Plan: Princenhage-Haagpoort
Idn: NL.IMRO.0758.BP2011035001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Princenhage-Haagpoort.

Artikel 20 Wonen

 

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' tevens een bedrijf in de milieucategorie 1 of 2 zoals opgenomen in de bijlage bij deze regels;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens detailhandel op de begane grond, met dien verstande dat een supermarkt en volumineuze detailhandel niet zijn toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens dienstverlening;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening-kapper' tevens een kapper op de verdieping;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'garage' tevens garageboxen;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens dienstverlening, kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 500 m2 en maatschappelijke voorzieningen op de begane grond;

 8. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' tevens horeca behorende tot categorie 4 op de begane grond;

 9. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 6' tevens horeca behorende tot categorie 6 op de begane grond;

 10. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-catering' tevens een cateringbedrijf op de begane grond;

 11. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens een kantoor;

 12. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens een dierenarts op de begane grond;

 13. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tevens een praktijkruimte voor een fysiotherapeut, tandartspraktijk of een daarmee vergelijkbare voorziening op de begane grond;

 14. ter plaatse van de aanduiding 'kas' tevens een kas ten behoeve van een bloemen- en plantenbedrijf;

met daarbij behorend(e):

 1. groen;

 2. nutsvoorzieningen;

 3. parkeren;

 4. speelvoorzieningen, waaronder kunstgrasvelden;

 5. water.

 

 

20.2 Bouwregels

 

20.2.1 Algemeen

 1. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ mogen gebouwen worden gebouwd.

 2. Het aantal woningen mag niet worden vermeerderd.

 3. Het bestaand aantal bouwpercelen mag niet worden vermeerderd.

 4. Per bouwperceel is maximaal één hoofdgebouw toegestaan.

 5. Per hoofdgebouw is maximaal één woning toegestaan.

 6. In afwijking van onderdeel e, mag het bestaande aantal woningen worden gehandhaafd als het bestaande aantal woningen meer is dan één per hoofdgebouw.

 7. In afwijking van onderdelen b en e, is ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een maximum aantal woningen toegestaan zoals dat ter plaatse is aangeduid.

 8. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ zijn tevens gestapelde woningen toegestaan.

 9. In afwijking van het bepaalde onder a, mogen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' geringe bouwwerken, zoals liften, entreepartijen, trapportalen en trappenhuizen, buiten het bouwvlak gesitueerd worden tot een maximum van 30 m2 en balkons tot een maximum van 10 m2 per balkon, mits de stedebouwkundige hoofdopzet niet wordt gewijzigd en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

 10. Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande tabel, tenzij een ander bebouwingspercentage is aangeduid:

 

vrijstaande woningen

40%, met een maximum van 400 m2

twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen

50%, met een maximum van 200 m2

aaneengebouwde woningen

60%

patiowoningen

80%

 

 1. Ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mag het bouwvlak volledig bebouwd worden, tenzij een ander bebouwingspercentage is aangeduid.

 

20.2.2 Hoofdgebouwen

 1. De goot- en bouwhoogte mag maximaal respectievelijk 7 en 11 meter bedragen.

 2. In afwijking van het bepaalde onder a, mag ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)' of 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de hoogte niet meer bedragen dan is aangeduid.

 3. De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrenzen bedraagt minimaal 3 meter bij twee-aaneenwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen, met dien verstande dat deze afstand slechts aan één zijde in acht dient te worden genomen.

 4. Hoofdgebouwen mogen met 3,5 meter worden uitgebreid tot een maximale diepte van 12 meter, met dien verstande dat:

 1. vrijstaande woningen mogen worden uitgebreid met 5 meter tot een maximale diepte van 15 meter;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' geen maximale diepte geldt.

 

20.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

 1. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd, met uitzondering van:

 1. carports en overkappingen, die achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd;

 2. geringe uitbreidingen zoals erkers, entreepartijen en balkons met maximaal 1 meter diep over een breedte van maximaal de breedte van het hoofdgebouw minus 2 meter.

 1. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen in de zijdelingse bouwperceelgrens worden gebouwd of op een afstand van minimaal 1 meter van deze grens.

 2. De goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen of maximaal 0,40 meter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning liggen.

 3. De bouwhoogte mag maximaal 5 meter bedragen.

 4. In afwijking van onderdeel c en d, mag een zijdelings aangebouwd aan- en uitbouw of aangebouwd bijgebouw worden uitgebreid met ten hoogste één bouwlaag, met dien verstande dat de uitbreiding plaatsvindt:

 1. onder het dakvlak, en

 2. tenminste 2 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan.

 1. Vrijstaande bijgebouwen mogen worden gebouwd tot een gezamenlijk oppervlak van 60 m2.

 

20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. Carports en overkappingen dienen achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd.

 2. De hoogte van carports en overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen.

 3. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter mag bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel(s) c.q. het verlengde daarvan maximaal 1 meter mag bedragen.

 4. In afwijking van het bepaalde onder c, mag op hoekpercelen de hoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 meter bedragen, mits deze erf- en terreinafscheidingen minimaal 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd.

 5. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 6. In afwijking van het bepaalde onder c, mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-terreinafscheiding' de maximale bouwhoogte van een terreinafscheiding maximaal 4 meter bedragen.

 

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 20.2.1 onder a, voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak op hoekpercelen, met dien verstande dat:

 1. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen op minimaal 1 meter achter de voorgevel of het verlengde daarvan worden gebouwd;

 2. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens minimaal 3 meter bedraagt;

 3. het bepaalde in lid 20.2.1, 20.2.2 en 20.2.3 in acht moet worden genomen;

 4. de stedebouwkundige kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

 1. lid 20.2.1 onder j, voor verhoging van het maximum bebouwingspercentage voor vrijstaande woningen tot 50% met een maximum van 400 m² en voor twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen tot 60%, met een maximum van 200 m², met dien verstande dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 1. het straat- en bebouwingsbeeld;

 2. de woonsituatie;

 3. de verkeersveiligheid;

 4. de sociale veiligheid; en

 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

20.4 Specifieke gebruiksregels

 1. Het is verboden een woning te gebruiken voor kamerverhuur.

 2. Onder kamerverhuur wordt niet verstaan, het verhuren van maximaal 2 kamers zonder eigen voorzieningen, zoals een badkamer en keuken, aan maximaal 2 personen, door een eigenaar die in dezelfde woning woont.

 

20.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. artikel 20.1, onder b, voor een inrichting, bedrijf of bedrijfsactiviteit die naar aard en invloed op de omgeving gelijk is te stellen met de in deze regels direct toegelaten activiteiten met dien verstande dat dit niet geldt voor de vestiging van:

 1. zelfstandige detailhandel;

 2. zelfstandige kantoren;

 3. zelfstandige horecabedrijven;

 4. bedrijven welke vallen onder artikel 2.1, lid 3, Besluit omgevingsrecht;

 5. risicovolle bedrijven als bedoeld in artikel 2, lid 1, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en artikel 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen.

 1. artikel 26, onder b, onderdeel 2, voor het gebruik en/of (ver)bouwen van een bijgebouw bij een bestaande woning als afhankelijke woonruimte in het kader van mantelzorg, met dien verstande dat:

 1. maximaal 60 m² van het bijgebouw voor mantelzorg mag worden aangewend;

 2. de zorgvraag afgeleid dient te kunnen worden uit een indicatie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en beperkt dient te blijven tot het verlenen van zorg aan familieleden;

 3. de afhankelijke woonruimte niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de omgeving;

 4. er geen strijd ontstaat met milieuregelgeving op het gebied van geluid en geur en geen belemmering ontstaan in het kader van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende bedrijven;

 5. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte moet worden beëindigd.

 1. artikel 26 onder a, onderdeel 3, voor het gebruik van bijgebouwen voor een aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteit met dien verstande dat:

 1. maximaal 35% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning, met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen, mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit tot een maximaal oppervlakte van 60 m²;

 2. het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;

 3. de activiteit qua aard, omvang en uitstraling dient te passen in een woonomgeving;

 4. de activiteit niet-vergunningplichtig ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mag zijn.

 

20.6 Wijzigingsbevoegdheid

 

20.6.1 wro-zone-wijzigingsgebied-2

Ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied-2’ zijn burgemeester en wethouders bevoegd de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' te laten vervallen, indien binnen drie jaar na vaststelling van het plan ter plaatse geen omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een of meer woningen vigeert.