direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan Gebruik Woningen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0575.BPPLUGebruikwoning-ON02

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Parapluplan Gebruik Woningen met identificatienummer NL.IMRO.0575.BPPLUGebruikwoning-ON02 van de gemeente Noordwijk.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 Bebouwing

Éen of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.6 Bed & Breakfast

Een overnachtingsaccommodatie gericht op het tegen betaling bieden van de mogelijkheid tot een veelal kortdurend toeristisch verblijf met het serveren van een ontbijt als nevenfunctie van de permanente bewoning van een woning. .

1.7 Bedrijfsmatige kamerverhuur

De verhuur van onzelfstandige woonruimte van een woning, waarbij afzonderlijke huishoudens afhankelijk zijn van één of meer gedeelde wezenlijke voorzieningen (keuken, douche en/of toilet) buiten die woonruimte, anders dan bedoeld in lid 1.15.

1.8 Bestaand
 • met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als legaal aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van het plan danwel zoals die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip verleende omgevingsvergunning;
 • met betrekking tot gebruik: het gebruik als legaal aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van het plan.
1.9 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.10 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.11 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van het hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk, met een dak.

1.12 Hoofdgebouw

Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.13 Huishouden

Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van een op duurzaamheid gerichte onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen.

1.14 Gebruiksoppervlak

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, een en ander berekend conform NEN 2580, dan wel een opvolgende c.q. vervangende richtlijn.

1.15 Kamerverhuur

De verhuur van onzelfstandige woonruimte door de hoofdgebruiker(s) van de woning als nevenfunctie van de permanente bewoning daarvan, waarbij afzonderlijke huishoudens afhankelijk zijn van één of meer gedeelde wezenlijke voorzieningen (keuken, douche en/of toilet) buiten die woonruimte.

1.16 Onzelfstandige woonruimte

Een woonruimte die geen eigen toegang heeft of die niet op zichzelf kan functioneren als een woning in die zin dat een of meerdere belangrijke voorzieningen ontbreken, zoals een keuken, badkamer en toilet.

1.17 Permanente bewoning

Duurzaam hoofdverblijf van één of meerdere personen in een woning.

1.18 Recreatief gebruik van een woning

Het recreatief gebruik van een woning, gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding door personen die elders hun hoofdverblijf hebben.

1.19 Shortstay

Het tijdelijk verblijven in een woning door maximaal één huishouden voor een aansluitende periode van minimaal zeven dagen en maximaal zes maanden, niet zijnde toeristische verhuur.

1.20 Toeristische verhuur

Verhuur van een woning aan derden, dan wel gebruik van een woning door derden, ten behoeve van toeristisch/recreatief gebruik, niet zijnde vakantieverhuur als bedoeld in lid 1.21 en 3.1.2.

1.21 Vakantieverhuur

Incidentele toeristische verhuur van een woning door de hoofdbewoner/eigenaar, als nevenfunctie van de permanente bewoning daarvan en voor zover wordt voldaan aan het bepaalde in lid 3.1.2.

1.22 Wonen

Permanente bewoning van een woning door maximaal één huishouden, al dan niet in combinatie met de volgende nevenfuncties:

 • a. bed & breakfast;
 • b. vakantieverhuur;
 • c. kamergewijze verhuur.
1.23 Woning

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor wonen.

Artikel 2 Van toepassing verklaring

2.1 Algemeen
 • a. Dit bestemmingsplan is van toepassing op de in Hoofdstuk 2 opgenomen onderliggende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - regels huisvesting';
 • b. Naast het bepaalde in dit plan, blijven de volgende bestemmingsplannen van overeenkomstige toepassing:
  • 1. Paraplu Bestemmingsplan Grondwater met kenmerk NL.IMRO.0575.BPPLUgrondwater-VA01;
  • 2. Paraplu Bestemmingsplan Parkeren met kenmerk NL.IMRO.0575.BPPLUparkeren-VA01;
  • 3. Paraplu Bestemmingsplan Parkeren en Wonen met kenmerk NL.IMRO.0576BP201800049-0003, met uitzondering van de artikelen 1.3, 1.4 en 1.5.
2.2 Van toepassing verklaring begrippen

De in artikel 1.3 tot en met 1.23 opgenomen begrippen worden in alle onderliggende plannen als bedoeld in artikel 2.1 van toepassing verklaard. Voor zover een begrip reeds in een onderliggend plan voorkomt, wordt dit vervangen door de begripsbepaling in dit plan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Huisvesting

