direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening evenementen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1137PapluEvemnt-va01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan "Parapluherziening evenementen" met identificatienummer NL.IMRO.0599.BP1137PapluEvemnt-va01 van de gemeente Rotterdam.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 Effectgebied externe veiligheid

Het effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen zijn als er een ernstig ongeval bij een risicobron plaatsvindt.

1.6 Geluidniveau in dB(A)

LAeq (3 minuten): het equivalent geluidniveau in dB(A), zijnde het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 3 minuten, uitgedrukt in dB(A).

1.7 Geluidniveau in dB(C)

LCeq (3 minuten): het equivalent geluidniveau in dB(C), zijnde het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een beoordelingstijd van 3 minuten, uitgedrukt in dB(C).

1.8 Evenement
 • 1. Een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een feest of muziekvoorstelling, in de buitenruimte van het openbaar toegankelijk gebied met uitzondering van:
 • a. kleinschalige evenementen onder de voorwaarden dat:
  • 1. het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 250 personen;
  • 2. het een evenement is dat plaatsvindt tussen 8.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  • 3. het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A) en 90 dB(C) waarbij de geluidbelasting maximaal 65 dB(A) en 75 dB(C) ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten mag zijn;
  • 4. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 25 m² per object;
  • 5. er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
 • b. verrichtingen van vermaak die plaatsvinden in de buitenruimte van een openbare inrichting waarbij:
  • 1. een vergunning krachtens artikel 2:28 APV geldt;
  • 2. de buitenruimte in het onderliggende bestemmingsplan bestemd of aangeduid is als behorend bij de openbare inrichting;
 • c. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en markten die vallen onder de “Beleidsregel Evenementenmarkten: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2018”;
 • d. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • e. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 (straatartiest) van de APV;

 • 2. Bij optochten (niet zijnde een betoging als bedoeld in sub d), sportwedstrijden en wandeltochten.op openbare wegen en paden worden uitsluitend parcoursafzettingen waaronder start, finish en eventuele locaties langs de weg met podiumopstelling of versterkt muziek of tribunes meegerekend als evenement. Indien de gehele route het parcours is afgezet, telt het ook mee als evenement. Optochten (niet zijnde een betoging als bedoeld in sub d) sportwedstrijden of wandeltochten zonder parcourafzettingen of tribunes of versterkt geluid worden niet meegerekend als evenement.
1.9 Geluidgevoelige objecten

Hieronder worden verstaan woningen, woonboten, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, woonwagenstandplaatsen, kinderdagverblijven en scholen indien les wordt gegeven tijdens het evenement.

NB: Delen van deze gebouwen kunnen worden uitgezonderd wanneer deze bestemd zijn voor een functie die niet als geluidsgevoelig kan worden beschouwd.

1.10 Plasbrandaandachtsgebied

Het plasbrandaandachtsgebied is de zone aan weerszijden van transportroutes waarover grote hoeveelheden zeer brandbare vloeistoffen worden vervoerd.

1.11 Ruimtelijke plannen

Alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen.

1.12 VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

1.13 Vrijwaringszone

De vrijwaringszone is de zone aan weerszijden van de transportroute over het water waarover grote hoeveelheden zeer brandbare vloeistoffen worden vervoerd.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Relatie met de onderliggende plannen

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op c.q. in afwijking van de regels van de ruimtelijke plannen in de gemeente Rotterdam, die op het moment van inwerkingtreding van deze herziening zijn vastgesteld, voor wat betreft het onderwerp "evenementen'' en laten de overige regels uit die onderliggende ruimtelijke plannen ongewijzigd.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 3 Algemene bouwregels

3.1 Algemene bouwregels

Voor het plaatsen van bouwwerken ten behoeve van een evenement geldt het volgende:

3.1.1 bouwwerken ten behoeve van een evenement

Ten behoeve van een evenement is tijdelijke bebouwing toegestaan en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals podia, toiletten, kleedruimten, windschermen, fietsenstallingen en geluidbeperkende voorzieningen.

Artikel 4 Algemene gebruiksregels

4.1 Algemene gebruiksregels

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

4.1.1 geluidsnormering

Voor evenementen geldt dat het equivalente geluidsniveau (gemeten over een tijdsinterval van 3 minuten) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek en/of het gebruik van geluidsapparatuur ter plaatse van de gevel van Geluidgevoelige objecten niet meer mag bedragen dan het bepaalde onder evenemententerreinen in lid 5.1 en gebieden in lid 5.2.

