direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Handhaving bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.verblijfsrecreatie-VG02

Hoofdstuk 6 Handhaving bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen

Handhaving van bestemmingsplannen en ruimtelijke regelgeving is de laatste jaren in een steeds verder toenemende belangstelling komen te staan van bestuurlijk Nederland. Door het plaatsvinden van enkele ingrijpende incidenten is de handhaving in een stroomversnelling gekomen. In toenemende mate spreken burgers de gemeente aan op het handhaven van de (eigen) regels. Ook in de jurisprudentie is een verandering tot stand gekomen. De rechter spreekt zich nadrukkelijk uit over het handhaven van de regelgeving en neemt zelfs in beginsel een plicht tot handhaving aan. Daarnaast krijgt de rechtszekerheid van bestemmingsplannen bij de rechterlijke toetsing een steeds belangrijkere rol.

Handhaving van regelgeving vraagt om actuele regels. Regels die zijn gebaseerd op gedateerde inzichten, hebben hun geloofwaardigheid verloren en kunnen in redelijkheid ook niet meer afgedwongen worden. Door verouderde regels neemt de kans op misbruik daarvan ook toe. Door de actualisering van de bestemmingsplannen worden nieuwe ruimtelijke kaders aangegeven en worden daarmee tevens de grenzen bepaald waarbinnen planologische ontwikkelingen mogelijk zijn. De regels van het bestemmingsplan leggen een ruimtelijk relevante norm vast, met in bepaalde gevallen een daaraan gekoppelde ontheffingsmogelijkheid, die het bestuur de mogelijkheid geeft in te spelen op de dynamiek van de samenleving. Op die wijze wordt ook de gelegenheid geboden een belangenafweging te maken van de individuele belangen ten opzichte van het algemeen belang. Afwijkingen zijn echter gelimiteerd. Daar waar geen afwijkingen meer mogelijk zijn begint de handhaving.

Handhaving binnen de gemeente Oisterwijk

Handhavingsbeleid

De gemeenteraad heeft op 18 december 2008 de 'Integrale handhavingsnota gemeente Oisterwijk' vastgesteld.

Het doel van de nota is om kaders te scheppen om te komen tot integrale handhaving. De grote stap die is gezet in deze nota, is dat de verschillende beleidsvelden bouwen, ruimtelijke ordening, APV en milieu én de rechtsgebieden, waarop het college handhavend optreedt, naast elkaar zijn gezet. Er wordt in de nota naast het bestuursrechtelijk optreden, ook ingegaan op het strafrechtelijk en privaatrechtelijk optreden met de daarbij behorende handhavingsinstrumenten.

Tegen activiteiten, die in strijd zijn met het bestemmingsplan zal het gemeentebestuur, administratiefrechtelijk optreden, op grond van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voor een aanvaardbaar handhavingsbeleid wordt in de eerste plaats gestreefd naar een voldoende draagvlak. Een bestemmingsplan met weinig draagvlak houdt immers het risico in dat het slecht wordt nageleefd en is dan weinig zinvol.

In verband hiermee is het bestemmingsplan zodanig opgezet dat het voor zoveel mogelijk betrokkenen een duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen afgestemde bestemmingsregeling bevat.

Verder wordt informatie verstrekt omtrent de inhoud van het bestemmingsplan. Hiermee wordt onder andere beoogd het begrip bij de burger te vergroten. Het geven van voorlichting vormt daarmee ook een belangrijke schakel in de handhavingsactiviteiten. Van gemeentewege werden in het kader van dit bestemmingsplan hiertoe de nodige activiteiten ondernomen, namelijk een inloopbijeenkomst.

Daarnaast worden de regels in de praktijk toegepast en gehandhaafd. Ten aanzien van overtredingen zal een actief handhavingsbeleid worden gevoerd. Getracht wordt de controlewerkzaamheden ten aanzien van geconstateerde overtredingen op een intensieve manier uit te voeren.

Handhavingsactiviteiten worden zoveel mogelijk onderling afgestemd. Controle in het kader van het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan controle in het kader van milieuwetgeving en omgekeerd. Dit is van belang om de benodigde inzet van extra middelen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om tot een samenhangend handhavingsbeleid te komen.

Wanneer eenmaal sancties moeten worden getroffen, zal dit op consistente wijze, maar met oog voor de juridische spelregels, worden gedaan. Indien de activiteiten niet kunnen worden gelegaliseerd, zullen de instrumenten van aanschrijving, stillegging bouw, bestuursdwang en dwangsom worden toegepast. De uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt in handen van het Openbaar Ministerie.

Handhaving

Het realiseren van kwaliteitsverbetering op de recreatieterreinen en daarmee het terugdringen van permanente bewoning en beëindigen of legaliseren van illegale bouwactiviteiten hangt sterk samen met het handhavingsbeleid. Door preventief optreden, monitoren en vooral informeren wordt goodwill gecreëerd en duidelijkheid omtrent wet- en regelgeving verschaft bij recreanten. Dit kan vooraf al het begrip voor bestaande regels met betrekking tot bouwen en gebruik genereren en een stimulans zijn om te streven naar een hoogwaardige beeldkwaliteit op de individuele kavel van de recreant, of het gehele terrein van de recreatieondernemer of zelfs in een gebied met meerdere recreatieterreinen bij elkaar. Daarnaast zal door de aanpak van eigenaar en / of exploitant van recreatieterreinen waarop veel illegale activiteiten plaatsvinden (permanente bewoning en illegale bouwactiviteiten), de handhaving aan effectiviteit winnen. Ten behoeve van doelmatiger inzet van het handhavinginstrument zijn de volgende beleidskeuzes van belang:

  • a. Recreatieterreinen een grotere verantwoordelijkheid geven voor permanente bewoning en illegale bouwactiviteiten. Ook eigenaren/exploitanten/vve's aanspreken op het laten gebruiken van bebouwing voor permanente bebouwing en/of oprichten van bebouwing in strijd met het bestemmingsplan.
  • b. Uitbreiding van het handhavingsbeleid met preventief optreden, monitoren en vooral informeren.

Verantwoording

De uitvoering en voortgang van de handhaving wordt jaarlijks vastgelegd in een verslag, dat bestuurlijk wordt vastgesteld.