direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - Woonwagenstandplaats (W - WP)
Plan: Rijnsburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpRBGrijnsburg-va01

Artikel 22 Wonen - Woonwagenstandplaats (W - WP)

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonwagens al dan niet in combinatie met een aan-huis-gebonden beroep;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen.

22.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend standplaatsen voor woonwagens worden gebouwd, alsmede daarbij behorende bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. het aantal standplaatsen voor woonwagens bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • c. de bouwhoogte van woonwagens bedraagt ten hoogste 5 m;
 • d. de oppervlakte van woonwagens bedraagt ten hoogste 70 m²;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 20 m²;
 • g. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

22.3 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden is het gebruik van een aan-huis-gebonden beroep in of bij de woonwagens en/of in de bijgebouwen toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. het oppervlak ten dienste van de activiteiten ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van het woonwagen en de daarbij behorende bijgebouwen bedraagt, met een maximum van 36 m²;
  • 2. er geparkeerd wordt op eigen terrein;
  • 3. het gebruik niet gepaard gaat met horeca en/of detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
  • 4. prostitutie niet is toegestaan;
  • 5. voor de activiteiten geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt (of: de activiteit voorkomt in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of naar aard en de invloed op de omgeving te vergelijken is met een bedrijf in een van die categorieën);
 • b. permanente of tijdelijke bewoning van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan.