direct naar inhoud van Regels
Plan: Centrum - Oss - 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0828.BPcentrumoss-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Centrum - Oss - 2013 van de gemeente Oss

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0828.BPcentrumoss-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 aan huis gebonden activiteit

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.4 aanbouw:

een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of visueel opzicht (onder meer voor wat betreft goothoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 achtergevelrooilijn:

de achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd;

indien er niet sprake is van een achterste grens van een bouwvlak dan wel geen bouwvlak is aangegeven: de denkbeeldige lijn die wordt getrokken langs de achtergevel van het hoofdgebouw - zonder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen - alsmede het verlengde daarvan.

1.8 afhankelijke woonruimte:

een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de bijbehorende woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.9 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde.

1.10 bed en breakfast

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd in een woonhuis of bijbehorende aan- of uitbouw of bijgebouw en volledig gedreven door de bewoner van het betreffende woonhuis.

1.11 bedrijf/bedrijfsactiviteit:

de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële en ambachtelijke bedrijven, een en ander met uitsluiting van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca, dienstverlening, zelfstandige kantoren, maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning;

1.12 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of bedrijfsactiviteit.

1.13 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.14 beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in acht genomen moet worden.

1.15 bedrijfsvloeroppervlakte (bvo):

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een bouwwerk en/of op een terrein die wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep c.q. een bedrijf, kantoor of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.16 bestaand:
 • a. ten aanzien van bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van van inwerkingtreding van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;
 • b. ten aanzien van gebruik: gebruik van gronden en opstallen zoals dat aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.17 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.18 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.20 bijzondere woonruimte:

woonruimte waarin al dan niet zelfstandige woningen zijn opgenomen met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een bejaardenhuis, woonzorgcomplex of daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.21 bouwen:

het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk;

1.22 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.23 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.24 bouwmassa:

een verzameling gebouwen bestaande uit een vrijstaand hoofdgebouw dan wel twee of meer aaneengebouwde hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen.

1.25 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.26 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.27 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde zijn toegelaten.

1.28 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct, hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

1.29 carport:

een dakconstructie, vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels van belendende gebouwen, bestemd voor het overdekt stallen van auto's.

1.30 cultuur en ontspanning (c.q. voorzieningen op het gebied van)

het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning, waaronder begrepen: atelier, bioscoop, bowlingbaan, creativiteitscentrum, dansschool, fitnesscentrum, museum, muziekschool, muziektheater, sauna, sportschool, theater, wellnesscentrum, alsmede ondergeschikte detailhandel en horeca in combinatie met en ten dienste van deze voorzieningen.

1.31 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde die wordt gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.

1.32 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.33 detailhandel-grootschalig:

detailhandel met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 500 m2.

1.34 dienstverlening:

een bedrijfsmatige activiteit met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of verzorgende taak al dan niet met een baliefunctie, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, bijkantoren van banken en van sociaal-culturele instellingen, postagentschappen, telefoon-, internet-, telegraaf- en telexdiensten, snelfoto-ontwikkel- en copy-shops, videotheken en autorijscholen.

1.35 dove gevel

een gevel als bedoeld in artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder.

1.36 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond.

1.37 escortbedrijf:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

1.38 functie:

activiteiten ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

1.39 galerie:

ruimte voor het exposeren en verkopen van kunstobjecten.

1.40 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 gebouwd terras:

een uitbouw aan een gebouw in gebruik ten behoeve van een horecavestiging, die uitsluitend dienst doet als zitgelegenheid voor bezoekers van die horecavestiging.

1.42 geluidzoneringplichtige inrichting:

inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1 en 41 van de Wet geluidhinder, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, en die zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel D behorend bij het Besluit omgevingsrecht.

1.43 gestapelde bebouwing:

bebouwing bestaande uit in één hoofdgebouw boven en eventueel naast elkaar gelegen zelfstandige woningen.

1.44 gevellijn:

de aanduiding van de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg of ander openbaar gebied en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.45 groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers dan wel aan instellingen of personen tot aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.46 hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is..

1.47 horeca van categorie 1

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, al dan niet in combinatie met het exploiteren van zaalaccommodatie, en waarbij het vertrekken van voedsel en dranken daaraan ondergeschikt is, zoals een hotel of pension.

1.48 horeca van categorie 2

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren ten behoeve van consumptie ter plaatse, alsmede het daaraan ondergeschikt verstrekken van dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van nachtverblijf en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, zoals een (hotel)restaurant, pannenkoekenhuis, eetcafé en pizzeria, uitgezonderd een maaltijdafhaalcentrum.

1.49 horeca van categorie 3

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse bereide snacks, ijs en kleine maaltijden voor consumptie, zowel ter plaatse als elders, met daaraan ondergeschikt het verstrekken van dranken, zoals een snackbar, cafetaria, maaltijdafhaalcentrum, lunchroom en ijssalon.

1.50 horeca van categorie 4

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet in combinatie met kleine etenswaren, zoals een café;

1.51 horeca categorie 5

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen dan wel het uitoefenen van een kans- en behendigheidsspel al dan niet in combinatie met het verstrekken van dranken, zoals een dancing of een discotheek.

1.52 huishouden:

de leefvorm of samenlevingsvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede wordt begrepen:

 • a. het inwonen of het bewonen van kamers door ten hoogste 2 verwanten of andere personen in het hoofdgebouw en/of aan- en uitbouw, al dan niet bij wijze van mantelzorg en al dan niet met eigen voorzieningen;
 • b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband, waaronder mede wordt begrepen:
  • 1. een woongroep van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of aandoening met inbegrip van begeleiding en toezicht gericht op zelfstandige bewoning;
  • 2. de gezamenlijke huisvesting van een groep van maximaal 4 niet verwante personen, die gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in de woning.
1.53 kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.54 kantoor:

een ruimte of bij elkaar horende ruimten die bestemd is/zijn om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden of administratieve dienstverlening.

1.55 kantoor met baliefunctie:

een kantoor met een publieksaantrekkende hoofdfunctie zoals een bank, postkantoor, reisbureau en uitzendbureau.

1.56 kelder:

een geheel of nagenoeg geheel, dat wil zeggen maximaal 0,5 m boven peil, ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorend bovengronds bouwwerk.

1.57 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in acht genomen moet worden.

1.58 maatschappelijk c.q. maatschappelijke voorzieningen:

maatschappelijke voorzieningen op het gebied en/of in de vorm van: bibliotheek, gezondheidszorg (incl. apotheek), jeugdopvang, kinder- en naschoolse opvang, onderwijs, openbaar bestuur en openbare dienstverlening, religie en levensbeschouwing, verenigingsleven, schouwburg, welzijnsinstelling, zorginstelling, alsmede ondergeschikte detailhandel en horeca in combinatie met en ten dienste van deze voorzieningen.

1.59 mantelzorg:

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

1.60 milieuzoneringslijst:

de lijst van handels- en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van de regels, waarin deze activiteiten naar milieucategorie zijn onderscheiden.

1.61 onderbouw:

een gedeelte van een gebouw dat gedeeltelijk onder peil is gelegen.

1.62 ondergeschikte detailhandel:

beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks verband houden met bedrijfsactiviteiten die als hoofdfunctie worden uitgeoefend.

1.63 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.64 patiowoning:

een woning met een geheel of gedeeltelijk omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door de gevels van belendende dan wel op het eigen bouwperceel aanwezige bebouwing.

1.65 peil:
 • a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte, normale maaiveld.
1.66 permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.67 productiegebonden detailhandel:

beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen vanuit een bedrijf dat die goederen vervaardigt/produceert, bewerkt en/of toepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.68 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.69 risicovolle inrichting:

een inrichting waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij het in een bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.70 ruimtelijke kwaliteit:

de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte.

1.71 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.72 supermarkt:

een zelfbedieningswinkel met (hoofdzakelijk) een grote verscheidenheid aan levensmiddelen, waaronder ook vers groepen als groente, fruit, brood en vlees, en huishoudelijke producten, met een verkoopvloeroppervlakte van 500 m2.

1.73 uitbouw:

de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw die qua afmetingen en/of in visueel opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.74 verdieping:

elke bouwlaag boven de eerste bouwlaag op de begane grond.

1.75 verkoopvloeroppervlakte (vvo):

de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke en zichtbare winkelruimte, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.

1.76 voorgevellijn:

de lijn (in hoeksituaties: de lijnen) waarin de naar de weg of ander openbaar gebied gekeerde gevel(s) van het dichtst bij die weg of ander openbaar gebied gelegen gebouw is (zijn) gelegen alsmede het verlengde daarvan.

1.77 vuurwerkbedrijf:

een inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is.

1.78 werk:

een constructie geen bouwwerk zijnde.

1.79 wonen:

het bewonen van een woning.

1.80 woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

1.81 woongebouw:

een gebouw dat meerdere naast elkaar gelegen en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijk als een eenheid kan worden beschouwd.

1.82 woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het betreffende bouwwerk op een bouwperceel.

2.2 de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken samen.

2.3 het bebouwingspercentage:

de oppervlakte, die met gebouwen (carports en overkappingen inbegrepen) is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming; bij het bepalen van de oppervlakte van een bouwperceel waarop een of meer woningen mogen worden gebouwd, wordt de oppervlakte van de bij de woning behorende bestemming 'Tuin meegerekend; de oppervlakte wordt altijd in gehele getallen bepaald.

2.4 de bovenkant spoorstaaf:

de hoogte van de bovenkant van de laagste spoorstaaf.

2.5 de breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren.

2.6 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.7 de breedte van een bouwperceel:

tussen de zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten over tenminste 3/4 van de lengte van het bouwperceel, in welke lengte in ieder geval het bouwvlak aanwezig is of de toegestane situering van het hoofdgebouw indien geen bouwvlak is aangegeven.

2.8 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.9 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.10 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.11 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Centrum - Kernrandgebied

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - Kernrandgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel met een maximaal verkoopvloeroppervlak van 100 m2, uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat detailhandel met een groter maximaal verkoopvloeropperlak dat ten tijde van het in werking treden van dit plan reeds bestond tevens is toegestaan en met uitzondering van supermarkten met een verkoopvloeroppervlak van meer dan 500 m2;
 • b. detailhandel, voor zover het betreft een uitbreiding van een winkel die is gevestigd in het kernwinkelgebied;
 • c. horeca tot en met categorie 3 met een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 100 m2, uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat horeca met een groter bedrijfsvloeroppervlak dat ten tijde van het in werking treden van dit plan reeds bestond tevens is toegestaan;
 • d. dienstverlening, uitsluitend toegestaan op de begane grond;
 • e. kantoren, uitsluitend toegestaan op de begane grond;
 • f. wonen;
 • g. supermarkt met een verkoopvloeroppervlak van meer dan 500 m2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • h. grootschalige detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'grootschalig', met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'grootschalig' uitsluitend grootschalige detailhandel is toegestaan;
 • i. horeca van categorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' en uitsluitend op de begane grond;
 • j. cultuur en ontspanning;
 • k. maatschappelijk;
 • l. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • m. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 3.1.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat de voorgevels van de gebouwen in of maximaal 2 m achter de bouwgrenzen dienen te worden opgericht en achtergevels van woningen op maximaal 15 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van het figuur 'gevellijn' moeten de gebouwen worden georiënteerd op deze gevellijn.
 • c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 13 m tenzij anders is aangegeven.
 • d. In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.2 onder c. mogen de goothoogte en de bouwhoogte binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie niet meer bedragen dan 8 m respectievelijk 10 m tenzij anders is aangegeven.
 • e. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • f. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.
 • g. De maximale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 65o.
 • h. De minimale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 35o.
 • i. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 50 m2.
 • j. Kelders zijn toegestaan.
3.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen niet worden gebouwd vóór de voorgevellijn(en).
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan sub a genoemd, mag niet meer bedragen dan 4 m.
3.2.5 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 100%, tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in 3.2.2 onder d. voor het toestaan van een maximale goothoogte en bouwhoogte van respectievelijk 10 m en 13 m voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.
 • b. van het bepaalde in 3.2.2 onder g. en h. voor het toestaan van een andere dakhelling voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • c. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 3.1 voor de vestiging van kantoren, dienstverlening en maatschappelijke doeleinden op de verdiepingen, mits:
  • 1. de verdieping niet geschikt is voor wonen;
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. door de vestiging leegstand wordt voorkomen;
  • 4. er geen sprake is van onevenredige hinder voor naastgelegen panden, waaronder woningen;
  • 5. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de volgende functieaanduidingen te verwijderen:

 • a. 'horeca van categorie 4' indien de horecafunctie gedurende ten minste één jaar is beëindigd;
 • b. 'supermarkt', indien ter plaatse gedurende ten minste één jaar geen supermarkt is gevestigd danwel indien sprake is van verplaatsing van de supermarkt naar een andere locatie binnen het bestemmingsplangebied;
 • c. 'grootschalig', indien geen behoefte meer bestaat aan ruimte voor grootschalige detailhandel binnen het centrumgebied en dit uit een distributie-planologisch onderzoek blijkt.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de functieaanduiding 'horeca van categorie 4' toe te voegen mits:

 • a. hierdoor de bestaande horecaconcentratie aan de Eikenboormgaard wordt versterkt;
 • b. voldaan wordt aan de milieuregelgeving;
 • c. dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving.

Artikel 4 Centrum - Kernwinkelgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - Kernwinkelgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend toegestaan op de begane grond, en met uitzondering van supermarkten met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 500 m2;
 • b. detailhandel op de verdieping en/of in de kelder is toegestaan voor zover het een uitbreiding betreft van een op de begane grond gevestigde winkel;
 • c. horeca tot en met categorie 3, uitsluitend toegestaan op de begane grond;
 • d. horeca tot en met categorie 3 op de verdieping, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3';
 • e. publiekgerichte dienstverlening, uitsluitend toegestaan op de begane grond;
 • f. wonen, uitsluitend toegestaan op de verdiepingen;
 • g. horeca van categorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' en uitsluitend op de begane grond;
 • h. speelautomatenhal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'casino';
 • i. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • j. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 4.1.

4.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat de voorgevels van de gebouwen in of maximaal 2 m achter de bouwgrenzen dienen te worden opgericht en de achtergevels van woningen op maximaal 15 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd.
 • b. Hoofdgebouwen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'.
 • c. Ter plaatse van het figuur 'gevellijn' moeten de gebouwen worden georiënteerd op deze gevellijn.
 • d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 13 m tenzij anders is aangegeven.
 • e. In afwijking van het bepaalde in lid 4.2.2 onder d. mogen de goothoogte en de bouwhoogte binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie niet meer bedragen dan 8 m respectievelijk 10 m tenzij anders is aangegeven.
 • f. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.
 • h. De maximale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 65o.
 • i. De minimale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 35o.
 • j. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 50 m2.
 • k. Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is het uitsluitend toegestaan te bouwen vanaf een hoogte van 3 m.
 • l. Kelders zijn toegestaan.
4.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen niet worden gebouwd vóór de voorgevellijn.
 • b. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten'.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan sub a genoemd, mag niet meer bedragen dan 4 m.
4.2.5 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 100%, tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.
4.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in 4.2.2 onder d. voor het toestaan van een maximale goothoogte en bouwhoogte van respectievelijk 10 m en 13 m voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.
 • b. van het bepaalde in 4.2.2 onder h. en i. voor het toestaan van een andere dakhelling voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • c. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 4.1 voor de vestiging van horeca tot en met categorie 3 op de verdiepingen en/of in de kelder, mits:
  • 1. het een uitbreiding betreft van een reeds op de begane grond gelegen vestiging;
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
 • b. van het bepaalde in lid 4.1 voor de vestiging van kantoren, dienstverlening, cultuur en ontspanning en maatschappelijke doeleinden op de verdiepingen, mits:
  • 1. de verdieping niet geschikt is voor wonen;
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. door de vestiging leegstand wordt voorkomen;
  • 4. er geen sprake is van onevenredige hinder voor naastgelegen panden, waaronder woningen;
  • 5. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
4.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de volgende functieaanduidingen te verwijderen:

 • a. 'horeca van categorie 4' indien de horecafunctie gedurende ten minste één jaar is beëindigd;
 • b. 'casino', indien ter plaatse gedurende ten minste één jaar geen speelautomatenhal is gevestigd dan wel indien sprake is van verplaatsing van de speelautomatenhal naar een andere locatie binnen het bestemmingsplangebied.

