direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening parkeernormering Rotterdam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1097PapluParkern-va01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

Het bestemmingsplan "Parapluherziening parkeernormering Rotterdam" met identificatienummer NL.IMRO.0599.BP1097PapluParkern-va01 van de gemeente Rotterdam.

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Ruimtelijke plannen

Alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 2 Relatie met de onderliggende plannen

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op c.q. in afwijking van de regels van de ruimtelijke plannen in de gemeente Rotterdam, die op het moment van inwerkingtreding van deze herziening zijn vastgesteld, voor wat betreft het onderwerp 'parkeren', en laten de overige regels uit die onderliggende ruimtelijke plannen ongewijzigd. Uitgezonderd zijn de plangebieden van de bestemmingsplannen “Hart van Zuid”, “Gedempte Zalmhaven”, “Noorderhelling”, “Coolhaven” en “Forum”.

Artikel 3 Voorwaardelijke verplichting

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, alsmede voor het laden en lossen van goederen, zoals toegestaan op grond van de onderliggende ruimtelijke plannen, wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals deze is opgenomen in bijlage 1 of de rechtsopvolgers daarvan.

Artikel 4 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen omtrent parkeren op eigen terrein en van de parkeernormen zoals op genomen in bijlage 1, mits voldaan wordt aan de in bijlage 1 of de rechtsopvolgers daarvan opgenomen regels en voorwaarden.

Hoofdstuk 3 SLOTREGEL

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Parapluherziening parkeernormering Rotterdam".