direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: HOA - Develpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0642.bp17hoadevelpark-3001

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. aan huis gebonden beroep en aan huis gebonden bedrijf, met in achtneming van het bepaalde in lid 16.3.1;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd': tevens maatschappelijke voorzieningen, kantoren en dienstverleningen toegestaan, uitsluitend op de begane grond;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'garage': uitsluitend garages en bergplaatsen ten behoeve van het stallen van vervoersmiddelen;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, verhardingen en water.
16.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

16.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. het aantal woningen bedraagt maximaal het aantal woningen zoals aanwezig ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn gestapelde woningen toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' zijn uitsluitend vrijstaande en twee-aaneen gebouwde woningen toegestaan;
 • f. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt maximaal de met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte;
 • g. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt maximaal de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • h. de goothoogte mag worden doorbroken met ondergeschikte dakkapellen, met dien verstande dat de constructie minimaal 0,5 m onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak minimaal 0,5 m boven de goot is geplaatst;
 • i. de verticale bouwhoogte van een (ondergronds) gebouw bedraagt maximaal 3 m.
16.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan;
 • b. de totale oppervlakte aan Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 50% van het zij- en achtererf, met dien verstande dat de totale oppervlakte:
  • 1. maximaal 50 m2 mag bedragen, indien het zij- en achtererf kleiner is dan 500 m2;
  • 2. maximaal 70 m2 mag bedragen, indien het zij- en achtererf gelijk of groter is dan 500 m2;
 • c. de breedte van aan- en uitbouwen en aangebouwde overkappingen aan de zijgevel, gemeten uit de oorspronkelijke zijgevel, bedraagt maximaal 3 m;
 • d. de afstand van Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 1 m, tenzij in de perceelsgrens worden gebouwd;
 • e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag +0,25 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 4 m bedraagt;
 • f. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 m.
16.2.3 Aan- of uitbouw of bijgebouw voor de voorgevel
 • a. indien op een bouwperceel voor de voorste bouwgrens de bestemming Wonen is opgenomen, is hier maximaal 1 aan- of uitbouw of bijgebouw toegestaan;
 • b. de goothoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw bedraagt maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag + 0,25 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 1 m boven de maximaal toegestane goothoogte, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte 5 m bedraagt.
16.2.4 Garages en bergplaatsen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'garage' bedraagt de bouwhoogte van garages en bergplaatsen maximaal 3 m.
16.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 m;
 • b. indien erf- en terreinafscheidingen meer dan 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel(s) van het hoofdgebouw wordt gebouwd en meer dan 1 m van een openbare weg of groenvoorziening, bedraagt de bouwhoogte maximaal 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m.
16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Aan huis gebonden beroepen en bedrijven

Onder de uitoefening van aan huis gebonden beroepen en bedrijven in samenhang met het wonen wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van een aan huis gebonden beroep en aan huis gebonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. het vloeroppervlak dat in gebruik is voor een aan huis gebonden beroep en bedrijf maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning bedraagt, tot een maximum oppervlak van 50 m2;
 • b. ten behoeve van het aan huis gebonden beroep en bedrijf wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, conform de ASVV-richtlijnen;
 • c. het gebruik geen nadelige invloed heft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • d. het gebruik niet gepaard gaat met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan het uitoefenen van het aan huis gebonden bedrijf beroep of bedrijf;
 • e. de activiteit uitsluitend mag worden uitgevoerd door de bewoner van de woning;
 • f. het gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • g. er geen bedrijfsmatige activiteiten mogen plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • h. de woning er als een woning uit blijft zien, waarbij reclame-uitingen aan onder andere de gevel en dakrand niet zijn toegestaan.