Artikel 5 Cultuur en ontspanning

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning, waaronder hier wordt begrepen:
  • 1. atelier,
  • 2. bioscoop,
  • 3. creativiteitscentrum,
  • 4. dansschool,
  • 5. sauna,
  • 6. theater,
  • 7. wellness;
 • b. alsmede voor horeca van categorie 2;
 • c. onzelfstandige en ondergeschikte vormen van detailhandel, horeca en dienstverlening;
 • d. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 5.1.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte'is aangegeven.
 • d. Kelders zijn toegestaan.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
5.2.4 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 100% tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Overzicht toegestane functies  
functies   toegestaan
op gehele bouwperceel met uitzondering van de verdiepingen van een gebouw  
toegestaan op verdiepingen van een gebouw en de kelder   afwijken met omgevings-
vergunning mogelijk  
detailhandel   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' met uitzondering van een supermarkt   nee   ja, zie lid 6.5  
supermarkt   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'   nee   nee  
grootschalige detailhandel   ter plaatse van de aanduiding 'grootschalig' uitsluitend grootschalige detailhandel   nee   ja, zie lid 6.5  
horeca van categorie 4   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4'   nee   nee  
horeca tot en met categorie 4   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4'   uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan   ja, zie lid 6.5  
horeca tot en met categorie 3   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3'   uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan   ja, zie lid 6.5  
cultuur en ontspanning   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning'   ja   nee.  
kantoren   ja   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'   ja, zie lid 6.5  
dienstverlening   ja   ja   nee  
maatschappelijk   ja   ja   nee  
wonen   ja, behalve ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten'   ja, behalve ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten'   nee  
beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten voor zover genoemd in de milieuzoneringslijst die als bijlage 1 van de regels is opgenomen   ja   nee   ja, zie lid 6.5  
zend- en ontvangstinstallatie   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'   nee   nee  
prostitutiebedrijf   nee   nee   ja, zie lid 6.5  
parkeervoorzieningen   ja   ja   nee  

en voorts voor de volgende functies:

 • a. nutsvoorzieningen;
 • b. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen;
 • c. voetgangersverbinding ter plaatse van het figuur 'relatie';
 • d. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 6.1.

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.
 • d. De maximale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 65o.
 • e. De minimale dakhelling binnen de gebieden de medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 35o.
 • f. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 50 m2.
 • g. Kelders zijn toegestaan.
6.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports moeten tenminste 3 m achter de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw worden gebouwd.
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • c. De bouwhoogte van een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' mag niet meer bedragen dan 40 m.
6.2.5 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.2 onder d. en e. voor het toestaan van een andere dakhelling voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • c. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 6.1 voor de uitoefening van andere functies op de begane grond dan wel de verdiepingen, mits:
  • 1. de betreffende functie in het overzicht van toegestane functies bij de bestemmingsomschrijving is aangeduid met 'afwijken met omgevingsvergunning mogelijk';
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover detailhandel op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan mogelijk was en binnen vijf jaar na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een concreet verzoek wordt ingediend om de vestiging van een winkel mogelijk te maken;
  • 4. horeca is uitsluitend toegestaan voor zover horeca op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan mogelijk was en binnen vijf jaar na inwerktreding van dit bestemmingsplan een concreet verzoek wordt ingediend om de vestiging van een horecabedrijf mogelijk te maken;
  • 5. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
 • b. ter plaatse waar bedrijven zijn toegestaan: van het bepaalde in lid 6.1 om bedrijven toe te staan uit ten hoogste een categorie hoger, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 6.1 toegelaten categorieën van de milieuzoneringslijst, zulks met uitsluiting van risicovolle en geluidzoneringsplichtige inrichtingen en vuurwerkbedrijven.
 • c. ter plaatse waar bedrijven zijn toegestaan: van het bepaalde in lid 6.1 om bedrijven toe te staan die niet in de milieuzoneringslijst zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 6.1 toegelaten categorieën van de milieuzoneringslijst, zulks met uitsluiting van risicovolle en geluidzoneringsplichtige inrichtingen en vuurwerkbedrijven.
 • d. ter plaatse waar horeca van categorie 4 is toegestaan; van het bepaalde in lid 6.1 en in lid 6.4 voor het gebruik van een gebouw ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, mits;
  • 1. de betreffende functie in het overzicht van toegestane functies bij de bestemmingsomschrijving is aangeduid met 'afwijken met omgevingsvergunning mogelijk';
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte;
  • 4. voldaan wordt aan het prostitutiebeleid van de gemeente;
  • 5. een exploitatievergunning is verleend.

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Overzicht toegestane functies  
functies   toegestaan
op gehele bouwperceel met uitzondering van de verdiepingen van een gebouw  
toegestaan op verdiepingen van een gebouw   afwijken met omgevings-
vergunning mogelijk  
detailhandel   nee   nee   nee  
horeca van categorie 2 en van categorie 3   ja, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2' en 'horeca van categorie 3'en met een maximum van 400 m2 binnen de bestemming   nee   ja  
kantoren   ja   ja   nee  
dienstverlening   ja   ja   nee  
maatschappelijk   ja   ja   nee  
wonen   ja, in de vorm van 'wonen-woongebouwen' met dien verstande dat wonen niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten'   ja   nee  
bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 van de milieuzoneringslijst   ja, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'   ja   ja  
parkeervoorzieningen   ja   ja, halfverdiept   nee  

en voorts voor de volgende functies:

 • a. nutsvoorzieningen;
 • b. ondergeschikte vwaterhuishoudkundige voorzieningen, erkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen;
 • c. voetgangersverbinding ter plaatse van het figuur 'relatie';
 • d. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 7.1.

7.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.
 • d. De oppervlakte van een woning mag niet minder bedragen dan 50 m2.
 • e. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 45.
 • f. Kelders zijn toegestaan.
7.2.3 Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen

In voorkomend geval in afwijking van het bepaalde in lid 7.2.2 mogen ten behoeve van nutsvoorzieningen gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met inachtneming van de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
7.2.4 Gebouwen ten behoeve van parkeergarages

In afwijking van het bepaalde in lid 7.2.2 mogen gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd ten dienste van de stalling van motorvoertuigen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. Gebouwen moeten halfverdiept en/of volledig ondergronds worden gebouwd.
 • c. Het bepaalde in 7.2.6 is niet van toepassing.
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
7.2.6 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak bedraagt 100%.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • c. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. ter plaatse waar horeca van categorie 2 en horeca van categorie 3 zijn toegestaan van het bepaalde in lid 7.1 voor de uitoefening van horeca van categorie 2 en/of horeca van categorie 3 op de verdiepingen, mits het een uitbreiding betreft van een op de begane grond gevestigde horecavestiging.
 • b. ter plaatse waar bedrijven zijn toegestaan: van het bepaalde in lid 7.1 om bedrijven toe te staan uit ten hoogste een categorie hoger, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 7.1 toegelaten categorieën van de milieuzoneringslijst, zulks met uitsluiting van risicovolle en geluidzoneringsplichtige inrichtingen en vuurwerkbedrijven.
 • c. ter plaatse waar bedrijven zijn toegestaan: van het bepaalde in lid 7.1 om bedrijven toe te staan die niet in de milieuzoneringslijst zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 7.1 toegelaten categorieën van de milieuzoneringslijst, zulks met uitsluiting van risicovolle en geluidzoneringsplichtige inrichtingen en vuurwerkbedrijven.

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speel- en verblijfsvoorzieningen en beeldende kunst;
 • c. evenementen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • f. nutsvoorzieningen en zend- en ontvangstinstallaties;
 • g. een kiosk, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-kiosk';
 • h. verhardingen anders dan ten behoeve van de functies genoemd onder b, c, d, e en f tot een oppervlakte van ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 8.1.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels.

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • b. De bouwhoogte van zend- en ontvangstinstallaties mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • c. De bouwhoogte van objecten van (beeldende) kunst mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.
8.2.3 Kleine gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en zend- en ontvangstinstallaties

In afwijking van het bepaalde in lid 8.2.2 mogen op deze gronden gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m2.
 • b. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.
8.2.4 Gebouwen ten behoeve van een kiosk

In afwijking van het bepaalde in lid 8.2.2 mag op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van groen-kiosk' een kiosk worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m;
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2.
8.2.5 Grotere gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in lid 8.2.2 mogen op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen. Hiervoor gelden de volgende regels.

 • a. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 50 m2.
 • b. De bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2.2 voor de bouw van gebouwen ten behoeve van spel- en verblijfsvoorzieningen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De inhoud van een gebouw mag niet meer bedragen dan 75 m3;
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m;
 • c. De afstand van een gebouw tot de dichtstbijzijnde woning mag niet minder bedragen dan 50 m.
8.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
8.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1 ten behoeve van parkeervoorzieningen mits:

 • a. dit past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
 • b. de parkeerbehoefte aantoonbaar is en niet kan worden opgelost binnen het bestemmingsvlak van de bestemming waardoor de parkeerbehoefte wordt veroorzaakt;
 • c. het groene karakter behouden blijft.
8.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Groen' te wijzigen in de bestemming Verkeer of Verkeer-Verblijf voor zover dit noodzakelijk is in verband met de herinrichting van de openbare ruimte.

Artikel 9 Horeca

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor;

 • a. horeca tot en met categorie 4, uitsluitend toegestaan op de begane grond;
 • b. horeca tot en met categorie 4 op de verdieping en/of in de kelder is toegestaan uitsluitend voor zover het een uitbreiding van een op de begane grond gevestigd horecabedrijf betreft;
 • c. wonen, uitsluitend toegestaan op de verdiepingen;
 • d. detailhandel op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. sportschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum', uitsluitend toegestaan op de eerste verdieping;
 • f. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • g. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 9.1.

9.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van het figuur 'gevellijn' moeten de gebouwen worden georiënteerd op deze gevellijn.
 • c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 9 m respectievelijk 13 m tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 13 m tenzij anders is aangegeven;
 • e. In afwijking van het bepaalde in lid 9.2.2 onder c. en d. mogen de goothoogte en de bouwhoogte binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 9 m tenzij anders is aangegeven;
 • f. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.
 • h. De maximale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 65o;
 • i. De minimale dakhelling binnen de gebieden die medebestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie bedraagt 35o;
 • j. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 50 m2;
 • k. Kelders zijn toegestaan.
9.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen niet worden gebouwd voor de naar de weg gekeerde bouwgrens en het denkbeeldig verlengde daarvan.
 • b. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
9.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
9.2.5 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt 100% tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in 9.2.2 onder d. en e. voor het toestaan van een maximale goothoogte en bouwhoogte van respectievelijk 9 m en 13 m voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie;
 • b. van het bepaalde in 9.2.2 onder h. en i. voor het toestaan van een andere dakhelling voor zover hierdoor de cultuurhistorische waarden van het gebouw worden hersteld dan wel niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind zoals bedoeld in artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
 • c. het bewonen van vrijstaande bijgebouwen.
9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in 9.1 voor het gebruik van een gebouw ten behoeve van de vestiging van een horecabedrijf van categorie 5, mits;
  • 1. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 2. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte;
  • 3. voldaan kan worden aan de milieuhygiënische aspecten.
 • b. van het bepaalde in lid 9.1 voor de vestiging van horeca tot en met categorie 4 op de verdiepingen en/of in de kelder, mits:
  • 1. het een uitbreiding betreft van een reeds op de begane grond gelegen vestiging;
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
 • c. van het bepaalde in lid 9.1 voor de vestiging van kantoren, dienstverlening, cultuur en ontspanning en maatschappelijke doeleinden op de verdiepingen, mits:
  • 1. de verdieping niet geschikt is voor wonen;
  • 2. de functie past in de ruimtelijke en functionele opbouw van de omgeving;
  • 3. door de vestiging leegstand wordt voorkomen;
  • 4. er geen sprake is van onevenredige hinder voor naastgelegen panden, waaronder woningen;
  • 5. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
9.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Horeca' te wijzigen in Centrum - Kernwinkelgebied voor zover het betreft de panden die gelegen zijn aan de noordzijde van de Heuvel.

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. dienstverlening;
 • c. één hotel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2';
 • d. gezondheidsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg';
 • e. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen' en uitsluitend op de verdiepingen;
 • f. een zend- en ontvangstinstallatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
 • g. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 10.1.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 502;
 • d. Kelders zijn toegestaan.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • c. De bouwhoogte van een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' mag niet meer bedragen dan 40 m.
10.2.4 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 100% tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.
10.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
 • c. het bewonen van vrijstaande bijgebouwen.
10.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 2' te verwijderen als de horecafunctie ten minste één jaar is beëindigd.

 

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voor de aanleg en instandhouding van parkeerplaatsen;
 • c. kantoor uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • d. wonen in de vorm van woonhuizen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • e. alsmede onzelfstandige en ondergeschikte dienstverlening, detailhandel en horeca in combinatie met en ten dienste van deze voorzieningen;
 • f. sportveld uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';
 • g. gymzaal ter plaatse van de aanduiding 'sportzaal';
 • h. voetgangersverbinding ter plaatse van het figuur 'relatie';
 • i. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 11.1.

11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De minimale oppervlakte van een woning bedraagt 50 m2.
 • e. Kelders zijn toegestaan.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
11.2.4 Bebouwingspercentage
 • a. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 100% tenzij anders is aangegeven.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' geldt dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.2.2 onder b om een grotere goot- en bouwhoogte toe te staan, mits:

 • a. dit noodzakelijk is voor een goede ruimtelijke inpassing van een gebouw;
 • b. door de verhoging van de goot- en bouwhoogte niet meer dan één extra bouwlaag wordt toegevoegd;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen niet onevenredig worden aangetast.
11.4 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • b. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
 • c. het bewonen van vrijstaande bijgebouwen.
11.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.1 onder d. om wonen in de vorm van woongebouwen toe te staan, mits:

 • a. de woongebouwen passen binnen het woningbouwprogramma van de gemeente;
 • b. het noodzakelijk is voor de instandhouding van een monument of een cultuurhistorisch waardevol gebouw;
 • c. voldaan wordt aan de relevante milieuregelgeving;
 • d. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte.
11.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Maatschappelijk' te wijzigen in de bestemming 'Kantoor' voor zover het gaat om gronden en gebouwen aan de Raadhuislaan.

Artikel 12 Maatschappelijk - Begraafplaats

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. begraafplaats;
 • b. ondergeschikte dienstverlening;
 • c. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 12.1.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. Kelders zijn toegestaan.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval verstaan de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.

Artikel 13 Tuin

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven als deel van het bouwperceel horend bij de voor 'Wonen' bestemde gronden
 • b. andere functies die ter plaatse van de bijbehorende bestemming 'wonen' zijn toegestaan;
 • c. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen zoals terrassen en paden en parkeervoorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 13.1.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op deze gronden mogen uitsluitend bij de woning behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte:
  • 1. van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van de bijbehorende woning niet meer bedragen dan 1 m;
  • 2. van erf- en terreinafscheidingen, die een afscheiding vormen van de openbare weg of ander openbaar gebied, niet meer bedragen dan 1 m, met dien verstande, dat laatstgenoemde bouwhoogte op een afstand van meer dan 5 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning niet meer dan 1,80 m mag bedragen.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag vóór de voorgevel van de bijbehorende woning niet meer bedragen dan 1 m en overigens niet meer dan 4 m.
13.2.3 Carports

Op deze gronden mogen carports worden gebouwd. Hiervoor gelden - in voorkomend geval in afwijking van het bepaalde in lid 13.2.2 - de volgende regels.

 • a. Carports mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevel van de woning en op hoeksituaties tenminste 5 m achter de voorgevel.
 • b. De bouwhoogte van carports mag niet meer bedragen dan 3 m.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden, die mede gericht zijn op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. straatmeubilair;
 • f. speel- en verblijfsvoorzieningen en (beeldende) kunst;
 • g. terreinen voor markten, standplaatsen en evenementen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, openbaar vervoer en zend- en ontvangstinstallaties;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met dien verstande dat:

 • 1. ter plaatse van de aanduiding 'dwarsprofiel' de inrichting van deze gronden moet voldoen aan (een van) de opgenomen dwarsprofielen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemene bouwregels

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde doelen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • b. De bouwhoogte van zend- en ontvangtinstallaties mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • c. De bouwhoogte van objecten van (beeldende) kunst mag niet meer bedragen dan 15 m.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
14.2.2 Kleine gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, openbaar vervoer en zend- en ontvangstinstallaties

In afwijking van het bepaalde in lid 14.2.1 mogen op deze gronden gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en openbaar vervoer worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m2.
 • b. De hoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval verstaan:

 • a. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
 • b. het gebruik van gronden aangeduid als 'parkeerterrein' anders dan ten behoeve van het parkeren van motorvoertuigen.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in 14.1 om een ander dwarsprofiel toe te staan voor zover dit noodzakelijk is als gevolg van een herinrichting van de weg en voorzover dit niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.

Artikel 15 Verkeer - Verblijf

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en woonstraten met niet meer dan twee rijstroken;
 • b. erven, pleinen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. overdekte stalling van motorvoertuigen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. straatmeubilair;
 • h. speel- en verblijfsvoorzieningen en (beeldende) kunst;
 • i. terrein voor markten, standplaatsen en evenementen;
 • j. terrassen behorend bij horecavestigingen;
 • k. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en openbaar vervoer en zend- en ontvangstinstallaties;
 • l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. winterterrassen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';

een en ander met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' deze gronden in hoofdzaak voor de functie van parkeervoorzieningen en de ontsluiting daarvan zijn bestemd.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemene bouwregels

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de in lid 15.1 genoemde doelen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • b. De bouwhoogte van zend- en ontvangstinstallaties mag niet meer bedragen dan 12 m.
 • c. De bouwhoogte van objecten van (beeldende) kunst mag niet meer bedragen dan 15 m.
 • d. De bouwhooge van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1.5 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
15.2.2 Kleine gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, beheer openbare ruimte, straatmeubilair en zend- en ontvangstinsallaties

In afwijking van het bepaalde in lid 15.2.1 mogen op deze gronden gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en openbaar vervoer worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 20 m2.
 • b. De hoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 4 m.
15.2.3 Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen alsmede parkeergarages

In afwijking van het bepaalde in lid 15.2.1 mogen op de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'nutsvoorziening' respectievelijk 'garages' gebouwen worden gebouwd ten dienste van nutsvoorzieningen respectievelijk de stalling van motorvoertuigen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m.
15.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:van het bepaalde in 15.2.1 ten behoeve van het bouwen van een winterterras ter plaatse van de aanduiding 'terras', mits;
  • 1. de bouwhoogte maximaal 3.5 m bedraagt;
  • 2. het winterrterras niet meer dan 3 wanden heeft, waarbij de voorzijde van het winterras open moet blijven.
15.4 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval verstaan:

 • a. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
 • b. het structureel gebruik van gronden aangeduid als 'parkeerterrein' anders dan ten behoeve van het parkeren van motorvoertuigen.

Artikel 16 Wonen - Halfvrijstaand

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Halfvrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van vrijstaande en half-vrijstaande woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' (bijlage 3) met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 35 m2;
 • c. een bed en breakfast met een overnachtingscapaciteit van niet meer dan 2 kamers en voor niet meer dan 4 personen tegelijk;
 • d. alsmede voor detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. alsmede voor horeca uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4';
 • f. alsmede voor een bedrijf uit de milieucategorie 1 en 2 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', met de daarbij behorende niet-zelfstandige en ondergeschikte detailhandel;
 • g. alsmede voor gezondheidszorg ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg';
 • h. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen;
 • i. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 16.1.

16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De afstand van de zijgevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 3 m bedragen; in afwijking hiervan mag één zijgevel ook in de zijdelingse perceelgrens worden geplaatst.
 • c. Indien de bestaande situatie afwijkt van het bepaalde in lid b, dan is deze afwijking maatgevend.
 • d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. De minimale inhoud van een woning bedraagt 50 m3.
 • f. Kelders zijn toegestaan.
16.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports moeten tenminste 3 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • b. De goot- en bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 • c. Carports mogen in afwijking van het bepaalde onder a tenminste 1 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd
 • d. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • e. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
 • f. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.
16.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 16.2.3 van toepassing.
16.2.5 Bebouwingspercentage

Tenzij op de verbeelding een bebouwingspercentage is aangegeven mag het bebouwingspercentage per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven

oppervlakte bouwperceel   bebouwingspercentage  
bouwperceel tot en met 300 m2   55%  
bouwperceel van 301 tot en met 400 m2   55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 401 m2 en groter   50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte  

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen niet meer mag bedragen dan 100 m2. De aan- en uitbouwen en bijgebouwen, carports en overkappingen binnen het vlak met de aanduiding 'bijgebouwen' tellen niet mee bij de bepaling van het bebouwingspercentage van het bouwperceel en de gezamenlijke oppervlakte van 100 m2.

16.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
16.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 16.1 onder b. ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 35 m² of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
  • 3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
  • 4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
  • 6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten';
 • b. van het bepaalde in lid 16.1 onder b. ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
  • 3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan huis gebonden activiteit, mits:
  • 1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
  • 2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering;
 • d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
  • 1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  • 2. op het perceel al een woning aanwezig is en op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
  • 4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
  • 5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bestaand bijgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw;
 • e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
  • 1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
  • 2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 17 Wonen - Patio

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Patio' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van patiowoningen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' (bijlage 3) met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 35 m2;
 • c. een bed en breakfast met een overnachtingscapaciteit van niet meer dan 2 kamers en voor niet meer dan 4 personen tegelijk;
 • d. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 17.1.

17.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Een hoofdgebouw moet zijn voorzien van een binnenplaats of een binnentuin met een oppervlakte van tenminste 20% van de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 • c. De zijgevel moet worden geplaatst in de zijdelingse perceelgrens dan wel tenminste 2 m daaruit.
 • d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. De minimale inhoud van een woning bedraagt 50 m3.
 • f. Kelders zijn toegestaan.
17.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels.

 • a. De goot- en bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 • b. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • c. Dakterrassen zijn niet toegestaan.
 • d. Kelders zijn toegestaan.
17.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 17.2.3 van toepassing.
17.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
17.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 17.1 onder b. ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 35 m² of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
  • 3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
  • 4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
  • 6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten';
 • b. van het bepaalde in lid 17.1 onder b. ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
  • 3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan huis gebonden activiteit, mits:
  • 1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
  • 2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering;
 • d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
  • 1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  • 2. op het perceel al een woning aanwezig is en op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
  • 4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
  • 5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bestaand bijgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw;
 • e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
  • 1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
  • 2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 18 Wonen - Rijen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Rijen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van aaneengebouwde woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' (bijlage 3) met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 35 m2;
 • c. een bed en breakfast met een overnachtingscapaciteit van niet meer dan 2 kamers en voor niet meer dan 4 personen tegelijk;
 • d. alsmede voor dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • e. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 18.1.

18.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De zijgevel moet worden geplaatst in de zijdelingse perceelgrens dan wel tenminste 2 m daaruit.
 • c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De breedte van een bouwperceel mag niet minder dan 5 m bedragen.
 • e. Kelders zijn toegestaan.
18.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports moeten tenminste 3 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • b. De goot- en bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 • c. Carports mogen in afwijking van het bepaalde onder a tenminste 1 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd
 • d. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • e. Dakterrassen zijn niet toegestaan.
 • f. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.
18.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 18.2.3 van toepassing.
18.2.5 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven

oppervlakte bouwperceel   bebouwingspercentage  
bouwperceel tot en met 150 m2   65% gerekend over de hele oppervlakte van het bouwperceel  
bouwperceel van 151 tot en met 200 m2   65% voor de oppervlakte tot 150 m2 en 40% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 201 tot en met 300 m2   60% voor de oppervlakte tot 200 m2 en 40% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 301 tot en met 400 m2   55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 401 m2 en groter   50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte  

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen niet meer mag bedragen dan 100 m2 .

18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
18.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 18.1 onder b. ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 35 m² of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
  • 3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
  • 4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
  • 6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten';
 • b. van het bepaalde in lid 18.1 onder b. ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
  • 3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan huis gebonden activiteit, mits:
  • 1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
  • 2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering;
 • d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
  • 1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  • 2. op het perceel al een woning aanwezig is en op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
  • 4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
  • 5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bestaand bijgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw;
 • e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
  • 1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
  • 2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 19 Wonen - Vrijstaand

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van vrijstaande woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' (bijlage 3) met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 35 m2;
 • c. een bed en breakfast met een overnachtingscapaciteit van niet meer dan 2 kamers en voor niet meer dan 4 personen tegelijk;
 • d. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen;
 • e. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 19.1.

19.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak mag niet meer dan één woonhuis worden gebouwd.
 • c. De afstand van de zijgevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 3 m bedragen.
 • d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. De minimale inhoud van een woning bedraagt 50 m3.
 • f. Kelders zijn toegestaan.
19.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten tenminste 3 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid b mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan één zijde van het bouwperceel in de zijdelingse perceelgrens worden geplaatst.
 • c. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 • d. Carports mogen in afwijking van het bepaalde onder a tenminste 1 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • e. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • f. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
 • g. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.
19.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 19.2.3 van toepassing.
19.2.5 Bebouwingspercentage

Ten aanzien van het bebouwingspercentage gelden de volgende regels:

 • a. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven.
oppervlakte bouwperceel   bebouwingspercentage  
bouwperceel tot en met 300 m2   55%  
bouwperceel van 301 tot en met 400 m2   55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 401 m2 en groter   50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte  

met dien verstande, dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en en overkappingen buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 100 m2;
 • b. in afwijking van het bepaalde in lid a geldt voor een bouwperceel, dat groter is dan 1000 m2 een maat van 10% van de oppervlakte van het bouwperceel met een maximum van 200 m2. 
19.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
19.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. van het bepaalde in lid 19.1 onder b. ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 35 m² of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
  • 3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
  • 4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
  • 6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten';
 • b. van het bepaalde in lid 19.1 onder b. ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
  • 3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan huis gebonden activiteit, mits:
  • 1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
  • 2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering;
 • d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
  • 1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  • 2. op het perceel al een woning aanwezig is en op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
  • 4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
  • 5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bestaand bijgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw;
 • e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
  • 1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
  • 2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 20 Wonen - Woongebouwen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouwen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van woongebouwen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. wonen, uitsluitend in de vorm van zorgwoningen ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
 • c. alsmede voor gezondheidszorg uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg';
 • d. alsmede voor dienstverlening uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' en uitsluitend op de begane grond;
 • e. bijbehorende bovengrondse en/of ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • f. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 20.1.

20.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De zijgevel moet worden geplaatst in de zijdelingse perceelgrens dan wel tenminste 2 m daaruit.
 • c. De goothoogte en de bouwhoogte van hoofdgebouwen en andere gebouwen mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 respectievelijk 5 m.
 • e. Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is het uitsluitend toegestaan te bouwen vanaf een hoogte van 3 m;
 • f. Kelders zijn toegestaan.
20.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel en zijgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
20.2.4 Gebouwen ten behoeve van parkeergarages

In afwijking van het bepaalde in lid 20.2.2 mogen gebouwen worden gebouwd ten dienste van de stalling van motorvoertuigen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • c. Het bepaalde in 20.2.5 is niet van toepassing.
20.2.5 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.

20.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
20.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 20.1 en worden toegestaan dat de gebouwen in ondergeschikte mate worden gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van bewoners van deze gebouwen en van bewoners in de omgeving, mits voorzien kan worden in de extra parkeerbehoefte, die deze voorzieningen met zich brengen.

Artikel 21 Wonen - Woonhuizen

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonhuizen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
 • b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' (bijlage 3) met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 35 m2;
 • c. een bed en breakfast met een overnachtingscapaciteit van niet meer dan 2 kamers en voor niet meer dan 4 personen tegelijk;
 • d. alsmede voor de verkoop van motorbrandstoffen (met uitzondering van Lpg) ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder Lpg';
 • e. alsmede voor detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • f. alsmede voor dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • g. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen;
 • h. de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 21.1.

21.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De afstand van de zijgevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 2 m bedragen; in afwijking hiervan mag één zijgevel ook in de zijdelingse perceelgrens worden geplaatst.
 • c. Indien de bestaande situatie afwijkt van het bepaalde in lid b, dan is deze afwijking maatgevend.
 • d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. Kelders zijn toegestaan.
21.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:

 • a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten tenminste 3 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • b. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 • c. Carports mogen in afwijking van het bepaalde onder a tenminste 1 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
 • d. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • e. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
 • f. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen.
21.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 21.2.3 van toepassing.
21.2.5 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven

oppervlakte bouwperceel   bebouwingspercentage  
bouwperceel tot en met 150 m2   65% gerekend over de hele oppervlakte van het bouwperceel  
bouwperceel van 151 tot en met 200 m2   65% voor de oppervlakte tot 150 m2 en 40% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 201 tot en met 300 m22   60% voor de oppervlakte tot 200 m2 en 40% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 301 tot en met 400 m2   55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte  
bouwperceel van 401 m2 en groter   50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte  

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen niet meer mag bedragen dan 100 m2.

21.2.6 Afwijkende bouwregels voor gebouwen met niet-woonfuncties

In afwijking van het bepaalde in lid 21.2.2, 21.2.3 en 21.2.5 gelden voor het bouwen ten behoeve van de door middel van een aanduiding toegestane andere functies dan wonen de volgende regels:

 • a. Ten behoeve van de toegestane andere functies mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag, anders dan in lid 21.2.4, niet meer bedragen dan 6 meter.
21.3 Specifieke gebruiksregels

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
21.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 21.1 onder b. ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 35 m² of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
  • 3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
  • 4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
  • 6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten';
 • b. van het bepaalde in lid 21.1 onder b. ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
  • 2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
  • 3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan huis gebonden activiteit, mits:
  • 1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
  • 2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van de totale bedrijfsvoering;
 • d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
  • 1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
  • 2. op het perceel al een woning aanwezig is en op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
  • 4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
  • 5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning een bestaand bijgebouw is gelegen dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw;
 • e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
  • 1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
  • 2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
  • 3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.
21.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder Lpg' te verwijderen en op de verbeelding een bouwvlak voor woonhuizen op te nemen, mits:

 • a. gedurende 5 jaar na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan geen tankstation op deze locatie is gevestigd;
 • b. de maximale goothoogte van een woonhuis niet meer dan 6 m bedraagt;
 • c. de maximale bouwhoogte van een woonhuis niet meer dan 10 m bedraagt;
 • d. de minimale perceelsbreedte 5,5 m bedraagt;
 • e. de woonhuizen worden ontsloten op de Kruisstraat.

