direct naar inhoud van Regels
Plan: Graafsewijk - Aawijk 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002320-1401

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Graafsewijk - Aawijk 2017 met identificatienummer NL.IMRO.0796.0002320-1401 van de gemeente 's-Hertogenbosch.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet publieksaantrekkend zijn en die op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.

1.4 aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aaneengebouwde woning:

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer woningen, niet zijnde gestapelde woningen.

1.7 achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.8 ambachtelijk bedrijf:

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht.

1.9 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.10 bebouwingspercentage:

een op de kaart of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwvlak, bestemmingsvlak of bouwperceel aangeeft, dat maximaal bebouwd mag worden.

1.11 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de verkoopvloeroppervlakte, opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.12 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting rechtstreeks verband houdt met de bestemming van het gebouw of het terrein.

1.13 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.14 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15 bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan zijn een aangebouwd bijgebouw in de vorm van een aanbouw of een uitbouw, dan wel een vrijstaand bijgebouw.

1.16 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.17 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.18 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijke omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, dakopbouw en/of zolder.

1.19 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.20 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.21 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.22 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.23 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

1.24 dakopbouw:

een gedeelte van een gebouw, gesitueerd op de bovenste bouwlaag van een gebouw, met een oppervlakte van maximaal 60% van de oppervlakte van de bovenste bouwlaag en een afstand van minimaal 1 meter tot de voorgevel.

1.25 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.26 detailhandel in volumineuze artikelen:

detailhandel in goederen die vanwege omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlakte nodig hebben voor de uitstalling, zoals verkoop van grove bouwmaterialen, keukens, sanitair, tuininrichting en woninginrichting, waaronder meubels;

1.27 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.28 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

1.29 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.30 geschakelde woning:

een woning die met een andere woning verbonden is door middel van aan- of bijgebouwen, niet zijnde gestapelde woningen.

1.31 gestapelde woning:

een woning die geheel of gedeeltelijk boven/onder een andere woning is gelegen.

1.32 hoekperceel:

een perceel, gelegen aan een hoek van twee wegen c.q. het openbaar gebied.

1.33 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.34 horeca:
 • horeca van categorie 1: een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies en hotels;
 • horeca van categorie 2: het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, broodjeszaken);
 • horeca van categorie 3: een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, waaronder feestzalen;
 • horeca van categorie 4:
  • 1. elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt;
  • 2. inrichtingen waarin een speelautomatenhal zoals bedoeld in de wet op de kansspelen wordt uitgeoefend, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.
1.35 huisvesting in verband met mantelzorg:

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

1.36 kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.37 kap:

de volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw in een gebogen vorm dan wel met een dakhelling van ten minste 15° en ten hoogste 75°.

1.38 lessenaarsdak:

een eenzijdige kapconstructie waarbij het hoogste punt over de gehele, of nagenoeg de gehele lengte in één gevel is gelegen.

1.39 maatschappelijke voorziening:

voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, jeugdopvang, naschoolse opvang, onderwijs, openbare dienstverlening, religie, verenigingsleven, welzijninstelling en/of zorginstelling.

1.40 mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.41 nok:

het snijpunt van twee hellende vlakken.

1.42 opgetilde kap:

een kap waarbij tussen het hoogste punt van de bovenste bouwlaag en de punten waar de kap op het gebouw rust, nog bebouwing in verticale zin aanwezig is; er is slechts sprake van een opgetilde kap als het aantal bouwlagen zoals aangeduid reeds aanwezig is.

1.43 publiekverzorgend ambacht en dienstverlening:

een ambachtelijk c.q. dienstverlenend bedrijf dat zijn goederen en diensten rechtstreeks levert aan de consument.

1.44 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan het productieproces.

1.45 prostitutie:

het zich tegen vergoeding beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander.

1.46 seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.47 twee-aaneenwoning:

een woning die onderdeel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit twee woningen, niet zijnde gestapelde woningen.

