden
 • b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van woningen en bijbehorende bouwwerken, geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer mag bedragen dan:

 • a. 50% voor vrijstaande woningen op een bouwperceel tot en met 500 m2, vermeerderd met 10% van de oppervlakte van de gronden indien de oppervlakte van het perceel groter is dan 500 m2;
 • b. 60% voor twee-aaneengebouwde woningen;
 • c. 70% voor aaneengebouwde woningen.
5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak.
 • b. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 27.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. Vrijstaand
  • 2. Twee-aaneen
  • 3. Aaneengebouwd

dient het aangegeven bebouwingstype te worden aangehouden.

 • d. De voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn, dan wel op een afstand van niet meer dan 3 m daar achter.
 • e. De breedte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, met inachtneming van het bepaald onder g.
 • f. Als maximum goot- en bouwhoogte geldt de hoogte die op de verbeelding is aangegeven binnen de aanduidingen 'maximum goothoogte' en 'maximum bouwhoogte'.
 • g. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag:
  • 1. Bij vrijstaande woningen niet minder bedragen dan 3 m.
  • 2. Bij twee-aaneengebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
  • 3. Bij aaneengebouwde woningen, bij eindwoningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
5.2.3 Bijbehorende bouwwerken
 • a. Binnen de bestemming 'Wonen - 1' zijn bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten toegestaan, die zonder omgevingsvergunning kunnen worden verricht.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a mag bij percelen met een bebouwingsgebied groter dan 900 m2, nog maximaal 50 m2 aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, boven het vergunningsvrij toegestane oppervlak aan bijbehorende bouwwerken.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder a mogen ondergeschikte erkers en luifels voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, welke aan de volgende kenmerken voldoen:
  • 1. De bouwgrens wordt met niet meer dan 1 m naar de wegzijde overschreden;
  • 2. De breedte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan 40% van de gevel waarin de uitbouw wordt gebouwd, met een maximum breedte van 3,5 m;
  • 3. De bouwhoogte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 4. De afstand van de uitbouw en/of luifel tot de straat mag niet minder bedragen dan 2 m.
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • b. De bouwhoogte van constructies voor het leiden van bomen mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
5.2.5 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, de afmetingen, de vormgeving en de dakvorm van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en van bouwwerken, geen gebouw zijnde, alsmede aan de situering van in- en uitritten en het parkeren op het bouwperceel.
 • b. De onder genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met inachtneming van de bouwregels:
  • 1. Indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld, dan wel indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige en/of architectonische inpassing in de bestaande bebouwing.
  • 2. Ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.2.6 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. Het bepaalde in lid 5.2.2 onder ten behoeve van de bouw van meer woningen dan is aangegeven, mits dit stedenbouwkundig verantwoord is, het past binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en er geen onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu en de parkeerbalans.
 • b. Het bepaalde in lid 5.2.2. onder g.3 om een eindwoning bij aaneengebouwde woningen te kunnen bouwen op een afstand van tenminste 1,5 m tot de zijdelingse perceelsgrens, mits dit stedenbouwkundig verantwoord is, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en er geen onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu en de parkeerbalans.
 • c. Het bepaalde in lid 5.2.2. onder om een situering van hoofdgebouwen op een grotere afstand achter de voorgevelrooilijn toe te staan, mits de stedenbouwkundige samenhang niet onevenredig wordt aangetast.
 • d. De maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn, zoals bepaald in 5.2.4. en achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw een bouwhoogte van maximaal 2 m toe te staan in een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelgrens in het geval van hoeksituaties.
5.2.7 Specifieke gebruiksregels
 • a. Binnen de bestemming 'Wonen - 1' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. De activiteit mag uitsluitend plaatsvinden in het hoofdgebouw of een aangebouwd bijgebouw.
  • 2. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het begane grondoppervlak van het hoofdgebouw.
  • 3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoeften veroorzaken.
  • 4. Detailhandel is niet toegestaan.
  • 5. De activiteit wordt uitgeoefend door een bewoner.
 • b. Binnen de bestemming 'Wonen – 1' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4 arbeidsmigranten.

Artikel 6 Wonen - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden
 • b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden
 • c. verkeersdoeleinden
 • d. groenvoorzieningen
 • e. parkeerdoeleinden
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen
 • g. nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van woningen en bijbehorende bouwwerken, geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer mag bedragen dan:

 • a. 50% voor vrijstaande woningen op een bouwperceel tot en met 500 m2, vermeerderd met 10% van de oppervlakte van de gronden indien de oppervlakte van het perceel groter is dan 500 m2;
 • b. 60% voor twee-aaneengebouwde woningen;
 • c. 70% voor aaneengebouwde woningen.
6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 25.
 • b. Binnen deze bestemming zijn toegestaan vrijstaande woningen, tweeaaneengebouwde woningen en aaneengebouwde woningen.
 • c. De voorgevel van de woning moet worden gesitueerd op een afstand van minimaal 3 m achter de voorste kadastrale grens.
 • d. De achtergevel van het hoofdgebouw mag:
  • 1. Bij vrijstaande woningen op niet meer dan 15 m achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd
  • 2. Bij aaneengebouwde en twee-aaneengebouwde woningen op niet meer dan 12 m achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.
 • e. De breedte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, met inachtneming van het bepaald onder h.
 • f. De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • g. De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • h. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag:
  • 1. Bij vrijstaande woningen niet minder bedragen dan 3 m.
  • 2. Bij twee-aaneengebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
  • 3. Bij aaneengebouwde woningen, bij eindwoningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
6.2.3 Bijbehorende bouwwerken
 • a. Binnen de bestemming 'Wonen - 2' zijn bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten toegestaan, die zonder omgevingsvergunning kunnen worden verricht.
 • b. In aanvulling op het bepaalde onder a mag bij percelen met een bebouwingsgebied groter dan 900 m2, nog maximaal 50 m2 aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, boven het vergunningsvrij toegestane oppervlak aan bijbehorende bouwwerken.
 • c. In afwijking van het bepaalde onder a mogen ondergeschikte erkers en luifels voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, welke aan de volgende kenmerken voldoen:
  • 1. De bouwgrens wordt met niet meer dan 1 m naar de wegzijde overschreden;
  • 2. De breedte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan 40% van de gevel waarin de uitbouw wordt gebouwd, met een maximum breedte van 3,5 m;
  • 3. De bouwhoogte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 4. De afstand van de uitbouw en/of luifel tot de straat mag niet minder bedragen dan 2 m.
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • b. De bouwhoogte van constructies voor het leiden van bomen mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
6.2.5 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, de afmetingen, de vormgeving en de dakvorm van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en van bouwwerken, geen gebouw zijnde, alsmede aan de situering van in- en uitritten en het parkeren op het bouwperceel.
 • b. De onder genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met inachtneming van de bouwregels:
  • 1. Indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld, dan wel indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige en/of architectonische inpassing in de bestaande bebouwing.
  • 2. Ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
6.2.6 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. Het bepaalde in lid 6.2.2 onder ten behoeve van de bouw van meer woningen dan is aangegeven, mits dit stedenbouwkundig verantwoord is, het past binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en er geen onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu en de parkeerbalans.
 • b. Het bepaalde in lid 6.2.2. onder h.3 om een eindwoning bij aaneengebouwde woningen te kunnen bouwen op een afstand van tenminste 1,5 m tot de zijdelingse perceelsgrens, mits dit stedenbouwkundig verantwoord is, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en er geen onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu en de parkeerbalans.
 • c. Het bepaalde in lid 6.2.2. onder om een situering van hoofdgebouwen op een grotere afstand achter de voorgevelrooilijn toe te staan, mits de stedenbouwkundige samenhang niet onevenredig wordt aangetast.
 • d. De maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn, zoals bepaald in 6.2.4. en achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw een bouwhoogte van maximaal 2 m toe te staan in een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelgrens in het geval van hoeksituaties.
6.2.7 Specifieke gebruiksregels
 • a. Binnen de bestemming 'Wonen - 2' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. De activiteit mag uitsluitend plaatsvinden in het hoofdgebouw of een aangebouwd bijgebouw.
  • 2. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het begane grondoppervlak van het hoofdgebouw.
  • 3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoeften veroorzaken.
  • 4. Detailhandel is niet toegestaan.
  • 5. De activiteit wordt uitgeoefend door een bewoner.
 • b. Binnen de bestemming 'Wonen – 2' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4 arbeidsmigranten.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen geldt de bepaling dat ondergronds bouwen uitsluitend is toegestaan daar waar bovengronds gebouwd mag worden.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

 • a. Het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie.
 • b. Het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte.
9.2 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 9.1 onder en toestaan dat een aangebouwd bijgebouw bij een woning binnen de bestemming 'Wonen' wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. Een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg.
 • b. De afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 75 m².

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning, verleend op grond van sub in, indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

9.3 Parkeren
9.3.1 Parkeernormen

Ten behoeve van het voorzien in voldoende parkeergelegenheid gelden de volgende regels:

 • a. bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en / of afwijken dient tenminste voldaan te worden aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen, zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen' van de gemeente Someren, zoals vastgesteld d.d. 28 juni 2018;
 • b. indien het gebruik van een gebouw en/of gronden daar aanleiding toe geeft, dient te worden voorzien in voldoende ruimte voor laden en lossen;
 • c. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder a. indien wordt voorzien in een parkeervoorziening, die gelet op de parkeerbelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is als bedoeld onder a, daarbij rekening houdend met de reeds bestaande bebouwing ter plaatse en de mogelijkheid van dubbelgebruik;
 • d. indien het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen als bedoeld onder a gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt bij de verlening van de omgevingsvergunning rekening gehouden met die wijziging;
 • e. parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in de regels, ten behoeve van:

 • a. Het afwijken van de voorgeschreven minimum- en maximummaten met niet meer dan 10%, mits:
  • 1. daarvoor in deze regels geen bijzondere afwijkingsbevoegdheden zijn opgenomen.
  • 2. dit noodzakelijk is voor de bouwkundige dan wel architectonische inpassing.
 • b. Het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bouw- en bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden dit vergt.

De onder en geregelde omgevingsvergunningen kunnen worden verleend indien door deze verlening belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en de stedenbouwkundige samenhang niet onevenredig wordt aangetast. Er zal sprake zijn van onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige samenhang als:

 • a. de bebouwingstypologie (vrijstaande, twee-aaneen, of aaneengebouwd) wordt aangetast.
 • b. de karakteristiek van de openbare ruimte wordt aangetast.
 • c. de historische of stedenbouwkundige betekenis van de bebouwing wordt aangetast.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd.
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder met maximaal 10 %.
 • c. Het bepaalde onder is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder , te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid.