direct naar inhoud van Artikel 10 Woongebied - 3
Plan: 'Koolhof'
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0762.BP201012-C001

Artikel 10 Woongebied - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen voor:

- wonen, voorzover het betreft bestaande woningen;

- openbare nuts- en verkeersvoorzieningen;

 • b. aan huis verbonden beroepen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, waaronder speelvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. het bebouwingspercentage mag ten hoogste 50% bedragen, met uitzondering van bouwpercelen met een oppervlakte kleiner dan 250 m2, waarvoor het bebouwingspercentage ten hoogste 60% per bouwperceel mag bedragen.

10.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd voor wonen;
 • b. herbouw van woningen is toegestaan indien dit gebeurt ter plekke van de bestaande woningen of indien voldaan wordt aan de navolgende regels;
 • c. de afstand van de voorgevel van het hoofdgebouw tot een perceelsgrens langs de openbare weg mag niet minder dan 3 meter en niet meer dan 7 meter bedragen;
 • d. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag voor een vrijstaand hoofdgebouw aan beide zijden niet minder dan 3 meter bedragen en voor een halfvrijstaand hoofdgebouw, een geschakeld hoofdgebouw en de eindwoning van aaneengebouwde hoofdgebouwen aan één zijde, niet minder dan 3 meter bedragen;
 • e. de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder bedragen dan 5 meter, met dien verstande dat de breedte van een vrijstaande woning niet minder dan 7 meter mag bedragen;
 • f. de horizontale diepte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 12 meter bedragen, met dien verstande dat de horizontale diepte van een vrijstaand hoofdgebouw niet meer dan 15 meter mag bedragen;
 • g. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • i. bestaande situaties, die afwijken van bovenstaande bouwregels voor hoofdgebouwen mogen bij herbouw worden gehandhaafd.

10.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een bijgebouw mag in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van een bijgebouw dient ten minste 2 meter achter de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw te worden geplaatst.
  Op hoeksituaties van wegen moeten de bijgebouwen bovendien zijn gelegen achter de denkbeeldige lijn door de voorgevel van het op de hoek gelegen hoofdgebouw.
  Een en ander geldt niet voor bijgebouwen welke zijn gelegen op het perceelsgedeelte waarop ook hoofdbebouwing is toegestaan;
 • c. voor de voorgevel van het hoofdgebouw mogen erkers, entreeportalen en vergelijkbare bouwwerken worden gebouwd, mits de afstand van de voorgevel tot de erker, entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk tot de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 meter bedraagt;
 • d. bij een vrijstaand hoofdgebouw mag slechts tegen één zijgevel een bijgebouw worden gebouwd;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen en/of tegen de zijgevel van het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen, met uitzondering van bijgebouwen welke zijn gelegen op het perceelsgedeelte waarop ook hoofdbebouwing is toegestaan, mag per bouwperceel, onder voorwaarde dat het maximale bebouwingspercentage niet mag worden overschreden, ten hoogste bedragen:
  • 1. 50 m2 voor bouwpercelen kleiner of gelijk aan 250 m2;
  • 2. 80 m2 voor bouwpercelen groter dan 250 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2;
  • 3. 110 m2 voor bouwpercelen groter dan 500 m2 en kleiner of gelijk aan 1000 m2;
  • 4. 150 m2 voor bouwpercelen groter dan 1000 m2;
 • f. van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, mag de oppervlakte van dierenverblijven of hobbykassen niet meer bedragen dan 30 m2;
 • g. de goothoogte van bijgebouwen mag, met uitzondering van bijgebouwen welke zijn gelegen op het perceelsgedeelte waarop ook hoofdbebouwing is toegestaan, ten hoogste 3,20 meter en de bouwhoogte ten hoogste 4 meter bedragen. Uitsluitend voor de bouw van duivenhokken mag de goothoogte ten hoogste 4,5 meter bedragen.
 • h. de bijgebouwen mogen worden voorzien van een plat dak.

10.2.4 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ondergronds bouwen is toegestaan onder hoofd- en bijgebouwen of in gronden aansluitend aan deze gebouwen;
 • b. de verticale diepte mag niet meer bedragen dan 4 meter.

10.2.5 Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 15 m2 bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,20 meter bedragen.

10.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw en de denkbeeldige lijn door de naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw ten hoogste 1 meter mag bedragen;
 • b. de hoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • d. de bouw van zwembaden is toegestaan.

10.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in 10.2.3 b. voor het bouwen van carports, mits:
  • 1. de denkbeeldige lijn door de voorgevel niet meer dan 2 meter wordt overschreden;
  • 2. de afstand van de voorzijde van een carport tot een voorste perceelsgrens langs de openbare weg ten minste 3 meter bedraagt;
  • 3. de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
 • b. het bepaalde in 10.2.3 b. voor het bouwen van een bijgebouw tegen de zijgevel van het hoofdgebouw en gelegen voor de denkbeeldige lijn door de voorgevel van het om de hoek gelegen hoofdgebouw, mits:
  • 1. deze niet minder dan 2 meter en niet meer dan 12 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, is gelegen;
  • 2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,20 meter;
  • 3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6,50 meter;
  • 4. de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. het bepaalde in 10.2.3 c. voor een grotere afstand tot maximaal 2 meter, mits:
  • 1. de afstand tot een perceelsgrens langs de openbare weg ten minste 3 meter bedraagt;
  • 2. de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
 • d. het bepaalde in 10.2.3 d. voor de bouw van bijgebouwen aan beide zijgevels, mits de afstand van één bijgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3 meter bedraagt.
 • e. het bepaalde in 10.2.6 a. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op hoeksituaties van wegen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen naast het hoofdgebouw, mits niet minder dan 2 meter achter de denkbeeldige lijn door de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw en voor de denkbeeldige lijn door de voorgevel van het om de hoek gelegen hoofdgebouw, mag ten hoogste 2 meter bedragen;
  • 2. de belangen van rechthebbenden van aan het bouwperceel aanliggende gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. de verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht.
10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Aan huis verbonden beroepen

Bij woningen zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, mits:

 • a. de woning blijft voldoen aan het bepaalde in de gemeentelijke bouwverordening en het Bouwbesluit;
 • b. de omvang van de activiteit niet meer bedraagt dan 50% van het bebouwd oppervlak van een bouwperceel tot een maximum van 60 m2;
 • c. er geen zelfstandige vorm van detailhandel ontstaat, uitgezonderd een beperkte verkoop in verband met het uitgeoefende beroep, bedrijf of dienstverlening;
 • d. eventueel extra benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;
 • e. het bedrijf wordt uitgeoefend door de bewoner(s) van het pand.

10.4.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gebouwen en gronden wordt in ieder gevel gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning.
 • b. het aan huis uitoefenen van een ambachtelijk bedrijf;
 • c. kamerbewoning.

10.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. van het bepaalde in 10.4.1 b. tot maximaal 75 m2, mits de omvang van de activiteit niet meer gaat bedragen dan 50% van het bebouwd oppervlak van een bouwperceel.
 • b. het bepaalde in 10.4.2 b.voor het aan huis uitoefenen van een ambachtelijk bedrijf als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, mits:
  • 1. de hoofdfunctie wonen blijft en de woning blijft voldoen aan het bepaalde in de gemeentelijke bouwverordening en het Bouwbesluit;
  • 2. de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m2;
  • 3. de bedrijven vallen onder de categorieën 1 of 2, zoals aangegeven in de tot de regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten of bedrijven die niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten maar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen met de categorieën 1 of 2;
  • 4. er geen zelfstandige vorm van detailhandel ontstaat, uitgezonderd een beperkte verkoop in verband met het uitgeoefende beroep, bedrijf of dienstverlening;
  • 5. eventueel extra benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;
  • 6. het bedrijf wordt uitgeoefend door de bewoner(s) van het pand.