4.1.2 Maximale geluidbelasting nieuwe woningen
 • a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1 ten aanzien van de maximale geluidsbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object bij evenemententerreinen geldt dat voor nieuwe woningen, als zij het dichtsbijzijnde geluidsgevoelige object zijn, de in artikel 5.1 genoemde maximale geluidbelasting mag worden verhoogd met maximaal 5 dB(A) en 5 dB(C) tot een maximale geluidbelasting van 85 dB(A) en 95 dB(C);
 • b. Nieuwe woningen zijn woningen waarvan het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening wordt vastgesteld na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Parapluherziening Evenementen.
4.1.3 geluidgrenswaarden ziekenhuizen

Voor evenementen met versterkt geluid nabij ziekenhuizen geldt dat er een maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het ziekenhuis lager is dan bij ander geluidgevoelige objecten. Bij de evenemententerreinen is dit expliciet in de regels aangegeven. Voor een groot evenement in de gebieden is de maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel: 65 dB(A) en 80 dB(C), voor een middel evenement:60 dB(A) 75 dB(C) en voor een klein evenement: 55 dB(A) en 70 dB(C).

4.1.4 externe veiligheid Bevi-inrichtingen
 • a. met betrekking tot externe veiligheid in relatie tot Bevi-inrichtingen wordt advies ingewonnen bij de VRR;
 • b. In afwijking tot het gestelde in lid 5.1 en 5.2 en in aanvulling op het gestelde in lid 5.3 zijn evenementen slechts toegestaan indien uit het advies van de VRR blijkt dat afdoende afstand tot Bevi-bedrijven in acht wordt genomen en/of voldoende maatregelen zijn getroffen.
4.1.5 begin- en eindtijden van evenementen
 • a. Een evenement is toegestaan tussen 08.00 - 23.00 uur en op zon- of feestdagen tussen 13.00 - 23.00 uur
 • b. bij evenementen vanwege de viering van oud- en nieuw geldt een eindtijd tot 01.00 uur.
4.1.6 op- en afbouwperiode
 • a. De op- en afbouwperiode mag in totaal niet meer dagen bedragen dan hieronder is opgenomen:
 • Voor evenementen vallend onder de Categorie Klein: maximaal 4 dagen
 • Voor evenementen vallend onder de Categorie Middel binnen parken: maximaal 10 dagen
 • Voor evenementen vallend onder de Categorie Middel buiten de parken: maximaal 7 dagen
 • Voor evenementen vallend onder de Categorie Groot binnen parken: maximaal 15 dagen
 • Voor evenementen vallend onder de Categorie Groot buiten de parken: maximaal 7 dagen

b. De op- en afbouw is uitsluitend toegestaan tussen 7.00 uur en 23.00 uur, en op zondag tussen 12.00 en 23.00 uur tenzij het noodzakelijke geluidsarme activiteiten betreft.

4.1.7 gebruiksruimte categorie Groot en Middel

Indien blijkt dat ruimte resteert binnen de categorie Groot of Middel voor wat betreft het aantal evenementen en/of evenementdagen is het toegestaan gebruik te maken van de hogere evenementencategorie onder voorwaarde dat vastgehouden wordt aan de maximale geluidsbelasting en op- en afbouwperiode van de oorspronkelijke categorie.

4.1.8 evenementen viering oud- en nieuwjaar

Ten behoeve van de viering van oud- en nieuwjaar is per gebied, met uitzondering van het gebied Centrum, één evenement in de categorie Groot toegestaan zoals onderstaand opgenomen:

Categorie :   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   duur van het evene- ment   eindtijd   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 10000   1   5 uur   01.00 uur   75 dB(A), 85 dB(C)  

 • b. evenementen voor viering oud- en nieuwjaar zijn zowel toegestaan in een gebied als op een evenemententerrein vallend binnen het gebied, bovenop de maximum aantallen genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2;
 • c. In afwijking op het gestelde in artikel 4.1.6 geldt voor evenementen voor viering oud- en nieuwjaar een op- en afbouwperiode van maximaal 4 dagen.

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

5.1 Evenemententerreinen
5.1.1 evenemententerreinen 1

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 1' (Afrikaanderplein en -park) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie :   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementdagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 5000   2   4   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   4   6   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   20   20   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.2 evenemententerreinen 2

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 2' (Coolsingel, Weena, Hofplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementdagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 100.000   2   2   85 dB(A), 95 dB(C)  
Groot II   2500 tm 100.000   2   3   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   0   0   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   8   8   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.3 evenemententerreinen 3

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 3' (Grotekerkplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementdagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object (Grotekerkplein)  
Groot   2500 tm 5000   2   2   80 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   75 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   15   20   70 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.4 evenemententerreinen 4

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 4' (Het Park) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object   maximale geluidsbelasting ter plaatse van de gevel Erasmus MC  
Groot   2500 tm 20000   2   4   70 dB(A), 85 dB(C)   65 dB(A), 80 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   6   65 dB(A), 80 dB(C)   60 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   < 500   2   4   60 dB(A), 75 dB(C)   55 dB(A), 70 dB(C)  
5.1.5 evenemententerreinen 5

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 5' (Kralingse Bos Oostzijde) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 12000   1   5   70 dB(A), 80 dB(C)  
Groot II   2500 tm 12000   1   18   60 dB(A), 70 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   < 500   1   1   60 dB(A), 70 dB(C)  
5.1.6 evenemententerreinen 6

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige evenemententerreinen 6' (Kralingse Bos Westzijde) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 20000   4   4   70 dB(A), 88 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   65 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   < 500   10   12   60 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.7 evenemententerreinen 7

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 7' (Lloyd Multiplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementdagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 10000   2   2   75 dB(A), 90 dB(C)  
Groot II   2500 tm 10000   2   39   62 dB(A), 75 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   4   5   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   8   8   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.8 evenemententerreinen 8

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige evenemententerreinen 8' (Museumpark) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 5000   4   33   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   3   5   65 dB(A), 70 dB(C)  
Klein   < 500   5   15   65 dB(A), 70 dB(C)  
5.1.9 evenemententerreinen 9

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 9' (Noordplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   501 tm 5000   1   3   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   3   5   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein I   < 500   10   21   75 dB(A), 90 dB(C)  
Klein II   < 500   10   14   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.10 evenemententerreinen 10

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 10' (Oeverpark Nesselande) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 15000   4   8   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   10   12   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   20   30   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.11 evenemententerreinen 11

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 11' (Park de Twee Heuvels) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 7500   2   2   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   4   4   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.12 evenemententerreinen 12

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 12' (Plein 1940) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 5000   4   6   75 dB(A), 90 dB(C)  
Groot II   2500 tm 5000   3   8   70 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   1   5
25  
70 dB(A), 85 dB(C)
65 dB(A), 70 dB(C)  
Klein   < 500   4   6   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.13 evenemententerreinen 13

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 13' (Roel Langerakpark) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 14000   4   4   70 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   4   65 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   < 500   4   6   60 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.14 evenemententerreinen 14

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 14' (Schouwburgplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 5000   1   2   82 dB(A), 92 dB(C)  
Groot II   2500 tm 5000   4   8   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   6   15   75 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   10   12   70 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.15 evenemententerreinen 15

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 15' (Sidelingepark) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 5000   1   1   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   10   20   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.16 evenemententerreinen 16

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 16 (Stadhuisplein) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 5000   2   2   95 dB(A), 110 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   65 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   < 500   12   14   60 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.17 evenemententerreinen 17

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 17' (Vroesenpark) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 8000   1   4   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   1   4   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   < 500   3   5   60 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.18 evenemententerreinen 18

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-evenemententerreinen 18' (Wijkpark het Oude Westen) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   2500 tm 4000   1   1   80 dB(A), 90 dB(C)  
Groot II   2500 tm 4000   1   3   70 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   6   65 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   < 500   2   4   60 dB(A), 75 dB(C)  
5.1.19 evenemententerreinen 19

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 19' (Willemsplein en Willemskade) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   2500 tm 5000   5   7   75 dB(A), 90 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   3   6   70 dB(A), 85 dB(C)  
Klein   < 500   4   6   65 dB(A), 80 dB(C)  
5.1.20 evenemententerreinen 20

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- evenemententerreinen 20' (Zuiderpark Vaanweidezijde) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het Ikazia ziekenhuis  
Groot   2500 tm 15000   5   5   70 dB(A), 85 dB(C)   65 dB(A), 80 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   2   2   65 dB(A), 80 dB(C)   60 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   < 500   5   13   60 dB(A), 75 dB(C)   55 dB(A), 70 dB(C)  
5.2 Evenementen per gebied
5.2.1 gebied Centrum

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- Gebied Centrum' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 50000   1   1   100 dB(A), 115 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 50000   5   8   85 dB(A), 95 dB(C)  
Groot III   >2500 tm 50000   5   9   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   17   25   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   <500   3   7   65 dB(A), 75 dB(C)  

De categorie Groot I is bestemd voor één evenement in de vorm van een optocht met muziek tussen 11.00 en 20.00 uur met een passagetijd van 3 uur per locatie langs de route.

5.2.2 gebied Charlois

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Charlois' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als; verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   3   3   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   7   16   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   15   39   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.3 gebied Delfshaven

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Delfshaven' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen-
dagen per jaar  
maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   3   3   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   8   20   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   15   39   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.4 gebied Feijenoord

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Feijenoord' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 50000   2   5   95 dB(A), 105 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   5   6   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot III   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   11   15   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   16   36   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.5 gebied Hillegersberg-Schiebroek

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Hillegersberg-Schiebroek' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   1   4   80 dB(A), 92 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   7   10   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   7   13   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.6 gebied Hoogvliet

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Hoogvliet' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Catego rie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   > 2500 tm 10000   2   3   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   10   12   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   < 500   20   30   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.7 gebied IJsselmonde

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied IJsselmonde' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   > 2500 tm 10000   3   3   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot II   > 2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   9   15   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   < 500   9   10   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.8 gebied Kralingen-Crooswijk

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Kralingen-Crooswijk' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   1   1   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   25   34   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   9   16   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.9 gebied Noord

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- gebied Noord' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   1   3   85 dB(A), 95 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot III   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   14   40   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   13   17   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.10 gebied Overschie

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Overschie' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementendagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot I   >2500 tm 10000   1   1   75 dB(A), 85 dB(C)  
Groot II   >2500 tm 10000   1   1   65 dB(A), 75 dB(C)  
Middel I   501 tm 2500   6   7   70 dB(A), 80 dB(C)  
Middel II   501 tm 2500   1   2   65 dB(A), 75 dB(C)  
Klein   <500   9   11   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.11 gebied Pernis

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone- gebied Pernis' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   >2500 tm 10000   1   1   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   3   6   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   <500   5   10   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.12 gebied Prins Alexander

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Prins Alexander' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   >2500 tm 10000   5   9   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   5   12   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   <500   9   49   65 dB(A), 75 dB(C)  
5.2.13 gebied Rozenburg

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-gebied Rozenburg' zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen binnen de publieke bestemmingen als: verkeer-verblijfsgebied, verkeer-wegverkeer, recreatie, groen en water.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Categorie   maximaal aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig   maximaal aantal evenementen per jaar   maximaal aantal evenementen- dagen per jaar   maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object  
Groot   >2500 tm 10000   1   1   75 dB(A), 85 dB(C)  
Middel   501 tm 2500   3   6   70 dB(A), 80 dB(C)  
Klein   <500   5   6   65 dB(A), 75 dB(C)  

5.3 Risicobronnen externe veiligheid
5.3.1 Plasbrandaandachtsgebied/vrijwaringszone

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-plasbrandaandachtsgebied' of 'vrijwaringszone' geldt in afwijking tot het gestelde in de leden 5.1 en 5.2 dat evenementen slechts zijn toegestaan indien advies is gevraagd aan de VRR en er op basis van dat advies afdoende maatregelen zijn getroffen om het risico of het effect gedurende het evenement beheersbaar te houden.

5.3.2 Effectgebied externe veiligheid

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone-effectgebied externe veiligheid' geldt in aanvulling tot het gestelde in de leden 5.1 en 5.2 dat de organisator van een evenement:

 • a. de aanwezigen dient te informeren over de risico's aangaande externe veiligheid waarbij verwezen dient te worden naar een schuilgelegenheid en/of vluchtroute,
 • b. na advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan kiezen voor een maatwerkoplossing op grond waarvan het risico op of het effect van een incident aanvaardbaar wordt geacht.
5.4 Natuurwaarden

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Overige zone – natuur in relatie tot evenementen' geldt in afwijking tot het gestelde in de leden 5.1 en 5.2 dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Overige zone – natuur in relatie tot evenementen' dat evenementen in deze gebieden alleen zijn toegestaan na het inwinnen van ecologisch advies.

Hoofdstuk 4 SLOTREGEL

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Parapluherziening evenementen".