direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene wijzigingsregels
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te wijzigen:

 • a. ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • b. voor en de bouw van antenne-installaties ten behoeve van (mobiele) telecommunicatie met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van de antenne-installatie niet meer mag bedragen dan 5 m, gemeten tussen de voet van de antenne en het hoogste punt van de antenne-installatie;
  • 2. de gebruikers zoveel mogelijk gebruik dienen te maken van elkaars installaties, tenzij dit technisch niet mogelijk is.
35.2 Afwegingskader

De in 35.1 genoemde wijziging kan worden toegestaan indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de sociale veiligheid.