direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Rij
Plan: Buitengebied Leerdam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0545.BPBUITENGEBIED-VS01

Artikel 20 Wonen - Rij

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Rij aangewezen gronden zijn bestemd voor aaneengebouwde woningen al dan niet in combinatie met een niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, waaronder paardenbakken en overeenkomstig de in 20.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

20.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
a Niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen de woning mag ter plaatse ook een niet-publieksgerichte aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit worden uitgeoefend, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. ten behoeve van de activiteit mag maximaal 25% van het gezamenlijk vloeroppervlak van de woning met een maximum van 50 m2 worden gebruikt;
 • 2. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • 3. er vindt geen onevenredige verkeersaantrekkende werking plaats;
 • 4. er mag geen afbreuk worden gedaan aan het woonkarakter van de omgeving;
 • 5. horeca of detailhandel zijn niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • 6. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend.
b Aantal woningen

Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan met deze aanduiding is aangegeven.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2.2 Situering gebouwen

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.

20.2.3 Inhoud

Met betrekking tot de inhoud van de woningen gelden de volgende regels:

 • a. de inhoud van woningen mag, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, maximaal 650 m3 bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt, indien de bestaande inhoud van een woning meer bedraagt dan is voorgeschreven onder a. deze bestaande inhoud als maximaal toegestane inhoud, voorzover het gebouw legaal is gebouwd.
20.2.4 Maatvoering

Met betrekking tot de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het volgende:

Hoofdgebouwen   Min.   Max.  
Goothoogte   N.v.t.   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' met deze aanduiding aangegeven goothoogte  
Bouwhoogte   N.v.t.   10 m  
Dakhelling   30°   60°  

Bijgebouwen   Min.   Max.  
Inhoud bijgebouwen: zie 20.2.3      
Oppervlakte bijgebouwen   N.v.t.   75 m2 per bouwperceel, maar nooit meer dan 50% van de aanduiding 'bouwvlak' per bouwperceel  
Goothoogte   N.v.t.   3 m  

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   Max.  
Hoogte erfafscheidingen   Voor voorgevelrooilijn: 1 m;
Overige: 2 m
 
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   Voor voorgevelrooilijn: 1 m;
Overige: 3 m  
20.2.5 Afwijkingenregeling

In afwijking van het bepaalde in 20.2.4 geldt, dat voorzover de bestaande goot- of bouwhoogte van een woning, de bebouwde oppervlakte van bijgebouwen of de inhoud meer bedraagt dan ingevolge bovenstaande tabel is toegestaan, de bestaande goot- of bouwhoogte voor die woning, de bestaande bebouwde oppervlakte van bijgebouwen of de bestaande inhoud als maximum, voorzover het gebouw legaal is gebouwd. Nieuwbouw hiervan is niet toegestaan.

20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

 • a. zelfstandige bewoning of afhankelijke woonruimte van een bijgebouw;
 • b. permanente bewoning van kampeermiddelen of verblijfsrecreatieve voorzieningen;
 • c. voor een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 • d. het gebruik van gronden voor kamperen
 • e. het gebruik van gronden voor paardenbakken.