Artikel 22 Waarde - Archeologie historische kern

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie historische kern' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van op of in die gronden aanwezige archeologische waarden.

22.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.2.1 Vergunningsplicht

Het is, zo nodig in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en/of in de in dit artikel bedoelde gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte van 50 m² of meer en dieper dan 0,3 m ten opzichte van het maaiveld:

 • a. graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, ploegen, roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het ophogen, verlagen of egaliseren van de bodem;
 • c. heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplanting waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. het verlagen van het waterpeil;
 • f. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers, zwembaden en andere wateren;
 • g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • h. het verharden van wegen, paden of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • i. het plaatsen en/of verwijderen van funderingen;
 • j. graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen ten behoeve van de bouw van gebouwen en andere bouwwerken.
22.2.2 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 22.2.1 is vereist voor werken en werkzaamheden:

 • a. in het kader van archeologisch onderzoek en archeologische opgravingen, mits deze worden verricht door een ter zake deskundige als bedoeld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;
 • b. die op het moment van het van kracht worden van het plan legaal in uitvoering waren of legaal konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;
 • c. die bestaan uit het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen dan wel andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, voor zover deze worden aangebracht binnen een bestaand leidingentracé binnen de daarvoor oorspronkelijk gegraven sleuf;
 • d. die het normale gebruik, onderhoud en/of beheer betreffen van de gronden. Binnen de agrarische bestemmingen worden in ieder geval grondbewerkingen ten dienste van het agrarische gebruik beschouwd als normaal gebruik, mits de bodem tot niet meer dan 0,5 m onder maaiveld wordt geroerd.
22.2.3 Toelaatbaarheid, nadere eisen en voorwaarden
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 22.2.1 mag alleen worden verleend indien:
  • 1. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de archeologische waarden van het betreffende terrein niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en/of
  • 2. uit door de aanvrager overgelegd archeologisch onderzoek conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie naar het oordeel van het bevoegd gezag blijkt dat de archeologische waarden van het betreffende terrein in voldoende mate zijn vastgesteld en zo nodig zijn zekergesteld, dan wel dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden niet of niet onevenredig worden geschaad.
 • b. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het archeologische onderzoek en het archeologische onderzoeksrapport als bedoeld onder a.
 • c. In het belang van de archeologische monumentenzorg kunnen aan de omgevingsvergunning in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door de gemeentelijke archeoloog dan wel een andere deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

Artikel 23 Waarde - Cultuurhistorie

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en herstel van op of in die gronden aanwezige cultuurhistorische waarden.

23.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.2.1 Vergunningsplicht

Het is, zo nodig in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en/of in de in dit artikel bedoelde gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het slopen van gebouwen;
 • b. het veranderen van gebouwen;
 • c. het plaatsen en/of verwijderen van funderingen.
23.2.2 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 23.2.1 is vereist voor werken en werkzaamheden:

 • a. die op het moment van het van kracht worden van het plan legaal in uitvoering waren of legaal konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;
 • b. die het normale gebruik, onderhoud en/of beheer betreffen van de gebouwen.
23.2.3 Toelaatbaarheid, nadere eisen en voorwaarden
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 23.2.1 mag alleen worden verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de cultuurhistorische waarden van het gebouw niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
 • b. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de parcellering, de goothoogte en de kapvorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van het toetsingskader waarde cultuurhistorie dat als bijlage 2 bij de regels is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 24 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 25 Algemene bouwregels

25.1 Overschrijding van bouwgrenzen door bouwdelen
25.1.1 Direct toegestane overschrijding van bouwgrenzen

In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels in Hoofdstuk 2 mag de bebouwingsgrens en/of de bestemmingsgrens van enige bestemming door bouwdelen worden overschreden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. Erkers, balkons en luifels van een woonhuis mogen de voorgevellijn met ten hoogste 1,5 m overschrijden, mits:
  • 1. de afstand van een erker tot de openbare weg of ander openbaar gebied niet minder bedraagt dan 2 m;
  • 2. de breedte van de erker, luifel of balkon niet meer bedraagt van 50% van de breedte van de voorgevel;
  • 3. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder bedraagt dan 0,5 m, tenzij twee erkers, luifels of balkons direct aan weerszijden van de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd.
 • b. Ingangspartijen, balkons en luifels van woongebouwen mogen de voorgevellijn met ten hoogste 1,5 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare weg of ander openbaar gebied niet minder bedraagt dan 2 m;
 • c. Luifels en balkons van andere hoofdgebouwen dan woongebouwen mogen de bouwgrens met ten hoogste 1 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare weg of ander openbaar gebied tenminste 2 m bedraagt.
 • d. Ondergeschikte bouwdelen van gebouwen zoals plinten, pilasters, kozijnen, hemelwaterafvoeren, ventilatiekanalen en rookkanalen mogen de bouwgrens met ten hoogste 0,5 m overschrijden.
25.1.2 Afwijken voor overschrijding van bouwgrenzen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in lid 25.1.1 sub a.2 en toestaan dat de breedte van de erker, luifel of balkon ten hoogste 75% bedraagt van de voorgevel van het woonhuis.
 • b. ten behoeve van andere of ruimere overschrijdingen van de bouwgrens en/of een bestemmingsgrens dan genoemd in lid 25.1.1, mits:
  • 1. de bouwgrens met niet meer dan 3 meter wordt overschreden;
  • 2. de bouwwerken niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter boven een rijbaan en 2,20 meter boven ander openbaar gebied en er overigens geen bezwaren bestaan uit het oogpunt van verkeersveiligheid;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en van het straat- en bebouwingsbeeld.
25.2 Parkeervoorzieningen
25.2.1 Medebestemming voor parkeervoorzieningen

De voor Centrum - Kernrandgebied, Centrum - Kernwinkelgebied, Cultuur en ontspanning, Gemengd - 1, Gemengd - 2, Horeca, Kantoor, Maatschappelijk, Maatschappelijk - Begraafplaats, Wonen - Halfvrijstaand, Wonen - Patio, Wonen - Rijen, Wonen - Vrijstaand, Wonen - Woongebouwen en Wonen - Woonhuizen aangewezen gronden zijn, voor zover dit niet reeds is aangegeven, tevens bestemd voor de aanleg en instandhouding van parkeervoorzieningen.

25.2.2 Bouwregels voor parkeervoorzieningen

In aanvulling op het bepaalde in de andere voorkomende bestemming gelden de volgende regels;

 • 1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet het gebouw en moet de andere bebouwing op het betreffende bouwperceel zodanig worden geplaatst of ingericht, dat ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's voldoende ruimte aanwezig is, op of onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde gedeelte van het bouwperceel.
 • 2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan:
  • a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 1,80 m bij 5,00 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen;
  • b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 bij 5,00 m bedragen.
 • 3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet het gebouw zodanig worden geplaatst of ingericht, dat in deze behoefte in voldoende mate kan worden voorzien aan, in of onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde gedeelte van het betreffende bouwperceel.
 • 4. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 1, mits op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.

Artikel 26 Afwijken van de bouwregels algemeen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. de in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages en aantallen tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen, percentages en aantallen.
 • b. de regels en worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c. van de regels en worden toegestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de regels en worden toegestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
 • e. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, en worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, wordt vergroot:
  • 1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouw zijnde, tot niet meer dan 15 m;
  • 2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 40 m;
  • 3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot niet meer dan 10 m;
 • f. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een overschrijding van de toegestane bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:
  • 1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;
  • 2. de overschrijding van de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

Artikel 27 Algemene aanduidingsregels

27.1 geluidszone - industrie

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' mag, in voorkomend geval in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen nieuwe geluidgevoelige bebouwing worden opgericht, tenzij een hogere waarde is vastgesteld en gebouwd wordt met inachtneming van die hogere waarde danwel tenzij het betreft bebouwing waarop artikel 57 lid van de Wet geluidhinder van toepassing is.