1.48 tuincentrum:

bedrijf, geheel of in overwegende mate gericht op detailhandel van boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, kamerplanten, artikelen voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen alsmede tuininrichtingsartikelen en aanverwante artikelen zoals bloempotten, vazen en plantenbakken.

1.49 voorerfgebied:

erf dat geen onderdeel uitmaakt van het achtererfgebied.

1.50 voorgevellijn:

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.51 voorgevelrooilijn:
 • a. langs een wegzijde met een regelmatige ligging of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;
 • b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a. bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn op 10 meter uit de as van de weg.
1.52 woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

1.53 woonwagen:

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst.

1.54 woonzorgvoorziening:

bebouwing waarin de hoofdfunctie wonen wordt gecombineerd met zorg- en welzijnsvoorzieningen en waarbij ter ondersteuning van deze functies kleinschalige, ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en/of horeca kan voorkomen.

1.55 zijgevellijn:

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een gebouw tot aan de perceelgrenzen.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3 de goothoogte van een bouwwerk:
 • a. vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
 • b. de goothoogte van een lessenaarsdak wordt bepaald vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel van de laagste zijde van de kap.
2.4 de hoogte van een dakopbouw:

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw.

2.5 de hoogte van een kap:

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van de kap.

2.6 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk of ingeval dat geen gevelvlakken of scheidingsmuren aanwezig zijn, de oppervlakte vanaf de buitenzijde van het dak neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.8 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen.

2.9 peil:
 • a. voor een hoofdgebouw met aangebouwde bijgebouwen: de hoogte van de kruin van de aan het bouw perceel grenzende weg;
 • b. voor andere gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven zoals genoemd in de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' voor wonen in een bedrijfswoning;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus', tevens voor detailhandel in volumineuze artikelen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' uitsluitend voor een tuincentrum;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'dierenasiel' uitsluitend voor een dierenasiel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoherstelinrichting', tevens voor een autoherstelinrichting;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen in de vorm van woningen op de verdieping;
 • h. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding. In dat geval mag het bouwvlak worden bebouwd tot het maximaal bebouwingspercentage dat op de verbeelding is opgenomen. Het maximale bebouwingspercentage wordt gerekend over de gronden binnen het bouwvlak per bouwperceel;
 • c. de maximale bouwhoogte is aangegeven op de verbeelding;
 • d. de maximale goothoogte is aangegeven op de verbeelding;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een maximale gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 3 meter.
3.2.4 Erfbebouwing bij een bedrijfsgebouw

Voor de binnen deze bestemming toegelaten bedrijfswoningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de maximale bouwhoogte als bedoeld onder 3.2.2 onder c, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de kap mag maximaal 5 meter hoog zijn;
 • b. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de bezonning en uitzicht van de naastgelegen erven mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • d. de toename van het bedrijfsoppervlak mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
 • e. de milieusituatie mag niet onevenredig worden aangetast;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden mogen niet onevenredig worden aangetast.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 onder a voor bedrijven die naar aard en invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, onder de voorwaarde dat het geen geluidszoneringsplichtige inrichting betreft.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan de bestemming van het gebied ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied', wijzigen met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de bestemming mag worden gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' en/of 'Wonen';
 • b. het betreffende wijzigingsgebied moet in zijn geheel worden omgezet naar een woon- en verkeersbestemming; daarbij moet zijn verzekerd dat de ter plekke aanwezige bedrijven verdwijnen;
 • c. er zijn aaneengebouwde woningen, twee-aaneengebouwde of geschakelde woningen en vrijstaande woningen toegestaan;
 • d. de maximale bouwhoogte van woningen (hoofdgebouwen) is 10 meter;
 • e. de maximale afstand van de voorgevel van de hoofdgebouwen tot aan de bestemmingsgrens is 5 meter;
 • f. de maximale diepte van een bouwvlak is 12 meter;
 • g. de nieuwe woningen dienen zich te oriënteren op de Dommelstraat en de Balistraat;
 • h. er moet voldoende parkeergelegenheid voor auto's worden gerealiseerd en gehandhaafd, overeenkomstig de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de Nota Parkeernormering 2016; als deze beleidsregels wijzigen, wordt met die wijziging rekening gehouden;
 • i. er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen;
 • j. na de wijziging is het bepaalde in de artikelen 17 en 19 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Bedrijf - nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen van algemeen nut;
 • b. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is aangegeven op de verbeelding;
 • d. de maximale goothoogte is aangegeven op de verbeelding.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is vanaf de voet gemeten 2 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 3 meter.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel op de begane grond;
 • b. kantoren met baliefunctie op de begane grond;
 • c. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening op de begane grond;
 • d. wonen in de vorm van woningen op de verdieping;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horeca van categorie 1 en horeca van categorie 2 op de begane grond;
 • f. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.
5.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.2.2 en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 250 m2 ;
 • b. de maximale bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 3 meter;
 • c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 6 Detailhandel

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel op de begane grond;
 • b. wonen in de vorm van woningen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horeca van categorie 1, horeca van categorie 2 en horeca van categorie 3 op de verdieping;
 • d. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 3 meter.
6.2.4 Erfbebouwing bij woningen

Voor de binnen deze bestemming toegelaten woningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.

Artikel 7 Dienstverlening

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening op de begane grond;
 • b. wonen in de vorm van woningen;
 • c. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

7.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
7.2.4 Erfbebouwing bij een woning

Voor de binnen deze bestemming toegelaten woningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 8 Gemengd - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening op de begane grond;
 • b. kantoren op de begane grond;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel op de begane grond;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' tevens voor horeca van categorie 1 en horeca van 2 op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3' tevens voor horeca van categorie 1, horeca van categorie 2 en horeca van categorie 3 op de begane grond;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2', tevens voor horeca categorie 2 op de begane grond;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3' tevens voor horeca categorie 2 en/of horeca categorie 3 op de begane grond;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - op verdieping, tevens voor detailhandel op de verdieping;
 • i. wonen in de vorm van woningen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • j. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding. In dat geval mag het bouwvlak worden bebouwd tot het maximaal bebouwingspercentage dat op de verbeelding is opgenomen. Het maximale bebouwingspercentage wordt gerekend over de gronden binnen het bouwvlak per bouwperceel;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
8.2.4 Erfbebouwing bij een woning

Voor de binnen deze bestemming toegelaten woningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.

Artikel 9 Gemengd - 2

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in zorgwoningen;
 • b. sociaal-cultureel centrum en zorgcentrum;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. aan maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte en ondersteunende horeca op de begane grond;
 • e. ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • f. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse parkeergarage toegestaan.
9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.

Artikel 10 Gemengd - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven zoals genoemd in de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichting;
 • d. detailhandel in volumineuze artikelen;
 • e. wonen in de vorm van woningen;
 • f. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
10.2.4 Erfbebouwing bij een woning

Voor de binnen deze bestemming toegelaten woningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.

Artikel 11 Groen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen en groenvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'sport' tevens een overkraging van een tribune;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. water(berging);
 • e. bruggen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' tevens voor de instandhouding en ontwikkeling van natuurlijke en ecologische functies en voorzieningen, zodanig dat voor fauna, en in voorkomend geval ook flora, verbindingen ontstaan tussen natuur- en/of natuurontwikkelingsgebieden;
 • g. ondergeschikte voorzieningen zoals sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, abri's, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, bijbehorende verhardingen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, standplaatsen, terrassen en dergelijke.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte is 3 meter;
 • b. de maximale oppervlakte van een gebouw is 30 m²;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'sport' een overkraging van een tribune toegestaan van maximaal 0,5 meter, vanaf een hoogte van 8 meter.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. een ondergrondse bergbezinkbassin is toegestaan met een maximale oppervlakte van 1000 m² en een minimale afstand tot gebouwen van 5 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer is 10 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van de bestemming Sport is 25 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 5 meter.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 12 Horeca

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca van categorie 1 en horeca van categorie 2 op de begane grond;
 • b. wonen in de vorm van woningen;
 • c. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
12.2.4 Erfbebouwing bij een woning

Voor de binnen deze bestemming toegelaten woningen zijn de regels in 19.2.3, 19.2.4, 19.4.2 en 19.4.3 van overeenkomstige toepassing.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 13 Kantoor

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

13.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingpercentage is aangegeven op de verbeelding. In dat geval mag het bouwvlak worden bebouwd tot het maximaal bebouwingspercentage dat op de verbeelding is opgenomen. Het maximale bebouwingspercentage wordt gerekend over de gronden binnen het bouwvlak per bouwperceel;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
13.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 13.2.2 en toestaan dat buiten een bouwvlak gebouwen worden gebouwd, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 100 m2;
 • b. de maximale bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 3 meter;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ondergeschikte voorzieningen zoals sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen bijbehorende verhardingen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen en dergelijke.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding. In dat geval mag het bouwvlak worden bebouwd tot het maximaal bebouwingspercentage dat op de verbeelding is opgenomen. Het maximale bebouwingspercentage wordt gerekend over de gronden binnen het bouwvlak per bouwperceel;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de maximale bouwhoogte van deze gebouwen is 3 meter.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de handhaving van de oorspronkelijke parcellering.
14.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.2.2 en toestaan dat buiten een bouwvlak gebouwen worden gebouwd, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 100 m2;
 • b. de maximale bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 3 meter;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 15 Recreatie

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. speel- en sportvoorzieningen;
 • c. fiets- en/of voetpaden;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. water en groenvoorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', tevens voor aan dagrecreatieve voorzieningen ondergeschikte horeca van categorie 2 met een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 150 m²;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein', tevens voor kampeerterrein;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' tevens voor volkstuinen;
 • i. ondergeschikte verkeersvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding. In dat geval mag het bouwvlak worden bebouwd tot het maximaal bebouwingspercentage dat op de verbeelding is opgenomen. Het maximale bebouwingspercentage wordt gerekend over de gronden binnen het bouwvlak per bouwperceel;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • e. in afwijking van het bepaalde in sub a mag ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' per volkstuin een gebouw worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter en een maximale oppervlakte van 10 m²;
 • f. in afwijking van het bepaalde in sub a mogen ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' vier blokhutten worden gebouwd voor recreatief nachtverblijf met een maximale bouwhoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte per gebouw van 15 m².
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten maximaal 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is van af de voet gemeten maximaal 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting is 10 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 7 meter.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
15.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 15.2.2 en toestaan dat buiten een bouwvlak gebouwen worden gebouwd, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 100 m2;
 • b. de maximale bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak is 3 meter;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport en sportvoorzieningen;
 • b. groen en groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. geluidschermen;
 • e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals kinderopvang, huiswerkruimte, (sport)medische voorzieningen, speelvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, fiets- en voetpaden, nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, fietsstallingen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a mag een gebouw worden gebouwd ten behoeve van de beeldregistratie met een maximale oppervlakte van 15 m² en een maximale bouwhoogte van 10 meter;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mag een overkapping worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 1750 m² en een maximale bouwhoogte van 7 meter, met dien verstande dat het dak en de wanden uitsluitend uit niet-permanente materialen mogen worden gebouwd, behoudens een permanente draagconstructie;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a, en onverminderd het bepaalde in sub d en e mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals dugouts, een materialenhok, of een toiletgebouwtje, buiten het bouwvlak worden gebouwd met een gezamenlijke maximale oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel en met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen is van af de voet gemeten 4 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en masten ten behoeve van beeldregistratie 10 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van ballenvangers is 15 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van lichtmasten is 25 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 7 meter.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegverkeer;
 • b. wegen, straten, paden en pleinen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. fietsenstallingen;
 • f. speel en verblijfsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte is 3 meter;
 • b. de maximale oppervlakte van een gebouw is 30 m².
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. een ondergrondse bergbezinkbassin is toegestaan met een maximale oppervlakte van 1000 m² en een minimale afstand tot gebouwen van 5 meter en tot het kanaal van 20 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer is 10 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 5 meter.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. beroeps- en recreatievaart;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' tevens voor de instandhouding, het behoud, herstel en/of duurzame ontwikkeling van natuurlijke en ecologische functies en voorzieningen, zodanig dat voor fauna, en in voorkomend geval ook flora, verbindingen ontstaan tussen natuur- en/of ontwikkelingsgebieden;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals groen en groenvoorzieningen, sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, kunstobjecten, nutsvoorzieningen, verhardingen, taluds, bermen, oeverbeschoeiingen, kademuren.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

18.2.2 Gebouwen

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd.

18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - steiger' is een steiger toegestaan met een maximale oppervlakte van 9 m²;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van woningen, niet zijnde woonwagens;
 • b. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 19.5.2;
 • c. huisvesting in verband met mantelzorg;
 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens voor publiekverzorgend ambacht en dienstverlening op de begane grond;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens voor maatschappelijke voorzieningen op de begane grond;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' voor wonen in woonwagens;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend voor stalling van motorvoertuigen en berging;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' voor een woonzorgvoorziening;
 • j. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals water en waterhuishoudkundige voorzieningen, groen en groenvoorzieningen, parkeer- en verkeersvoorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Voor het bouwen geldt algemeen dat in of op deze gronden uitsluitend voor deze bestemming mag worden gebouwd.

19.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen uitsluitend aaneengebouwde woningen worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen uitsluitend twee-aaneen woningen worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd;
 • g. de minimale afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens is:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' aan beide zijden 3 meter;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' aan één zijde 3 meter;
 • h. de maximale bouwhoogte is op de verbeelding aangegeven;
 • i. de maximale goothoogte is op de verbeelding aangegeven.
19.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen binnen het bouwvlak en in het achtererfgebied worden gebouwd;
 • b. voor bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak gelden de bouwregels in 19.2.2;
 • c. voor bijgebouwen en overkappingen in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, gelden de regels onder d tot en met k;
 • d. het maximale bebouwingspercentage van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, is 50%;
 • e. van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, moet een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 25 m² onbebouwd blijven;
 • f. de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, is 75 m², onverminderd van het bepaalde onder d;
 • g. als de oppervlakte van het bouwperceel groter is dan 750 m² en de oppervlakte van het bouwperceel achter het bouwvlak groter is dan 200 m², dan is de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, 10% van de oppervlakte van het bouwperceel, tot in totaal 100 m², onverminderd van het bepaalde onder d;
 • h. de maximale bouwhoogte is 3 meter;
 • i. als met hellende dakvlakken wordt gebouwd, is de maximale goothoogte 3 meter, de maximale bouwhoogte 4,5 meter en de maximale dakhelling 50°;
 • j. bijgebouwen en overkappingen met één hellend dakvlak mogen uitsluitend worden gebouwd als een aanbouw tegen de zij- en/of achterkant van het hoofdgebouw (aankapping); hierbij is de maximale goothoogte 3 meter, de maximale bouwhoogte 4,5 meter en moet het hoogste punt tegen de zij- en/of achterkant van het hoofdgebouw worden gesitueerd;
 • k. dakterrassen zijn niet toegestaan.
19.2.4 Bouwwerken geen gebouwen of overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mogen, met uitzondering van erfafscheidingen, uitsluitend binnen het bouwvlak en in het achtererfgebied worden gebouwd;
 • b. het maximale bebouwingspercentage van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, is 50%;
 • c. de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, is 75 m², onverminderd van het bepaalde onder b;
 • d. als de oppervlakte van het bouwperceel groter is dan 750 m² en de oppervlakte van het bouwperceel achter het bouwvlak groter is dan 200 m², dan is de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, 10% van de oppervlakte van het bouwperceel, tot in totaal 100 m², onverminderd van het bepaalde onder b;
 • e. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een overkapping worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 7 meter;
 • f. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen op en voor de voorgevelrooilijn is vanaf de voet gemeten 1 meter;
 • g. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn is vanaf de voet gemeten 2 meter;
 • h. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is 3 meter.
19.2.5 Woonwagens

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' gelden in afwijking van 19.2.2, 19.2.3 en 19.2.4 de volgende regels: 

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd c.q. geplaatst;
 • b. het maximaal aantal hoofgebouwen (woonwagens) per bouwvlak is op de verbeelding aangegeven met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • c. de maximale bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak is op de verbeelding aangegeven;
 • d. de maximale goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak is op de verbeelding aangegeven;
 • e. bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en op de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – bebouwd erf';
 • f. het maximale bebouwingspercentage van de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bebouwd erf' is 100%;
 • g. voor bijgebouwen op de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bebouwd erf' is de maximale bouwhoogte 3 meter; als met hellende dakvlakken wordt gebouwd, is de maximale goothoogte 3 meter, de maximale bouwhoogte 4,5 meter en de maximale dakhelling 50°;
 • h. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen is 2 meter;
 • i. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen is 3 meter.
19.2.6 Garage

Voor het bouwen van garages (stalling van motorvoertuigen) en bergingen ter plaatse van de aanduiding 'garage' gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de maximale bouwhoogte is 3 meter;
 • d. de maximale goothoogte is 3 meter.
19.2.7 Parkeergarage

Voor het bouwen van een parkeergarage buiten het bouwvlak ter plekke van de aanduiding 'parkeergarage' gelden de volgende regels:

 • a. de maximale bouwhoogte van de parkeergarage is 1 meter;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding is 2 meter van de voet af gemeten;
 • c. een dakterras is toegestaan.
19.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende gronden;
 • f. de handhaving van de oorspronkelijke parcellering.
19.4 Afwijken van de bouwregels
19.4.1 Hoofdgebouwen
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.2 onder j voor een lessenaarsdak, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de bouwregels staan een kap toe;
  • 2. de minimale dakhelling is 15°;
  • 3. de maximale dakhelling is 75°;
  • 4. de maximale hoogte van de kap is 5 meter.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.2 onder j voor een dakopbouw op een plat dak, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. als de dakopbouw een plat dak heeft (dakhelling 0°), is de maximale hoogte van de dakopbouw 3 meter;
  • 2. als de dakopbouw een kap of een lessenaarsdak heeft met een dakhelling van 15° tot 75° of met een boogvorm, is de maximale hoogte van de dakopbouw 4,5 meter.
19.4.2 Bijgebouwen en overkappingen
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.3 onder a voor een bijgebouw, of overkapping in het voorerfgebied, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het voorerfgebied is 25 m²;
  • 2. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden aangetast;
  • 3. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast.
  • 4. als een bijgebouw of overkapping naast de zijgevellijn van het hoofdgebouw op hoekperceel wordt gebouwd, gelden ook de volgende voorwaarden:
   • het bijgebouw of de overkapping moet worden gebouwd achter de denkbeeldige (verlengde) lijn die het snijpunt van de voorgevellijn en de zijgevellijn raakt en die ligt onder een hoek van 45° ten opzichte van de voorgevellijn maar die niet door het bouwvlak van het betreffende hoofdgebouw heen gaat;
   • de voorgevel van een aangebouwd bijgebouw moet evenwijdig zijn aan de voorgevel van de hoofdbebouwing;
   • de maximale breedte van een aangebouwd bijgebouw is 3 meter;
   • er kunnen nadere eisen worden gesteld aan de minimale afstand van het bijgebouw tot de naar de openbare weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens vanuit het belang van de stedenbouwkundige opzet van de omgeving, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden, bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.3 onder e, voor een kleiner onbebouwd deel van het achtererfgebied, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, is kleiner dan 50 m²;
  • 2. de oppervlakte van het hoofdgebouw is kleiner dan 40 m²;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast.
 • c. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.3 onder i en h voor een bouwhoogte tot 5,5 meter, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het bijgebouw of de overkapping ligt naast en tussen hoofdgebouwen;
  • 2. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden aangetast;
  • 3. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast.
 • d. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.3 onder k voor een dakterras op een bijgebouw of een overkapping, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de woonkamer ligt op de eerste verdieping;
  • 2. de privacy van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden aangetast.
19.4.3 Afwijken met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.4 onder a voor een bouwwerk, geen gebouw of een overkapping zijnde, in het voorerfgebied, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de maximale gezamenlijke oppervlakte van alle bouwwerken in het voorerfgebied is 25 m²;
  • 2. de maximale bouwhoogte is 3 meter;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.4 onder e voor een hogere erfafscheiding, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de maximale bouwhoogte van een erfafscheiding op en/of voor de voorgevelrooilijn is vanaf de voet gemeten 1,5 meter;
  • 2. de maximale bouwhoogte van een erfafscheiding achter de voorgevelrooilijn is vanaf de voet gemeten 2,5 meter;
  • 3. de erfafscheiding heeft een open, pergola-achtige constructie.
19.5 Specifieke gebruiksregels
19.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten die publieksaantrekkend zijn;
 • b. kamerbewoning.
19.5.2 Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit als bedoeld in 19.1 onder b moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsactiviteit moet ondergeschikt zijn aan de woonfunctie: maximaal 35% van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen samen mag voor de beroeps- of bedrijfsactiviteit worden gebruikt, tot in totaal 50 m2;
 • b. de beroeps- of bedrijfsactiviteit moet naar aard, omvang en uitstraling passen in de woonomgeving;
 • c. de beroeps- of bedrijfsactiviteit mag niet vergunningplichtig zijn volgens artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo en niet meldingsplichtig volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • d. degene die de beroeps- of bedrijfsactiviteit uitoefent, moet bewoner van de woning zijn;
 • e. horeca en detailhandel zijn niet toegestaan, met uitzondering van beperkte detailhandel als ondergeschikte functie van de beroep- of bedrijfsactiviteit en onder de voorwaarde dat te koop aangeboden goederen en/of producten een relatie hebben met de beroeps- of bedrijfsactiviteit.
19.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.5.1 voor het gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor een publieksaantrekkende beroeps- en bedrijfsactiviteit aan huis, onder de voorwaarden als bepaald in 19.5.2 en onder de voorwaarde dat het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeers- en parkeersituatie.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.5.2 onder c voor het gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit die meldingsplichtig is volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, onder de voorwaarde dat de beroeps- of bedrijfsactiviteit naar aard, omvang en uitstraling past in de woonomgeving: bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de afwijking moet vaststaan dat een goed woon- en leefklimaat op omliggende woonpercelen gegarandeerd is.

