direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Koemeersdijk Wintelre
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0770.BPWkmd6001-VAST

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. bruggen;
 • c. groenvoorzieningen;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Binnen deze bestemming zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,0 m;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer dan 6,0 m bedragen.
8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1 Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het dempen, graven, vergraven, verleggen, afdammen of herprofileren van waterlopen, watergangen en/of waterpartijen;
 • c. het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende materialen;
 • d. het afgraven, egaliseren en/of ophogen van gronden.
8.3.2 Uitzonderingen

Het onder 8.3.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden die:

 • a. het normale beheer of onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip waarop dit plan rechtskracht verkrijgt;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
 • d. de aanleg van natuurvriendelijke oevers betreffen.
8.3.3 Afweging

De onder 8.3.1 bedoelde werken of werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien en voorzover:

 • a. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de natuurwaarden, landschappelijke- en/of cultuurwaarden van de gronden;
 • b. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot de waterkwaliteit en -kwantiteit.
8.3.4 Advies waterbeheerder

Het bevoegd gezag verleent de in 8.3.1 bedoelde vergunning voor het dempen, graven, vergraven, verleggen, afdammen of herprofileren van waterlopen, watergangen en/of waterpartijen niet alvorens bij de waterbeheerder advies is ingewonnen omtrent de vraag of door de ingreep het waterhuishoudkundig belang niet onevenredig wordt aangetast alsmede omtrent eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden.