Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Terneuzen Centrum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPTCT01-VG99

Artikel 32 Algemene procedureregels

32.1 afwijken van de regels

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden, wordt voorbereid met toepassing van de in paragraaf 3.2 van de Wabo genoemde procedure.

32.2 wijziging

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

32.2.1 Overige regels

Overtreding van het bepaalde in:
  1. artikel 4.6;
  2. artikel 5.6;
  3. artikel 20.4;
  4. artikel 21.4;
  5. artikel 24.1;
  6. artikel 25.1;
is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.