Plan: Haagse Beemden
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009040001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Haagse Beemden.

Artikel 6 Centrum

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. detailhandel;

 2. dienstverlening;

 3. horeca behorende tot categorie 1, 2, 3, 4 en/of 6;

 4. in afwijking van het bepaalde onder c. geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - a' maximaal vier horecabedrijven behorende tot categorie 1, 2, 3 en/of 6 zijn toegestaan, waarvan maximaal drie horecabedrijven behorend tot categorie 6;

 5. in afwijking van het bepaalde onder c. geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - b' maximaal drie horecabedrijven behorende tot categorie 1, 2, 3, 4 en/of 6 zijn toegestaan, waarvan maximaal één horecabedrijf behorende tot categorie 4 en maximaal één horecabedrijf behorende tot categorie 6;

 6. maatschappelijke voorzieningen;

 7. ondergeschikte horeca, waarbij geldt dat bij:

  1. detailhandel tot en met 1.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak, maximaal 25% van het bedrijfsvloeroppervlak voor ondergeschikte horeca gebruikt mag worden;

  2. detailhandel groter dan 1.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak, maximaal 20% van het bedrijfsvloeroppervlak voor ondergeschikte horeca gebruikt mag worden;

met dien verstande dat de onder a tot en met g genoemde functies uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan;

 1. wonen op de verdiepingen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, met dien verstande dat kamerverhuur niet is toegestaan;

met daarbij behorend(e):

 1. groen;

 2. nutsvoorzieningen;

 3. parkeren;

 4. verkeer;

 5. water.

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Gebouwen

 1. Gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' tot een hoogte van 3 meter geen bebouwing mag worden gebouwd.

 2. Het aantal woningen mag niet worden vermeerderd.

 3. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 4. De aangegeven bouwgrenzen mogen slechts worden overschreden voor uitbreidingen, zoals erkers, entreepartijen en overkappingen met een diepte van maximaal 2 meter.

 5. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid.

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. De hoogte van lichtmasten en vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen.

 2. De hoogte van luifels mag maximaal 6 meter bedragen.

 3. De hoogte van kunstobjecten mag maximaal 15 meter bedragen.

 4. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen.

 5. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 

6.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de gebruiksmogelijkheden van de gronden wijzigen door het maximaal aantal toegestane horecabedrijven zoals vermeld in lid 6.1 onder d, te wijzigen, met dien verstande dat:

 1. dit maximale aantal gewijzigd kan worden in één, twee of drie horecabedrijven;

 2. uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.