direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd - 1
Plan: Parkstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1008Parkstad-oh02

Artikel 3 Gemengd - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. kantoren;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. detailhandel, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "detailhandel";
 • e. dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening";
 • f. horeca, ter plaatse van de aanduiding "horeca";
 • g. bedrijven;
 • h. gebouwde parkeervoorzieningen;
 • i. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden;
 • j. 'Waarde - Archeologie', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;
 • k. 'Waterstaat - Waterkering', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de voor 'Gemengd - 1' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

3.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie' en/of 'Waterstaat - Waterkering', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

3.2.3 Bebouwingsnormen
 • a. Binnen de bestemming "Gemengd - 1" zijn maximaal 430 woningen toegestaan, met dien verstande, dat voor iedere woning die niet wordt gerealiseerd 150 m2 aan niet-woonfuncties zijn toegestaan, waarbij geldt dat maximaal 28.300 m2 aan niet-woonfuncties zijn toegestaan.
 • b. Gebouwen dienen één (nood)uitgang te hebben welke afgericht is van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.
3.3.2 Toegestane bedrijven

Uitsluitend bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

3.3.3 Geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen

Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan als ze voldoen aan de Wet geluidhinder.

3.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.