direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening biologische veiligheid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1104PapluBioveil-va01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

Het bestemmingsplan "Parapluherziening biologische veiligheid" met identificatienummer NL.IMRO.0599.BP1104PapluBioveil-va01 van de gemeente Rotterdam.

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond

Het “Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond” dat als bijlage is gevoegd bij de regels van dit plan of een herziening of wijziging van dit beleidskader.

1.4 GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond

1.5 Hoog-risico biologisch laboratorium

Een biologisch laboratorium met een biologische veiligheidsklasse 3 of hoger zoals bedoeld in het “Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond”.

1.6 Nieuw hoog-risico biologisch laboratorium

Nieuwvestiging van een hoog-risico biologisch laboratorium of uitbreiding van een bestaand (hoog-risico biologisch) laboratorium met een hoog-risico biologisch laboratorium

1.7 VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 2 Relatie met de onderliggende plannen

Dit plan is van toepassing op alle bestemmingsplannen wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen van de gemeente Rotterdam die op het moment van inwerkingtreding van dit plan zijn vastgesteld.

Artikel 3 Toe te voegen

Aan de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen wordt aan die bestemmingen op grond waarvan een hoog-risico biologisch laboratorium al dan niet na binnenplanse afwijking/vrijstelling/ontheffing is toegestaan, de begripsbepalingen genoemd in artikel 1, alsmede het hierna bepaalde toegevoegd:

  • a. een nieuw hoog-risico biologisch laboratorium is niet toegestaan;
  • b. burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a; alvorens deze omgevingsvergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de VRR en de GGD, waarbij VRR en GGD hun advies baseren op het “Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond”.

Hoofdstuk 3 SLOTREGEL

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Parapluherziening biologische veiligheid".