Artikel 20 Waarde - Archeologie 1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden van de gronden.

20.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 5 m² en dieper dan 1 meter beneden maaiveld.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 20.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 5 m² en dieper dan 1 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 5 m² en dieper dan 1 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 1 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
20.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze bestemming komt te vervallen, indien als gevolg van nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 2

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden.

21.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 25 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld.

21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 25 m² en dieper dan 0,5 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
21.4.1 Vergunningplicht
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 25 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
21.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door deze bestemming te laten vervallen als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 3

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden.

22.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 50 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld.

22.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 50 m² en dieper dan 0,5 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
22.4.1 Vergunningplicht
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 50 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
22.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door deze bestemming te laten vervallen als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 23 Waarde - Archeologie 4

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden.

23.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 3 meter beneden maaiveld.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 23.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 3 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
23.4.1 Vergunningplicht
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 3 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 3 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
23.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door deze bestemming te laten vervallen als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 24 Waarde - Archeologie 5

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden.

24.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 1 meter beneden maaiveld.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 1 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
24.4.1 Vergunningplicht
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 1 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 1 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
24.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door deze bestemming te laten vervallen als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 25 Waarde - Archeologie 6

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en te verwachten archeologische waarden.

25.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerkzaamheden zijn toegestaan, met een grondoppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.2 voor bouwwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter, onder de volgende voorwaarden:

 • a. er moet een door deskundigen opgesteld rapport worden overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd;
 • b. als uit het rapport onder a blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting tot het laten begeleiden door een erkend archeoloog van de bouwwerkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring;
 • c. een rapport onder a is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder b is overeenkomstig van toepassing.
25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van een bouwwerk
25.4.1 Vergunningplicht
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • 1. grondwerkzaamheden groter dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld, zoals afgraven, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage;
  • 2. graven, dempen dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 3. aanleggen van leidingen dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld;
  • 4. slopen van bouwwerken en/of funderingen;
  • 5. alle overige bodemverstorende werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.
 • b. Het verbod onder a geldt niet voor werken of werkzaamheden:
  • 1. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
  • 2. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;
  • 3. die mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
  • 4. die door deskundigen worden verricht in het kader van archeologisch onderzoek als bedoeld onder e.
 • c. Het verbod onder a geldt niet als op grond van de Erfgoedwet, de Monumentenwet of de Monumentenverordening een vergunning is vereist of als overige bepalingen van de Monumentenwet van toepassing zijn op grond van een aanwijzing als archeologisch monument.
 • d. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 • e. Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat een door deskundigen opgesteld rapport overlegd wordt, waarin de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgelegd.
 • f. Als uit het rapport onder e blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door de bouwwerkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorwaarden verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog.
 • g. Een rapport onder e is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het bepaalde onder f is overeenkomstig van toepassing.
25.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door deze bestemming te laten vervallen als uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 26 Waterstaat - Waterkering

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor dijken en kaden met een waterkerende functie.

De regels van dit artikel gaan voor op de regels die volgens andere artikelen op deze gronden van toepassing zijn.

26.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen geldt voor het bouwen dat uitsluitend voor deze dubbelbestemming mag worden gebouwd.
 • b. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte 3 meter zijn toegestaan.
26.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.2 voor het bouwen van de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de bebouwing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het doelmatig functioneren van de waterkering;
 • b. het bevoegd gezag wint vooraf advies in van de beheerder van de waterkering.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 27 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 28 Algemene bouwregels

 • a. Bij de toepassing van de bouwregels in dit plan worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer bedraagt dan 1 meter.
 • b. Bouwwerken die op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan met een daartoe verleende vergunning binnen het plangebied aanwezig of opgericht zijn of kunnen worden opgericht maar die in strijd zijn met dit bestemmingsplan, worden geacht aan dit bestemmingsplan te voldoen.
 • c. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen staat vast dat voldoende parkeergelegenheid voor auto's wordt gerealiseerd, overeenkomstig de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de 'Nota Parkeernormering 2016'.
 • d. Als de beleidsregels als bedoeld onder c wijzigen, wordt met die wijziging rekening gehouden.

Artikel 29 Algemene gebruiksregels

 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de bestemmingen van dit plan.
 • a. Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.
 • b. Het gebruik van gronden en gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de bestemmingen in dit plan is uitsluitend toegestaan als voldoende parkeergelegenheid voor auto's wordt gerealiseerd en gehandhaafd, overeenkomstig de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de 'Nota Parkeernormering 2016'.
 • c. Als de beleidsregels als bedoeld onder c wijzigen, wordt met die wijziging rekening gehouden.

Artikel 30 Algemene aanduidingsregels

Geluidzone - industrie

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen geldt ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie', dat een op grond van de aangewezen bestemmingen toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, slechts mag worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Zuid '66 op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

Artikel 31 Algemene afwijkingsregels

 • a. Het bevoegd gezag kan, mits het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast, met een omgevingsvergunning afwijken van de regels en de verbeelding:
  • 1. voor een vermeerdering of vermindering van maten en normen tot 10% van die maten en normen;
  • 2. voor een geringe afwijking van plaats en richting van bestemmingsgrenzen als dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waarin een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
  • 3. voor een grotere bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer tot een bouwhoogte van 10 meter;
  • 4. voor een grotere bouwhoogte van gebouwen vanwege plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, onder de volgende voorwaarden:
   • de maximale oppervlakte van de plaatselijke verhoging is 10% van het dakoppervlak;
   • de maximale hoogte van de plaatselijke verhoging is 4 meter.
 • b. Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in artikel 29, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 32 Overgangsrecht

32.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
32.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 33 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Graafsewijk - Aawijk 2017'.