3.1 Specifieke gebruiksregels

Aan de regels van de plannen als bedoeld in artikel 2.1 worden, daar waar de bestemmingsomschrijving c.q. doeleindenomschrijving van een bestemming binnen de betreffende plannen de functie 'wonen' toelaat, de navolgende subleden toegevoegd:

3.1.1 Bed & breakfast

Het gebruik van een woning en/of de bijbehorende bouwwerken voor een bed & breakfast is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. verzorging van een bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 4 personen, voor zover gelegen binnen de aanduiding 'overige zone - woonkern' en tot maximaal 8 personen met een maximum van 4 kamers, voor zover gelegen buiten de betreffende aanduiding;
 • b. er dient sprake te zijn van permanent hoofdverblijf van de hoofdgebruiker(s) in de betreffende woning;
 • c. de hoofdgebruiker(s) exploiteert/exploiteren de bed & breakfast en is/zijn aanwezig in de betreffende woning tijdens het verblijf van de gasten;
 • d. de bed & breakfast mag gevestigd zijn in de woning en/of de bijbehorende bouwwerken bij de woning, met dien verstande dat maximaal 1/3 van de totale oppervlakte van de woning inclusief bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m², mag worden gebruikt voor de bed & breakfast;
 • e. bed & breakfast is niet toegestaan in combinatie met kamergewijze verhuur, zoals bedoeld in artikel 1.15 en 3.1.3.
3.1.2 Vakantieverhuur

Het gebruik van een woning, met uitzondering van vrijstaande bijbehorende bouwwerken, voor vakantieverhuur is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. er dient sprake te zijn permanent hoofdverblijf van de hoofdgebruiker(s) in de betreffende woning;
 • b. vakantieverhuur is toegestaan voor maximaal 30 dagen per kalenderjaar;
 • c. de woning wordt per dag verhuurd aan maximaal één huishouden, dan wel maximaal 4 personen niet zijnde een huishouden.
3.1.3 Kamerverhuur

Het gebruik van een woning, met uitzondering van vrijstaande bijbehorende bouwwerken, voor kamergewijze verhuur is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. er dient sprake te zijn permanent hoofdverblijf van de hoofdgebruiker(s) in de betreffende woning;
 • b. kamerverhuur is toegestaan aan maximaal 2 personen in de betreffende woning;
 • c. kamerverhuur is toegestaan voor maximaal 50% van het gebruiksoppervlak van de betreffende woning;
 • d. kamergewijze verhuur is niet toegestaan in combinatie met bed & breakfast, zoals bedoeld in artikel 1.6 en 3.1.1.
3.1.4 Shortstay en bedrijfsmatige kamerverhuur

Tot een gebruik strijdig met artikel 1.22 en 1.23 wordt gerekend het gebruik van een woning voor:

 • a. shortstay;
 • b. bedrijfsmatige kamerverhuur;
 • c. toeristische verhuur.
3.1.5 Gebruiken van woning voor eigen gebruik

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.22 en 1.23 is recreatief gebruik van een woning toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de woning is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - recreatiewoning eigen gebruik';
 • b. het betreffende gebruik vindt plaats door (het huishouden van) de eigenaar van de woning;
 • c. voor vakantieverhuur in combinatie met het in de aanhef bedoelde gebruik, is het bepaalde in lid 3.1.2 onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid sub a met maximaal 10%;
 • c. dit lid sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag tijdelijk worden voortgezet middels de oergangsregeling;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid sub a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
5.3 Persoonsgebonden overgangsrecht
 • a. Op de in PM Bijlage 1 opgenomen adressen mag het gebruik van de betreffende woning voor toeristische verhuur worden voortgezet door de bestaande gebruiker(s) van de betreffende woning;
 • b. Zodra het gebruik als woning door de onder a. bedoelde bestaande gebruiker(s) wordt beëindigd, vervalt het recht op gebruik van de betreffende woning voor toeristische verhuur;
 • c. Als bestaande gebruiker(s), zoals bedoeld onder a. en b. wordt aangemerkt de persoon/personen die op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Noordwijk als hoofdbewoner en diens partner staan ingeschreven op het betreffende adres.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluplan Gebruik Woningen.