direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen
Plan: Driemanspolder - Van Leeuwenhoeklaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00003-0004

Artikel 15 Wonen

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Doeleinden

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • m. toegangswegen en paden;
 • n. tuinen, erven en terreinen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

15.1.2 Dubbelbestemming

Voor zover de in lid 15.1.1 genoemde gronden samenvallen met:

 • a. de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is primair het bepaalde in Artikel 20 van toepassing;
 • b. de bestemming 'Waarde - Archeologie' is primair het bepaalde in Artikel 19 van toepassing.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de goothoogte en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer bedragen dan met een aanduiding in het bouwvlak is aangegeven;
 • d. parkeergarages zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan mits deze, met uitzondering van de toegangen en stijgpunten, onder peil zijn gebouwd;
 • e. ingeval op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan sprake is van een grotere goothoogte, bouwhoogte en/of oppervlakte van de bebouwing dan is bepaald in lid 15.2.2, onder c., dan geldt de bestaande maat als maximale maat;
15.2.2 Erfbebouwing
 • a. erfbebouwing mag uitsluitend worden opgericht vanaf 1 m achter de voorgevelrooilijn;
 • b. op bouwpercelen waarvan de oppervlakte kleiner is dan 300 m2 mag de gezamenlijke oppervlakte aan erfbebouwing maximaal 60% van de oppervlakte van het bouwperceel tot een maximum van 60 m² bedragen;
 • c. op bouwpercelen waarvan de oppervlakte groter is dan 300 m2 mag de gezamenlijke oppervlakte aan erfbebouwing maximaal 20% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen;
 • d. van erfbebouwing mag de goothoogte niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en de bouwhoogte maximaal 5 m;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - garagebox' zijn garageboxen of bergingen toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 3 m;
 • f. een uitbreiding van het hoofdgebouw danwel erfbebouwing, gelegen binnen het bouwvlak, mag een goothoogte en bouwhoogte hebben die gelijk is aan het hoofdgebouw;
 • g. ingeval op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan sprake is van een grotere goothoogte, bouwhoogte en/of oppervlakte van de erfbebouwing dan is bepaald in lid 15.2.2, onder b tot en met e, dan geldt de bestaande maat als maximale maat;
 • h. ingeval op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan de situering van de erfbebouwing afwijkt van hetgeen is bepaald in lid 15.2.2 onder a, dan mag ook op de bestaande locatie erfbebouwing worden opgericht;
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten, speelvoorzieningen en lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Algemeen

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van een webshop zoals bedoeld in lid 15.3.2 onder f;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie;
15.3.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woning en de erfbebouwing voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsuitoefening vindt plaats in of in het bijgebouw bij een woning;
 • b. indien voor de uitoefening van het beroep of bedrijf gebruik wordt gemaakt van erfbebouwing dient deze te zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan de helft van de totale oppervlakte van de woning, aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 60 m2;
 • d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in het openbaar gebied conform de gemeentelijke parkeernota;
 • e. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend. Er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • f. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.