direct naar inhoud van Artikel 38 Woongebied - 2
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 38 Woongebied - 2

38.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Woongebied - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende aanbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. groen, water, tuinen, parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen en -paden;
 • c. "Waarde - Archeologie - 3", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
38.2 Bouwregels
38.2.1 Algemeen

Op de voor "Woongebied - 2" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

38.2.2 Bebouwingsnormen
 • a. het aantal woningen bedraagt minder dan 70;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 14 meter;
 • c. ondergrondse parkeergarages.
38.2.3 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 3" is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

38.3 Specifieke gebruiksregels
38.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
38.4 Afwijken van de gebruiksregels
38.4.1 Werken-aan-huisregeling

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 38.3.1 terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.