direct naar inhoud van Artikel 3 Horeca
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.verblijfsrecreatie-VG02

Artikel 3 Horeca

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, terrassen, nutsvoorzieningen, bedrijfswoningen en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mag worden gebouwd:

 • a. ter plaatse van het bouwvak:
  • 1. gebouwen en overkappingen;
  • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. buiten het bouwvak;
  • 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2 Maatvoering gebouwen en overkappingen
 • a. de goothoogten, bouwhoogte, oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw bedragen ten hoogste de navolgende maten:

gebouw   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte    inhoud  
alle gebouwen en overkappingen gezamenlijk   6 m   9 m   315 m²    

3.2.3 Maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste de navolgende maten:

bouwwerk, geen gebouwen zijnde   bouwhoogte  
licht- en vlaggenmasten   10 m  
erf- en terreinafscheidingen op gronden die zijn gekeerd naar de openbare weg en die liggen buiten een bouwvak   1 m  
erf- en terreinafscheidingen elders   2,5 m  
speeltoestellen   2,5 m  
pergola's   2,75 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   6 m  

3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder a voor het bouwen van een groter gebouw of overkapping binnen het bestemmingsvlak, met in achtneming van het volgende:

 • a. het bebouwde oppervlak bedraagt ten hoogste 115% van het bebouwd oppervlak zoals genoemd onder 3.2.2;
 • b. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, afgestemd op de landschappelijk en/of ecologische waarden uit de omgeving;
 • c. afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
 • d. afwijking is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed en op eigen terrein wordt in voldoende parkeergelegenheid voorzien;
 • f. de wijziging geen onevenredige nadelige gevolgen mag hebben voor het waterbeheer en indien nodig voldoende extra waterberging wordt gerealiseerd;
 • g. er is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met de gemeente waarin in ieder geval toepassing wordt gegeven aan:
  • 1. (het behoud van) de kwaliteitsverbetering;
  • 2. afspraken ten aanzien van aanleg en onderhoud van de landschappelijke inpassing;
  • 3. afspraken ten aanzien van eventuele benodigde waterberging.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. er is ten hoogste 1 horecabedrijf toegestaan;
 • b. opslag van goederen op gronden gelegen tussen bedrijfsgebouwen en de meest nabij gelegen functie verkeer is niet toegestaan;
 • c. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 meter is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
 • d. het gebruik van (een deel van) de gebouwen als seksinrichting is niet toegestaan.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Afwijking Staat van Horeca-activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 onder a om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd.