direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen - Twee-aaneen
Plan: Kommen gemeente Tholen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01

Artikel 27 Wonen - Twee-aaneen

Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.18.  

27.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Twee-aaneen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

27.2 bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. als woningtypen zijn toegestaan: aaneengebouwd, geschakeld, vrijstaand;
 • b. uitsluitend grondgebonden woningen zijn toegestaan;
 • c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-4' geldt het peil als bepaald in artikel 1 lid 1.79 onder b;
 • d. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-5' mogen gebouwen en overkappingen uitsluitend worden gebouwd op een hoogte van ten minste 2,5 m +N.A.P., met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor:
  • 1. gebouwen die zodanig zijn geconstrueerd dat zij in geval van hoog water kunnen drijven;
  • 2. gebouwen of delen van gebouwen waarbij voorzieningen zijn getroffen ter voorkoming van waterinstroom bij een waterstand tot en met 2,5 m + N.A.P.
 • e. en voor het overige:

  hoofdgebouw   aan- en uitbouw, bijgebouw, overkapping   bouwwerk, geen gebouw zijnde  
1. op deze gronden mag worden gebouwd:        
a. binnen het bouwvlak   ja   ja   ja  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
nee   ja   ja  
c. buiten het bouwvlak, overig   nee   nee   ja  
2. de afstand bedraagt niet minder dan:        
a. binnen het bouwvlak   binnen een afstand van 3 m langs één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m achter de naar de weg gekeerde grens van een bouwvlak   binnen een afstand van 3 m langs één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m achter de naar de weg gekeerde grens van een bouwvlak   niet van toepassing  
b. buiten het bouwvlak   niet van toepassing   tot de perceelsgrens: 0 m.   niet van toepassing  
3. de goothoogte bedraagt niet meer dan:        
a. binnen het bouwvlak   - binnen de zone als bedoeld onder 2 sub a: 3 m;

- voor het overige: * zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).
* lessenaarsdak: zie lid f

 
- binnen de zone als bedoeld onder 2 sub a: 3 m;

- voor het overige:
* voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).
* Voor een overkapping: 3 m  
niet van toepassing  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   3 m   niet van toepassing  
c. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   niet van toepassing  
4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:        
a. ter plaatse van het bouwvlak   zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)   voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).

Voor een overkapping: 6 m  
- muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m;
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m;
- vrijstaande antennemasten: 9 m;
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   6 m   - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m;
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m;
- vrijstaande antennemasten: 9 m;
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m  
c. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   - muren en terreinafscheidingen: 1 m;
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m  
5. de oppervlakte bedraagt niet meer dan:        
a. binnen een bouwvlak   niet gemaximeerd   niet gemaximeerd   niet gemaximeerd  
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' per bouwperceel        
b1. Aanduidingsvlak kleiner dan 50 m²   0 m2   50% tot ten hoogste 20 m²   niet gemaximeerd  
b2. aanduidingsvlak 51 m2 tot 200 m²   0 m2   40 % tot ten hoogste 60 m2   niet gemaximeerd  
b3. aanduidingvlak 201 m2 - 400 m2   0 m2   30% tot ten hoogste 80 m²   niet gemaximeerd  
b4. aanduidingvlak 401 m² en groter   0 m2   20% tot ten hoogste 100 m²   niet gemaximeerd  

 • f. bij een lessenaarsdak bedraagt de maximale goothoogte aan de zijde van de gevel loodrecht op de weg of van de gevel die van de weg is afgekeerd: 10 m.

27.3 specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

27.3.1 Bewoning bijgebouw

Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan.

27.3.2 Uitoefening andere activiteiten in woningen

Uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen, logies met ontbijt en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan in een woning en in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. De activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving.
 • b. De vloeroppervlakte voor deze andere activiteiten bedraagt in totaal ten hoogste 50 m2.
 • c. Het beroep of de activiteit dient door de bewoner te worden uitgeoefend.
 • d. De activiteit is milieuhygiënisch inpasbaar in de woonomgeving, waarbij de activiteit vergelijkbaar is met activiteiten zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' categorie A.
 • e. Het gebruik mag geen zodanige verkeersaantrekkende werking hebben dat deze kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
 • f. Er vindt geen detailhandel plaats, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.