direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Rokkeveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00010-0004

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving
24.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' uitsluitend garages en bergingen ten dienste van woningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. kunstwerken;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. objecten van beeldende kunst;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • k. water;
 • l. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

24.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 24.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

24.2 Bouwregels
24.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag de totale oppervlakte van hoofdgebouwen ten hoogste het met de aanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het binnen het bouwperceel gelegen bouwvlak bedragen. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een maximum bebouwingspercentage van 100% van het binnen het bouwperceel gelegen bouwvlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven. Indien geen bouwhoogte is aangegeven, geldt een maximale bouwhoogte van 12 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven. Indien geen goothoogte is aangegeven, geldt geen maximale goothoogte;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' mag het maximum aantal woningen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' moet de bebouwingsvrije hoogte, gemeten vanaf peil, minimaal 2,5 m bedragen.
24.2.2 Erfbebouwing
 • a. erfbebouwing mag uitsluitend worden opgericht vanaf 1 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
 • b. in afwijking van het gestelde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' overkappingen toegestaan;
 • c. in afwijking van het gestelde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing' erfbebouwing toegestaan;
 • d. op een bouwperceel waarvan de oppervlakte kleiner is dan 300 m2 mag de gezamenlijke oppervlakte aan erfbebouwing maximaal 60% van de oppervlakte van het erf tot een maximum van 60 m2 bedragen;
 • e. op een bouwperceel waarvan de oppervlakte groter is dan 300 m2 mag de gezamenlijke oppervlakte aan erfbebouwing maximaal 20% van de oppervlakte van het erf bedragen;
 • f. van erfbebouwing mag de goothoogte niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5 m;
 • g. de bouwhoogte van een uitbreiding van het hoofdgebouw of erfbebouwing die is gelegen binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven. Indien geen bouwhoogte is aangegeven geldt een maximale bouwhoogte van 12 m;
 • h. de goothoogte van een uitbreiding van het hoofdgebouw of erfbebouwing, die is gelegen binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' is aangegeven. Indien geen goothoogte is aangegeven geldt geen maximale goothoogte;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'woongebied' is het bepaalde onder g en h niet van toepassing;
 • j. ingeval op het moment van de inwerkingtreding van dit plan de situering van de erfbebouwing afwijkt van hetgeen is bepaald in lid 24.2.2 onder a tot en met c, dan mag tevens op de bestaande locatie erfbebouwing worden opgericht;
 • k. ingeval op het moment van de inwerkingtreding van dit plan de goothoogte, bouwhoogte en/of oppervlakte van de erfbebouwing groter is dan is bepaald in lid 24.2.2 onder d tot en met h, dan geldt de bestaande maat als maximale maat.
24.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
24.2.4 Garageboxen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' mogen gebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' mag maximaal 5 m bedragen;
  • 2. de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' mogen geen bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd.
24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van een webshop zoals bedoeld in lid 24.3.2 onder f;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
24.3.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woning en de erfbebouwing voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsuitoefening vindt plaats in of in het bijgebouw bij een woning;
 • b. indien voor de uitoefening van het beroep of bedrijf gebruik wordt gemaakt van erfbebouwing, dan dient deze te zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. het bedrijfsvloeroppervlak mag niet meer bedragen dan de helft van het vloeroppervlak van de woning en erfbebouwing tot een maximum van 60 m2;
 • d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernota;
 • e. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • f. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.