direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen-2
Plan: De Bergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80037-0501

Artikel 17 Wonen-2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor `Wonen-2´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep met een beroepsvloeroppervlakte van ten hoogste 50 m².
 • b. onzelfstandige woonruimte uitsluitend voor zover bestaand
 • c. detailhandel op de begane grond van het woongebouw aan het Spijndhof ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel;
 • d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • e. onderdoorgang ten behoeve van het verkeer ter plaatse van de aanduiding `onderdoorgang';

met de daarbij behorende:

 • f. tuinen, erven en water;
 • g. parkeervoorzieningen, paden e.d.;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

de beroepsvloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep niet meer dan 50 m2 mag bedragen;

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding `bouwvlak´ worden gebouwd; erkers, balkons galerijen en luifels van bestaande hoofdgebouwen mogen worden gebouwd met overschrijding van de grens van de aanduiding `bouwvlak' tot een maximum overschrijding van 2 m;
 • c. aan-/uitbouwen en bijgebouwen behorende bij hoofdgebouwen dienen binnen de aanduiding 'bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. de maximale goothoogte en maximale bouwhoogte van een gebouwen: als bestaand;
 • e. kap verplicht waar in de bestaande situatie sprake is van een kap;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot de bestaande hoogte van de onderdoorgang niet worden gebouwd;
 • g. een ondergrondse parkeergarage mag buiten de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; het bestaande aantal bouwlagen beneden peil mag niet worden overschreden.

17.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van deze erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouw van ondergrondse afvalvoorzieningen is toegestaan met een maximale oppervlakte van 25 m.² .
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

17.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de voorgeschreven bestemming en toestaan dat in combinatie met het wonen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep tot een beroepsvloeroppervlakte van maximaal 75 m2, mits:

 • a. de verkeersaantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de openbare weg, noodzakelijk worden;;
 • b. deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan minstens een woonachtig in het desbetreffende pand;
 • c. de activiteiten geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren.