direct naar inhoud van Artikel 10 Wonen - Uit te werken
Plan: Koemeersdijk Wintelre
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0770.BPWkmd6001-VAST

Artikel 10 Wonen - Uit te werken

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ontsluitingswegen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. een geluidwal;

één en ander met de daarbij behorende voorzieningen als tuinen, erven, toegangspaden en verhardingen.

10.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken deze bestemming uit met inachtneming van de volgende uitwerkingsregels:

 • a. het bepaalde in de bestemming "Wonen" is van overeenkomstige toepassing;
 • b. binnen deze bestemming zijn niet meer dan 24 woningen toegestaan, uitsluitend in de bouwwijze "vrijstaand", "twee-aaneen" en "aaneengebouwd";
 • c. de goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 6,0 m;
 • d. de bouwhoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 9,0 m;
 • e. middels milieuonderzoeken is aangetoond dat de locatie geschikt is voor de in 10.1genoemde functies.
10.3 Bouwregels

Op of in de in 10.1 bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen en krachtens het in een zodanig plan bepaalde.

10.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.3 voor het bouwen van bouwwerken op of in de gronden, indien:

 • a. het bouwplan in overeenstemming is met een ontwerp uitwerkingsplan;
 • b. het bouwwerken betreft waarvoor ingevolge of krachtens het Besluit Omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist.