direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen
Plan: Overschiese Kleiweg en Zestienhovensekade
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1015Ovklwzestka-oh02

Artikel 21 Wonen

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
 • b. horeca op de begane grond, ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding horeca (h). Het betreft de locaties Burgemeester Bosstraat 59B en Wouwerlaan 37;
 • c. een bedrijf in woningontruiming, inboedel en antiek op de begane grond, ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding bedrijf aan huis (bah). Het betreft de locatie Zestienhovensekade 342;
 • d. detailhandel op de begane grond, ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding detailhandel (dh). Het betreft de locaties Burgemeester Bosplein 4, 5, Burgemeester Bosstraat 49, 61 en 65, Zestienhovensekade 91, 221 en 246 en Neel Gijsenstraat 4;
 • e. één kantoor op de begane grond, ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding kantoor (k). Het betreft de locatie Parallelstraat 120 -122;
 • f. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding "ond" is een onderdoorgang toegestaan;
 • g. 'Waarde - Archeologie - 1' (als bedoeld in Artikel 30), 'Waarde - Archeologie - 2' (als bedoeld in Artikel 31), 'Waterstaat - Waterkering' (als bedoeld in Artikel 32), 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' (als bedoeld in Artikel 33), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen
 • a. Op de voor ''Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.
 • b. een onderdoorgang is toegestaan, ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang [ond] in de flat aan het Sidelingeplein.
 • c. Voor de woningen gelegen aan de Zestienhovensekade 252 t/m 318 (even nummers) is aan de achterzijde van de woning een goothoogte toegestaan van maximaal 6 meter;
 • d. erfscheidingen, met dien verstande dat de hoogte niet meer bedraagt dan 1 meter bij de voortuin en 2 meter bij achter- en zijtuinen waarvan de kavel niet grenst aan openbaar gebied, gemeten vanaf het aansluitend terrein.
 • e. Erfafscheidingen die grenzen aan openbaar gebied mogen niet hoger zijn dan 1 meter.
21.2.2 Dubbelbestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 1', 'Waarde - Archeologie - 2', 'Waterstaat - Waterkering', 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

21.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.