direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - 3
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00005-4001

Artikel 17 Wonen - 3

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in gestapelde woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd', tevens:
  • 1. detailhandel;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. horeca tot en met categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
  • 4. kantoren;
  • 5. bedrijven tot en met categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca uit de categorie 3a', tevens horeca uit de categorie 3a van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • d. een onderdoorgang: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2';
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk', tevens openbare voorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een gebouwde parkeergarage;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dienstverlening', tevens maatschappelijke dienstverlening;
 • h. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 33.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

17.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. de hoofdgebouwen worden uitsluitend in een bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' bedraagt de vrije hoogte van de onderdoorgang ten hoogste die van de hoogte van de begane grond bouwlaag bedragen.

17.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

 • a. van erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd 3 m;
 • c. van tuinmeubilair 2 m;
 • d. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
17.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het in gebruik nemen van de woning of delen van de woning als een kamerverhuurbedrijf is niet toegestaan;
 • b. Op de in lid 33.1 bedoelde gronden is, in samenhang daarmee, ook het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in milieucategorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage, voor zover:
  • 1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning (inclusief de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen) met een maximum van 25 m2;
  • 2. de woning mag hierdoor niet , c.q. niet in betekende mate het karakter van een woning verliezen;
  • 3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 4. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan het woonklimaat in de directe omgeving en mag niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkt verkoop, die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
17.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels om een kamerverhuurbedrijf toe te staan, mits:
  • 1. de belangen van direct omwonenden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. er voldoende parkeergelegenheid is.
 • b. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de woning als kamerverhuurbedrijf