27.2 vrijwaringszone - boombiotoop

De voor 'vrijwaringszone - boombiotoop' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding van de op of in die gronden aanwezige boom.

27.2.1 Bebouwing

Op of in deze gronden mogen, zo nodig in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geen gebouwen worden gebouwd.

27.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is, zo nodig in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en/of in de in dit artikel bedoelde gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, ploegen, roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het ophogen, verlagen of egaliseren van de bodem;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplanting waarbij stobben worden verwijderd;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het plaatsen en/of verwijderen van funderingen;
 • g. graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen ten behoeve van de bouw van gebouwen en andere bouwwerken.
27.2.3 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.2.2 is vereist voor werken en werkzaamheden:

 • a. die op het moment van het van kracht worden van het plan legaal in uitvoering waren of legaal konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;
 • b. die het normale gebruik, onderhoud en/of beheer betreffen van de gebouwen.
27.2.4 Toelaatbaarheid, nadere eisen en voorwaarden
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.2.2 mag alleen worden verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de instandhouding van de aanwezige boom;
 • b. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werken en/of werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
27.3 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemmingen Wonen - Halfvrijstaand, Centrum - Kernrandgebied, Tuin en Verkeer - Verblijf te wijzigen in de bestemmingen Horeca, Cultuur en ontspanning, Wonen - Woongebouwen, Wonen - Woonhuizen en Verkeer - Verblijf onder de volgende voorwaarden:

 • a. het gebied moet integraal worden ontwikkeld;
 • b. door de wijziging moet het uitgaansgebied worden versterkt;
 • c. de ontwikkeling moet voldoen aan de relevante milieuregelgeving;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • e. er moet in voldoende mate kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • g. de oppervlakte van een woning mag niet minder dan 50 m2 bedragen;
 • h. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 80%;
 • i. het gebied aan de zijde van de Eikenboomgaard is bedoeld voor horeca en cultuur en ontspanning;
 • j. het gebied aan de Oostwal is in hoofdzaak bedoeld voor wonen;
 • k. de te realiseren woningen moeten passen binnen het woningbouwprogramma van de gemeente.
27.4 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemming Groen te wijzigen in de bestemmingen Wonen - Woongebouwen en Wonen - Woonhuizen onder de volgende voorwaarden:

 • a. het gebied moet integraal worden ontwikkeld;
 • b. de ontwikkeling moet voldoen aan de relevante milieuregelgeving;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. er moet in voldoende mate kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 16 m;
 • f. de oppervlakte van een woning mag niet minder dan 50 m2 bedragen;
 • g. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 80%;
 • h. er mogen maximaal 30 woningen worden gebouwd.
27.5 wro-zone - wijzigingsgebied 3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemming Gemengd - 1 te wijzigen in de bestemmingen Wonen - Woongebouwen, Gemengd - 1, Wonen - Woonhuizen, Verkeer - Verblijf, horeca van categorie 2 en horeca van categorie 3 onder de volgende voorwaarden:

 • a. het gebied moet integraal worden ontwikkeld;
 • b. de ontwikkeling moet voldoen aan de relevante milieuregelgeving;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. er moet in voldoende mate kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 16 m;
 • f. de oppervlakte van een woning mag niet minder dan 50 m2 bedragen;
 • g. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 80%;
 • h. de te realiseren woningen moeten passen binnen het woningbouwprogramma van de gemeente.
27.6 wro-zone - wijzigingsgebied 4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemmingen ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 4' te wijzigen ten behoeve van nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen, zorgwoningen en tuin onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bouwvlak is maximaal 25 m diep, gemeten vanaf de naar de Arendsvlucht gekeerde bouwgrens;
 • b. gebouwen zijn toegestaan binnen het bouwvlak;
 • c. de goothoogte van gebouwen is maximaal 10,5 m;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen is maximaal 15 m;
 • e. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • f. de hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een kap;
 • g. er moet voldaan worden aan de parkeerbehoefte als gevolg van de wijziging en als gevolg van het eventueel vervallen van bestaande parkeerplaatsen.
27.7 wro-zone - wijzigingsgebied 5

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemmingen Maatschappelijk en Verkeer - Verblijf te wijzigen in de bestemmingen Wonen - Halfvrijstaand, Tuin, Verkeer - Verblijf en Groen onder de volgende voorwaarden:

 • a. het gebied moet integraal worden ontwikkeld;
 • b. de ontwikkeling moet voldoen aan de relevante milieuregelgeving;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. er moet in voldoende mate kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • e. de ontsluiting van de woningen mag niet leiden tot verkeersonveilge situaties;
 • f. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 11 m;
 • g. er mogen maximaal 10 woningen worden gebouwd;
 • h. de te realiseren woningen moeten passen binnen het woningbouwprogramma van de gemeente.
27.8 wro-zone - wijzigingsgebied 6

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om binnen het wijzigingsgebied de bestemming Gemengd - 1, uit te breiden met de functie 'horeca tot en met categorie 4' onder de volgende voorwaarden:

 • a. de horecafunctie moet noodzakelijk zijn voor de invulling van het wijzigingsgebied met bedrijven;
 • b. de horecafunctie moet in hoofdzaak ondersteunend en ten dienste zijn van de bedrijven binnen het wijzigingsgebied;
 • c. de horecafunctie moet bijdragen aan het behoud van het gemeentelijke monument;
 • d. de horecafunctie moet voldoen aan de relevante milieuregelgeving;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • f. er moet in voldoende mate kunnen worden voorzien in de parkeerbehoefte.

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het plan te wijzigen:

 • a. Door de bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, andere grenslijnen en aanduidingen met ten hoogste 15 m te verschuiven, indien een gewijzigde uitvoering van het plan om ruimtelijke, verkeerskundige of technische redenen gewenst is.
 • b. Door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een andere categorie in de tot het plan behorende milieuzoneringslijst c.q. door het onderbrengen van nieuwe of andere bedrijfsactiviteiten, indien de opgenomen vermelding niet meer juist of volledig is.
 • c. Door de gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie' te wijzigen of te verwijderen, indien dit op grond van gewijzigde inzichten omtrent milieuzonering of wijziging of beëindiging van de betreffende inrichtingen milieuhygiënisch verantwoord is.
 • d. Door de begrenzingen van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie historische kern', 'Waarde - Archeologie verwachtingswaarde hoog', 'Waarde - Archeologie verwachtingswaarde middelhoog' en 'Waarde - Archeologie beschermd momument' aan te passen of deze bestemmingen te laten vervallen, indien dit op grond van nadere inzichten over archeologische waarden ter plaatse verantwoord is.
 • e. Ten behoeve van de bouw van telecommunicatiemasten en daarmee vergelijkbare voorzieningen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. wijziging is alleen mogelijk van de bestemmingen 'Centrum - Kernwinkelgebied', 'Groen', 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijf';
  • 2. de hoogte van bouwwerken mag niet meer zijn dan 50 m;
  • 3. de omvang van de wijzigingslocatie mag niet meer zijn dan 25 m2;
  • 4. uit onderzoek moet gebleken zijn, dat plaatsing ter plaatse in het belang van communicatievoorziening noodzakelijk en verantwoord is, waarbij dat onderzoek in ieder geval betrekking moet hebben op:
   • de mogelijkheden van plaatsing van deze voorzieningen op bestaande gebouwen of bouwwerken;
   • de benutting van de mogelijkheden van gemeenschappelijk gebruik door telecommunicatiebedrijven;
   • de inpassing van de mast in landschappelijk en stedenbouwkundig opzicht.

Artikel 29 Overige regels

29.1 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 30 Overgangsrecht

30.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
30.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 31 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Centrum - Oss - 2013.